Förbudet att hålla fjäderfä utomhus träder i kraft 15.2.2009

Även detta år är det förbjudet att hålla fjäderfä utomhus under tiden 15.2-31.5. Avsikten är att förhindra att fågelinfluensa som eventuellt finns hos vilda fåglar, särskilt flyttfåglar, sprider sig till fjäderfä. Det är emellertid möjligt att hålla fjäderfä utomhus om hägnaderna är skyddade med ett tillräckligt tätt nät, som förhindrar kontakter mellan vilda fåglar och fjäderfä.

» Läs mera

Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur reviderades 1.1.2009

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningarna om medicinsk behandling av djur. De nya förordningarna trädde i kraft i början av 2009. Genom förordningarna har bestämmelserna ajourförts så att de överensstämmer med den ändrade EG-lagstiftningen samt de nationella behoven. Dessutom har förordningarna förtydligats för aktörernas del så att bestämmelser som gäller olika saker har placerats i skilda förordningar.

» Läs mera

Fiskhälsodagen i Uleåborg 26.3.2009

Den årliga informationsdagen för fiskodlare, övervakande veterinärer och andra intresserade hålls 26.3. på Hotell Cumulus (Kajaaninkatu 17) i Uleåborg. Dagen arrangeras av Evira och Finlands Fiskodlarförbund tillsammans. Programmet finns på Eviras webbplats:www.evira.fi > Tapahtumat (på finska)
Anmälningar till Finlands Fiskodlarförbund, anu.toivonen@kalankasvatus.fi, telefon 040 5043972.

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

» Läs mera

Broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss har reviderats

Evira har reviderat broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss. I broschyrerna har samlats den viktigaste djurskyddslagstiftningen om hållande av djur och djurens välmående. Förutom lagbestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Förbudet att hålla fjäderfä utomhus träder i kraft 15.2.2009

Även detta år är det förbjudet att hålla fjäderfä utomhus under tiden 15.2-31.5. Avsikten är att förhindra att fågelinfluensa som eventuellt finns hos vilda fåglar, särskilt flyttfåglar, sprider sig till fjäderfä. Det är emellertid möjligt att hålla fjäderfä utomhus om hägnaderna är skyddade med ett tillräckligt tätt nät, som förhindrar kontakter mellan vilda fåglar och fjäderfä.

Förbudet att hålla fjäderfä utomhus gäller också ekologisk produktion och fjäderfä som hålls för eget bruk. Att man följer myndigheternas föreskrifter förändrar inte ekologiska fjäderfäns ekologiska status, fast de inte kan gå ute.

Risken för fågelinfluensa är inte över. I januari har det redan förekommit fyra fall av lågpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä i Tyskland och i samtliga fall har man varit tvungen att avliva mera än 14 000 fåglar. Hösten 2003 började subtyp H5N1 av fågelinfluensaviruset sprida sig snabbt i Asien och hittills har 397 människor insjuknat varav 249 har dött. Dödsfallen har i huvudsak inträffat i Indonesien och Kina, men även i Egypten. På senaste tid har fjäderfä också insjuknat i de folkrika länderna Indien och Nepal. Man har fruktat för smitta från människa till människa men några sådana fall har inte förekommit hittills.

Människorna har smittats av fjäderfä. Fågelinfluensasituationen i världen följs genom att man undersöker såväl fjäderfä som vilda fåglar. Vid uppföljningen registreras fall av högpatogen fågelinfluensa som förorsakar hög dödlighet hos de flesta fågelarter samt fall förorsakade av de lågpatogena typerna H5 och H7, vilka kan förändras från lågpatogena till högpatogena.

Under 2008 konstaterades i Europa 11 fall av högpatogen fågelinfluensa hos vilda sjöfåglar, svanar och gäss. Hos fjäderfä rapporterades två fall av högpatogen fågelinfluensa inom EU, i Tyskland och Storbritannien. I Turkiet förekom i fjol flera fall av högpatogen fågelinfluensa, 7 st.

Fjäderfä avlivas och förstörs också om lågpatogen fågelinfluensa av typ H5 eller H7 hittas på gården. Det fall som kom närmast oss i fjol var i Danmark, där man var tvungen att avliva 250 gäss, 500 ankor och 2000 hägnade änder. Sekvensen hos viruset av subtyp H7N1 överensstämde med virus som hittades hos änder i dammar i den närmaste omgivningen. I Finland har man hittat antikroppar mot fågelinfluens av typen H5 hos fjäderfä, gäss, men viruset har inte hittats.

År 2007 gjordes en omfattande uppföljningsundersökning av fågelinfluensa på EU-området. Respektive land undersökte sitt eget område och man försökte ge sådana anvisningar om uppföljningen att den skulle bli så jämförbar som möjligt mellan länderna. Undersökningen omfattade 127 293 av de 3 411 044 fjäderfägårdarna på EU-området. Under tidigare år har bara en fjärdedel av detta antal gårdar undersökts. Resultatet var att man hittade103 H5-positiva gårdar i 12 medlemsländer och 36 H7-positiva gårdar i 7 medlemsländer. Gårdarna var seropositiva, där fanns antikroppar. Man efterlyste större aktivitet när det gäller isoleringen av fågelinfluensastammar som rör sig på EU-området.

Förekomsten av fågelinfluensa var inte större hos hobbyfjäderfä som hålls utomhus än hos andra flockar. När det gäller dem var det uppenbarligen andra faktorer, t.ex. den ringa handeln och övriga rörligheten och de små enheterna, som inverkade. Hos ankor, änder och gäss hittades mera fågelinfluensa än hos andra fjäderfän. Orsaken kan vara kontakter med vilda fåglar eller eventuellt att eftersom dessa fåglar inte alltid får symtom ens av högpatogent fågelinfluensavirus har de inte beaktats i tidigare undersökningar utan hittades först vid den omfattande uppföljningen.

Uppföljning av vilda fåglar har varit obligatorisk inom EU sedan 2005. Fallen av högpatogen H5N1-fågelinfluensa hos vilda fåglar 2007 var separata nya sjukdomsutbrott. År 2007 gjordes alla H5N1-positiva fynd hos antingen döda (326 st.) eller kliniskt sjuka (2 st.) vilda fåglar. Undersökning av döda fåglar är ett värdefullt sätt att hitta fågelinfluensavirus.

Mera information:
Veterinäröverinspektör Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 53437, 040 7233887

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur reviderades 1.1.2009

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningarna om medicinsk behandling av djur. De nya förordningarna trädde i kraft i början av 2009. Genom förordningarna har bestämmelserna ajourförts så att de överensstämmer med den ändrade EG-lagstiftningen samt de nationella behoven. Dessutom har förordningarna förtydligats för aktörernas del så att bestämmelser som gäller olika saker har placerats i skilda förordningar.

Allmänna ändringar som gäller användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel
Överlåtelse av läkemedel mot smärta och feber som ges i form av injektioner är inte längre begränsad till en mängd som motsvarar en injektion när det gäller fortsatt behandling av ett djur som veterinären själv undersökt. Efter ändringen får sådana läkemedel överlåtas på samma villkor som övriga receptbelagda läkemedel som ges i form av injektioner. En veterinär får för kommande behov överlåta och förskriva sådana läkemedelspreparat för bekämpning av parasiter som ges för utvärtes bruk eller oralt.

I fortsättningen får en veterinär till djurets ägare eller innehavare överlåta en sådan mängd HCI-läkemedel som behövs för vård av akut karaktär, när veterinären själv har konstaterat att medicineringen i fråga är nödvändig och läkemedlet inte går att få från apotek utan svårighet eller inom en skälig tid. Undantaget kommer att underlätta medicinsk behandling av djur under jourtid.

Ändringar som gäller mikrobläkemedel
Användningen av vissa mikrobläkemedel är begränsad i fråga om alla djur. Till den nya förordningen har fogats de senaste mikrobläkemedlen som är avsedda för behandling av allvarliga infektioner hos människor. Dessa mikrobläkemedel får dock användas för djur då det aktuella läkemedelspreparatet har ett för veterinärmedicinskt läkemedel i Finland giltigt försäljningstillstånd eller något annat tillstånd för överlåtelse för förbrukning. Därtill får rifampicin användas tillsammans med erytromycin, azitromycin eller clarithromycin för behandling av Rhodococcus equi-infektioner hos små föl.

Ett nytt krav i lagstiftningen är bakteriologisk diagnos och bestämning av den sjukdomsalstrande mikrobens känslighet mot läkemedel i samband med upprepad gruppmedicinering. Om djuren på en produktionsenhet behandlas med mikrobläkemedel som gruppmedicinering så att samma åldersgrupp behandlas för samma symptom fler än två gånger per år, måste veterinären se till att det utförs en undersökning av den sjukdomsalstrande mikroben och dess känslighet mot läkemedel innan nya behandlingar med mikrobläkemedel påbörjas.

Överlåtelse och förskrivning av förblandningar som innehåller mikrobläkemedel till produktionsenheter är begränsad. De får överlåtas och förskrivas endast om produktionsenheten är ansluten till hälsovården och veterinären minst sex gånger per år avlägger hälsovårdsbesök på produktionsenheten eller minst en gång per uppfödningsomgång avlägger hälsovårdsbesök i ett slaktsvinstall som fylls satsvis. Dessutom ska prover skickas för att säkerställa diagnosen och bestämma känsligheten mot läkemedel. Dessa förblandningar får dock överlåtas till fiskodlingar och pälsdjursfarmer även om de inte är anslutna till hälsovården. Veterinären ska då besöka fiskodlingen eller pälsdjursfarmen minst fyra gånger per år.

Ändringar som gäller medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur
För animalieproduktionsdjur får i fortsättningen användas endast sådana läkemedelspreparat som har försäljningstillstånd eller annat tillstånd för överlåtelse för förbrukning som godkänt läkemedel för djur. Dessa läkemedelspreparat finns samlade i den läkemedelsförteckning som upprätthålls av Evira.

Till enheter som ingått hälsovårdsavtal kan som tidigare överlåtas receptläkemedel med karenstid och receptläkemedel som ska ges som injektion för kommande sjukdomsfall. Mikrobläkemedel får överlåtas endast för behandling av enstaka fall av ledinflammationer och svansbitning hos slaktsvin och grisar.

Veterinärens rapporteringsskyldighet har lättats upp i och med den nya lagstiftningen. Veterinären ska omedelbart sända en kopia av det hälsovårdsavtal som ingåtts och den hälsovårdsplan som gjorts upp och uppdaterats till den länsstyrelse på vars område produktionsenheten är belägen. Hälsovårdsplanen uppdateras årligen. Av rapporten ska dessutom framgå om veterinären i samband med hälsovårdsbesöket har överlåtit läkemedel för sjukdomsfall som yppar sig senare samt om mikrobläkemedel har överlåtits. I fråga om mikrobläkemedel ska dessutom de överlåtna läkemedlen och mängderna av dem framgå av rapporten. Rapporten över överlåtna läkemedel sänds till länsstyrelsen i samband med månadsrapporten för den månad som följer på besöket, dvs. senast den femte vardagen i denna månad.

Ändringar som gäller medicinsk behandling av hästar
Enligt den nya lagstiftningen får läkemedelspreparat som innehåller beta-agonister och som ges oralt användas åt hästar och andra hovdjur vid behandling av strålbenshälta och fång samt liksom tidigare för sjukdomar i andningsorganen och profylax av abort. Beta-agonister som ges oralt får överlåtas och förskrivas till djurets ägare eller innehavare.

Om det i en hästs identitetshandling eller hästpass antecknats att den inte får slaktas för användning som livsmedel, kan hästen också behandlas med sådana läkemedel som förbjudits för animalieproduktionsdjur. Detta betyder att för dessa hästar får användas även läkemedelspreparat som innehåller ämnen med östrogen, androgen och gestagen verkan. Dessa läkemedel får dock inte användas för att artificiellt ändra hästens prestationsförmåga.

Användning, överlåtelse och förskrivning av immunologiska läkemedelspreparat för djur
Vaccin får i fortsättningen förskrivas från apotek. Rabiesvaccin får dock inte förskrivas till djurets ägare eller innehavare. Dessutom ska veterinären alltid själv ge djuret rabiesvaccin.

Vaccin får överlåtas till svingårdar, nötdjursgårdar, fiskodlingsanstalter, pälsdjursfarmer och fjäderfäfarmer där ett stort antal djur vaccineras. Till pälsdjursfarmer och fjäderfäfarmer får inom ramen för undantaget också överlåtas vaccin som innehåller levande virusstammar. Förutsättningen för att vaccin ska få överlåtas är att veterinären har ingått ett hälsovårdsavtal med svinstallets, nötdjursgårdens eller fjäderfägårdens ägare eller innehavare samt utarbetat en hälsovårdsplan. Veterinären ska avlägga ett hälsovårdsbesök i svinstallet eller på nötdjursgården minst fyra gånger per år och på fjäderfägården minst två gånger per år. En fjäderfägård ska dessutom höra till den hälsokontroll som Livsmedelssäkerhetsverket upprätthåller. Veterinären ska besöka fiskodlingen eller pälsfarmen minst två gånger per år. Dessutom ska hälsovårdsplanen innehålla ett vaccinationsprogram för produktionsenhetens djur.

Mera information:
Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (847/2008) dvs. förordningen om läkemedelsförbud (Finlex)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) dvs. förordningen om läkemedelsbehandling (pdf, JSM)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008) dvs. förordningen om förskrivning (pdf, JSM)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling (8/VLA/2008) dvs. förordningen om läkemedelsbokföring (pdf, JSM)

Förteckningar över läkemedel (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Fiskhälsodagen i Uleåborg 26.3.2009

Den årliga informationsdagen för fiskodlare, övervakande veterinärer och andra intresserade hålls 26.3. på Hotell Cumulus (Kajaaninkatu 17) i Uleåborg. Dagen arrangeras av Evira och Finlands Fiskodlarförbund tillsammans.

Programmet finns på Eviras webbplats:www.evira.fi > Tapahtumat (på finska)

Anmälningar till Finlands Fiskodlarförbund, anu.toivonen@kalankasvatus.fi, telefon 040 5043972.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

Anvisningar om anmälan finns på Eviras webbplats, adress
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/ (på finska)

Mera information:
Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216

Läkemedelsdagen
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss har reviderats

Evira har reviderat broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss. I broschyrerna har samlats den viktigaste djurskyddslagstiftningen om hållande av djur och djurens välmående. Förutom lagbestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

Broschyrerna kan beställas avgiftsfritt från Evira. Inga expeditionskostnader tas ut om de understiger 5 euro.

Beställningar kan göras per e-post till adressen tilaukset@evira.fi, per telefon på nummer 020 77 25104, 0400 378 710 eller på webben, adress
www.evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:

Läkemedelsförteckningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400