Förutsättningarna för överlåtelse av läkemedel till gårdar som ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal med tanke på sjukdomsfall som kan yppa sig senare

Den veterinär som huvudsakligen behandlar djuren i en produktionsenhet får överlåta läkemedel i reserv för sjukdomsfall som kan yppa sig senare. Villkor för överlåtande av läkemedel i reserv är bland annat att gården ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal, att regelbundna hälso- och sjukvårdsbesök görs på gården och att en rapport över dessa besök lämnas till länsstyrelserna. Om villkoren inte uppfylls, får veterinären inte överlåta läkemedel i reserv. Brister har konstaterats särskilt i rapporteringen till länsstyrelserna.

Den veterinär som huvudsakligen svarar för veterinärhjälpen i en produktionsenhet får under vissa förutsättningar överlåta läkemedel med karenstid eller läkemedel som skall ges som injektion för behandling av sjukdomsfall som senare kan yppa sig bland produktionsdjuren. Mikrobläkemedel får ändå överlåtas endast för behandling av enskilda ledinflammationer och svansbitningsfall bland slaktsvin och grisar. Per gång får överlåtas endast en mängd läkemedel som motsvarar högst två månaders behov och läkemedlen får överlåtas endast på produktionsenheten.

En förutsättning för överlåtelse av läkemedel är att produktionsenheten och veterinären ingått ett skriftligt hälso- och sjukvårdsavtal och utarbetat en årligen uppdaterad hälso- och sjukvårdsplan. Veterinären skall göra ett hälso- och sjukvårdsbesök i svinstallar minst var annan månad och i andra produktionsenheter minst fyra gånger om året. I hälso- och sjukvårdsavtalet skall anges hälso- och sjukvårdsbesökens intervall och innehåll, praxisen då nya svin börjar behandlas med mikrobläkemedel och då symptomen bland svinen avviker från symptomen på konventionella infektionssjukdomar. I hälso- och sjukvårdsplanen beskrivs vilka åtgärder och läkemedelsbehandlingar som tillgrips i produktionsenheten för förebyggande av sjukdomar, tidtabellen för genomförandet av dessa och andra förutsättningar för överlåtande av läkemedel.

Producentens skyldigheter

Djurens ägare eller innehavare skall ha tillräcklig information och kompetens att diagnostisera och behandla djursjukdomarna i fråga. I djurhållningsenheten skall finnas lämpliga utrymmen för förvaring av läkemedel. På gården skall föras separat bokföring över de läkemedel som överläts under det föregående hälso- och sjukvårdsbesöket och över användningen av dessa. Veterinären skall kontrollera bokföringen under varje hälso- och sjukvårdsbesök.


Veterinärens skyldighet att lämna rapporter till länsstyrelserna

Veterinären skall sända en kopia av hälso- och sjukvårdsavtalet och hälso- och sjukvårdsplanen till länsveterinären i det län, inom vilket produktionsenheten ligger. De årligen uppdaterade hälso- och sjukvårdsplanerna sänds likaså till länsveterinärerna. Veterinären skall efter varje hälso- och sjukvårdsbesök också sända länsveterinären en rapport, av vilken åtminstone framgår vilka sjukdomsförebyggande åtgärder som vidtagits på gården efter det föregående hälso- och sjukvårdsbesöket, vilka sjukdomsfall som förekommit bland djuren, vilka läkemedel som använts för behandling av produktionsdjuren på gården och dessas mängder, doser och användningsändamål. Av rapporten skall också framgå vilka läkemedel som överlåtits under hälso- och sjukvårdsbesöket i fråga, dessas mängder, doser och användningsändamål. I rapporten antecknas också en plan över fortsatta åtgärder i avsikt att förebygga sjukdomar med tidtabeller. Rapporten och kopiorna av hälso- och sjukvårdsavtalet och hälso- och sjukvårdsplanen skall utan dröjsmål sändas till länsstyrelsen.

I programmet Sikava hade tidigare byggts in ett system, med vilket veterinären kunde lämna läkemedelsbehandlingsinformationen till länsstyrelserna. Den möjligheten utnyttjades ändå inte och har nu lämnats bort i Sikava. Därför skall de uppgifter som räknats upp ovan framöver sändas separat till länsstyrelserna antingen i form av en pappersversion eller också i elektroniskt format. Vid kontroll av veterinärernas användning av läkemedel och bokföring av läkemedel år 2008 kommer att fästas särskild uppmärksamhet vid det, hur förutsättningarna för överlåtelse av läkemedel för sjukdomsfall som kan yppa sig senare uppfylls.

Överlåtelsen av läkemedel regleras av jord- och skogsbruksministeriets förordning 23/VLA/2002.


Mer information:
Veterinärinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400