Fjäderfä måste hållas inomhus under fåglarnas vårflyttning

Jord- och skogsbruksministeriet kommer att utfärda en förordning om att fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet under fåglarnas vårflyttning. Den här våren fastställde man inte särskilt sådana kommuner i vilka risken skulle vara större än i de andra utan man stannade för att ställa samma krav i hela landet.

Eftersom det kommer fåglar under vårflyttningen till Europa och Finland från områden där det har förekommit fågelinfluensa under vintern, är det inte uteslutet att en ny epidemi kan uppstå i Europa. Bevis på detta är också de fall som konstaterats i januari i Ungern på två gåsgårdar och i Storbritannien på en kalkonfarm.

Förbudet att hålla fjäderfä utomhus är inte ett absolut krav, utan det är möjligt att hålla fjäderfä utomhus i t.ex. en inhägnad som övertäckts med nät, om man inte samtidigt håller både hägnade vattenfåglar (gäss, ankor eller änder) och annat fjäderfä som avsetts för kommersiell kött- eller äggproduktion i inhägnadsplatsen. Man måste underrätta kommunalveterinären om hållandet av fåglar utomhus innan man släpper ut dem och kommunalveterinären kan vid behov kontrollera att hägnaden ger tillräckligt skydd. Evira kommer att ge mera detaljerade direktiv om kraven för skydd av fjäderfä som hålls utomhus. Även fjäderfäutställningar är förbjudna under våren. Utställningar med burfåglar är tillåtna. Bestämmelserna gäller tiden 1.3-31.5.2007, men vid behov kan de förlängas till juni eller längre om sjukdomssituationen kräver det.

Ytterligare information:
Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen, Jord- och skogsbruksministeriet, tel. 09 1605 3437, 040 723 3887
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, Evira, tel. 020 77 24216

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400