Nötkreatur som slaktas för eget bruk skall BSE-testas

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur trädde i kraft i början av juli. Förordningen uppdaterade den nationella lagstiftningen och förtydligade förhållandet mellan denna och motsvarande EU-bestämmelser.

Den enda stora ändringen jämfört med tidigare bestämmelser är kravet att BSE-testa nötkreatur som äldre än 30 månader och som slaktas för eget bruk samt nötkreatur som är äldre än 24 månader och som slaktas för att de är sjuka eller nödslaktas. Kravet grundar sig på kommissionens skriftliga tolkning av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001. I Finland har man tidigare tolkat förordningen så att nötdjur som är avsedda för eget bruk inte behöver testas för BSE. Kommissionen anser dock att också nötkreatur inom denna kategori bör testas.

Evira har 1.7.2007 utfärdat närmare anvisningar (EHYT 5004/1) om BSE-provtagning och hemslakt. Anvisningarna och en modell för följebrev till provförsändelser har under juli skickats ut till alla nötkreatursgårdar och de finns också på Eviras webbplats, adress: http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/bse/

Sjuka eller nödslaktade djur

Som ett djur som slaktats för att det är sjukt eller nödslaktat djur betraktas ett sådant nötkreatur som slaktats för gårdens eget bruk och som veterinären har ante mortem-besiktigat. Endast i sådana fall tas prov för BSE-undersökning av nötkreatur som är över 24 månader men under 30 månader och som slaktats för eget bruk. Inget prov tas om ägaren har slaktat ett nötkreatur som är under 30 månader för eget bruk på grund av sjukdom eller trauma utan ante mortem-besiktning, om kommunalveterinären inte har skäl att misstänka BSE-symtom hos nötkreaturet. BSE-prov skall alltid tas av alla över 30 månader gamla nötkreatur som slaktats för eget bruk.

I samtliga fall skall djurägaren ändå göra en förhandsanmälan om slakten till kommunalveterinären senast föregående vardag. Ifall slakten måste göras hastigt, skall kommunalveterinären underrättas så snart som möjligt även under jour.

Kostnader

Provtagningen förorsakar inga extra kostnader för gården, om förhandsanmälan har gjorts i behörig ordning. Veterinären har rätt till en ersättning enligt expeditionsavgiftsförordningen för kostnader i anslutning till provtagningen. Ifall ägaren själv skickar ett helt huvud för att undersökas till Evira, kan han ansökta om kostnaderna för försändelsen hos länet med kommunveterinärens följebrev varav framgår att behörig förhandsanmälan har gjorts om slakten.

Den nya förordningen om bekämpning av BSE hos nötkreatur 6/VLA/2007 finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats, adress: http://wwwb.mmm.fi/el/laki/d/MMM_6_VLA_2007_se.pdf

Mera information:
Veterinäröverinspektör Jessica Löfgren-Eriksson, Evira, tfn 020 77 24214, 040 759 7989
Överinspektör Anne Fagerlund, Evira, tfn 020 7724264, 050 386 8415 (9.–19.8.)
Överinspektör Nina Kaario, Evira, tfn 020 7724265, 050 433 1587 (fr.o.m. 20.8.)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400