Ändringar i köttbesiktningen av frilevande vilt

Jaktföreningarna kan enligt lagstiftningen (853/2004/EG kapitel III, avsnitt IV, livsmedelslagen 30 §) ha personer som är utbildade i att utföra en första undersökning av viltet genast efter att det fällts eller fångats. Dessa personer kallas utbildade personer. En utbildad person har genomgått en särskild kurs som ger utbildning i saken. Kursen ordnas av jägarorganisationen och dess program skall vara godkänt av Evira. Jägarnas Centralorganisation planerar att ordna hygienutbildning men den genomförs åtminstone inte 2007. Evira anser att veterinärer som hör till jaktföreningar redan nu kan fungera som här avsedda utbildade personer utan extra utbildning.

» Läs mera

Nötkreatur som slaktas för eget bruk skall BSE-testas

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur trädde i kraft i början av juli. Förordningen uppdaterade den nationella lagstiftningen och förtydligade förhållandet mellan denna och motsvarande EU-bestämmelser.

» Läs mera

Enstaka fall av valpsjuka konstaterade

Valpsjuka har konstaterats hos importerade hundar och finländska hundar som har varit i kontakt med utländska hundar. I år har sex sjukdomsfall säkerställts fram till 26.7.2007. Enstaka fall av valpsjuka i anslutning till införsel har även tidigare konstaterats varje år.

» Läs mera

Nya brakyspira- och andra tarmspiroketarter har hittats

En ny art som simulerar dysentribakterien och som preliminärt döpts till Brachyspria suanatina rör om svinsjukdomsdiagnostiken. Treponema suis är en ny bekantskap som förorsakar rätt lindrig kolit hos svin och som har hittats och karakteriserats hos smågrisar av finländskt ursprung. De för fjäderfä patogena B. pilosicoli och B. intermedia är utomlands ställvis ett mycket betydande plågoris i hönsgårdar som producerar ägg. I Finland har bakterien B. intermedia konstaterats i äggproducerande hönsgårdar men B. pilosicoli endast hos hägnade vattenfåglar. Det behövs mera inhemsk brakyspiraforskning om värphöns samt hägnade och vilda fåglar.

» Läs mera

Även i Finland måste man förbereda sig på att sjukdomen bluetongue kan spridas till norra Europa

Evira och Helsingfors universitet följer med svidknottarterna på Åland samt i södra och sydvästra Finland i sommar. Avsikten med uppföljningen är att ta reda på vilka arter vi har av svidknott som kan sprida sjukdomen bluetongue. Sjukdomen bluetongue är en virussjukdom bland idisslare. Den sprids av svidknott (Culicoides) och förekommer för närvarande inte i Finland.

» Läs mera

Prov med avseende på amerikansk yngelröta hos bin måste tas snabbt

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat förordningen om bekämpande av amerikansk yngelröta hos bin. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. Provtagning med avseende på amerikansk yngelröta måste ske snabbt, eftersom man inte kommer åt bikuporna under vinterutfordringsperioden, som börjar i mitten av augusti.

» Läs mera

Eviras nya broschyr ger tips och råd om säker matlagning

Evira har publicerat en ny broschyr för konsumenterna: Tips och råd för säker matlagning. Broschyren är ett kompakt informationspaket om grunderna i matlagning. Broschyren passar också bl.a. som läromedel för skolornas undervisning i huslig ekonomi. Dessutom finns det en affisch om samma tema.

» Läs mera

Permanent mikrobläkemedelsarbetsgrupp främjar kontrollerad användning av läkemedel

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en permanent mikrobläkemedelsarbetsgrupp 26.4.2007. Syftet med arbetsgruppens arbete är att främja kontrollen över mikrobläkemedelsresistens. Arbetsgruppens uppgift är att göra upp och upprätthålla rekommendationer om användningen av mikrobläkemedel för djur, följa iakttagandet av givna rekommendationer, koordinera uppföljningen i Finland av användningen av mikrobläkemedel för djur, utarbeta rekommendationer för enskilda djurarter och bakterier om undersökning av känslighet för mikrobläkemedel och ge experthjälp i frågor i anslutning till behandling av djur med mikrobläkemedel. Arbetsgruppen fortsätter med det arbete som utförts av JSM:s två tidigare arbetsgrupper som gett rekommendationer för behandling av djur med mikrobläkemedel.

» Läs mera

Beställ de sista vaccinen i tid - tillverkningen av autogenvaccin upphör vid årsskiftet

Evira upphör med tillverkningen av gårds- och djurspecifika autogenvaccin samt kolikultur för hästar vid utgången av det här året. Eftersom tillverkningskapaciteten är begränsad ombeds de veterinärer som ännu under det här året vill använda autogenpreparat att beställa i så god tid som möjligt.

» Läs mera

Försäljningen av vaccin från Evira upphör 30.11.2007

Evira upphör 30.11.2007 med sin försäljning av vaccin. Enligt läkemedelslagen har Evira haft rätt att importera och distribuera vaccin. Läkemedelslagen ändrades år 2005, och enligt ändringen skulle Evira från och med början av nästa år behöva ett tillstånd för läkemedelspartiaffär för att kunna ha hand om importen och distributionen av vaccin. Ansökan om ett sådant tillstånd skulle ha krävt betydande mersatsningar av Evira, och man har i den nuvarande situationen ansett att det inte är motiverat att fortsätta med verksamheten.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400