Lagen om djursjukdomar medför ändringar i transporten av djur och djurprodukter mellan EU-länderna

Den nya lagen om djursjukdomar (441/2013) trädde i kraft 1.1.2014. I fortsättningen måste man läsa lagen om djursjukdomar och JSM:s förordningar som stöder sig på den parallellt. Nästan alla förordningar som gäller transport av djur och produkter mellan EU:s medlemsstater har reviderats 1.1.2014 och vissa kommer att revideras senare så att de stämmer överens med den nya lagen om djursjukdomar. Eviras anvisningar uppdateras som bäst så att de ska motsvara lagändringarna.

» Läs mera

Kontrollen av salmonella hos fjäderfä fr.o.m. 1.1.2014

Lagstiftningen om kontroll av salmonella hos fjäderfä ändrades i början av året samtidigt som den nya lagen om djursjukdomar trädde i kraft. Kontroll av salmonella hos höns och kalkoner utgör obligatorisk hälsoövervakning enligt lagen om djursjukdomar.

» Läs mera

Ny blankett för månadsanmälan om djursjukdomar

I och med den nya lagen om djursjukdomar trädde jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013 om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar i kraft. Också månadssammandraget över djursjukdomar reviderades.

» Läs mera

Eviras undersökningsprislista har uppdaterats

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har sett över priserna i sin prislista vid årsskiftet. Största delen av prishöjningarna beror på att den allmänna kostnadsnivån stigit men man har också företagit vissa större prishöjningar.

» Läs mera

EHEC-undersökningar enligt förordning 24/VLA/2006 av prover från produktionslokaler och slakterier har koncentrerats till Evira i Kuopio

Från ingången av 2014 har alla undersökningar vid Evira enligt EHEC-kontrollprogrammet 24/VLA/2006 av EHEC-bakterier som isolerats hos djur och i primärproduktionsomgivning koncentrerats till forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi vid verksamhetsenheten i Kuopio.

» Läs mera

HCI-läkemedel och narkotiska medel: överlåtelse och förskrivning

Det finns särskild lagstiftning om narkotiska medel som en veterinär bör känna till och beakta i sitt vardagliga arbete. Syftet med lagstiftningen är å ena sidan att förhindra illegal verksamhet med anknytning till narkotiska medel och å andra sidan att möjliggöra ändamålsenlig medicinsk användning av dessa medel. Överlåtelse och förskrivning av HCI-läkemedel och narkotiska medel har begränsats genom lagstiftning. Dessutom måste veterinären vara extra noggrann då han eller hon förskriver och överlåter läkemedel som innehåller narkotiska medel.

» Läs mera

Ändringar i listan över länder där hundvalpar och kattungar inte behöver vaccineras mot rabies

Nederländerna har återinförts på listan på Eviras lista över länder från vilka hundvalpar och kattungar som är yngre än tre månader och som ännu inte har vaccinerats mot rabies får föras in till Finland.

» Läs mera

Afrikansk svinpest i Litauen

I Litauen konstaterades fredag 24.1.2014 afrikansk svinpest hos två vildsvin. Det ena svinet hade jagats och det andra hittades dött. Fallen är från sydöstra Litauen nära gränsen mot Vitryssland.

» Läs mera

Ny guide om medicinsk behandling av hästar

Har du märkt att guiden om medicinsk behandling av hästar har uppdaterats? Den nya guiden utkom i oktober i fjol och kan laddas ner på Eviras webbplats på både finska och svenska.

» Läs mera

Antikroppar mot blåtungevirus vid övervakning av virussjukdomar hos nötkreatur

Antikroppar mot blåtunga konstaterades i ett blodprov som tagits av ett slaktnöt i slutet av fjolåret. Efter noggrannare undersökning misstänks de ha orsakats av ett vaccinvirus av BTV-14-typ.

» Läs mera

Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur – utbildningsdagar i maj

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år 14 - 15.5.2014. I stället för två separata dagar grupperas programmet på nytt sätt så att föreläsningar som gäller samma ämnesområde bildar en naturlig helhet.

» Läs mera

Anmäl dig till Fiskhälsodagen

Eviras och Finlands fiskodlarförbunds Fiskhälsodag arrangeras den 25.3. på Marina Congress Center i Helsingfors.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400