Afrikansk svinpest hos estniska vildsvin i september

Afrikansk svinpest (ASF) har blivit ett stående inslag i Saparo. ASF har ingen respekt för riksgränserna utan efter att sjukdomen konstaterades hos vildsvin i Lettland har fall uppdagats hos vildsvin även i Estland. Det är möjligt att ASF kan spridas via vildsvin också till Finland. För att förhindra en ökning av vildsvinsbeståndet och att smittan ska komma in i landet har jord- och skogsbruksministeriet genom en förordning förbjudit utfodring av vilda vildsvin från 3.10.2014. Dessutom måste svingårdarnas sjukdomsskydd fås i toppskick.

ASF spred sig till vildsvin i Estland i september

Sjukdomsläget i Lettland och Litauen förvärrades kännbart sommaren 2014 och i början av september hittades afrikansk svinpest även i Estland. Den första ASF-smittan där konstaterades hos en vildsvinsunge som hittades död i Valga län nära gränsen till Lettland. Under september har man uppdagat flera sjukdomsfall hos vildsvin i Valga och Viljandi. Det senaste sjukdomsfallet som konstaterats i Estland hittades på överraskande stort avstånd från de tidigare, över 200 kilometer. ASF säkerställdes hos ett dött vildsvin som hittades 18.9. i nordöstra Estland, i Östra Wierlands län.

I Estland har afrikansk svinpest konstaterats endast hos vildsvin, till skillnad från i Lettland, Litauen och Polen. I Lettland har ett tiotal fall av afrikansk svinpest konstaterats både i små svinstall på gårdarna och hos vildsvin. I Litauen har man förutom smittan i en stor svinfarm konstaterat sjukdomen även i små svinstall och hos vildsvin. I Polen har afrikansk svinpest konstaterats i två små svinstall samt hos vildsvin nära gränsen till Vitryssland.

Begränsningar av införseln till EU

På grund av sjukdomsfallen har kommissionens skyddsbeslut uppdaterats fortlöpande och nya restriktionsområden har inrättats till följd av de nya fynden. Begränsningarna inom restriktionsområdena är beroende av om sjukdomen inom området har konstaterats endast hos vildsvin (område II) eller hos både vildsvin och tamsvin (område III och IV), eller är det fråga om ett område som ligger nära ett område där vildsvin är smittade (område I). Inom restriktionsområdet har transporter av levande svin (inkl. vildsvin), könsceller från svin, svinkött, svinköttprodukter och biprodukter begränsats. Det aktuella innehållet i restriktionerna bör alltid kontrolleras innan man för in kött av svin och vildsvin, svinköttprodukter och andra produkter som innehåller svinkött samt biprodukter från länder som berörs av restriktionerna till Finland. Det lönar sig också att noga överväga de sjukdomsrisker som hänför sig till införsel av produkter, till exempel torrströ, som kommer från områden i närheten av ett restriktionsområde. ASF sprider sig dock med lätthet och snabbare än man hinner inrätta restriktionsområden.

Skyddsbeslut (på finska)

Nedan en karta över det föreslagna restriktionsområdet i Baltikum. Utanför kartan har dessutom Sardinien i Italien klassificerats som hörande till restriktionsområdesklass IV.Hyfsat smittskydd på finländska gårdar

Smittskyddet på de finländska gårdarna har bedömts som tämligen bra i den undersökning som Eviras forskningsenhet för riskvärdering publicerade 2014. Enligt enkäten var de som svarade ändå ganska nöjda med nivån på smittskyddet på den egna gården. Smittskyddet på svingårdarna var bättre än på nöt- och fårgårdarna, men även svingårdarnas beredskap kan förbättras. Alla åtgärder kostar inte heller speciellt mycket.

Diskutera vikten av smittskydd med de gårdar som är dina kunder

Veterinären befinner sig i en nyckelposition när vikten av smittskydd diskuteras. Det goda sjukdomsläget i Finland har kanske invaggat oss i en falsk känsla av trygghet. Vi förlitar oss alltför mycket på att det goda allmänläget skyddar enstaka gårdar. Det har också varit fallet i fråga om många sjukdomar, men eftersom ASF är en sjukdom hos både vild- och tamsvin kan ASF sprida sig till Finland med produkter som härrör från vildsvin eller grisdjur och då ansvarar varje gård genom sitt eget smittskydd för att sjukdomen hålls bort från de egna svinhusen. I riskprofilen för ASF:s ankomstrutter till landet har människans egna åtgärder bedömts utgöra en större risk än vildsvin: sjukdomen kan komma till Finland med människor som rest i smittområdet, med infekterade köttprodukter, levande svin och sperma, djurtransportfordon eller matavfall från internationell trafik. Dessutom utgör jaktresor till Baltikum en stor risk för närvarande. Alla ankomstrutter måste stoppas.

Vid gårdsbesök lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid nivån på gårdens smittskydd:

• att det finns en smittspärr och att den används rätt
• att de som arbetar i svinhuset har skyddsutrustning och skor som byts innan de passerar smittspärren
• att de personer som arbetar i svinhuset är insatta i åtgärderna för att bekämpa ASF
• att svinen inte matas med matavfall
• att besökare har skyddsutrustning och skor och att ingen kliver in i svinhuset med sina egna skor
• att händerna tvättas före och efter besöket i svinhuset
• att det finns ett lastningsutrymme och att alla djur som ska lastas ryms i lastningsutrymmet på en gång
• att lastningsutrymmet rengörs efter varje gång det använts
• att det finns en tät behållare för uppsamling av kadaver som flyttas längre ner mot vägen inför uppsamlingen så att den bil som samlar upp kadaver inte kommer i närheten av svinhuset
• att inkommande tranposter till och avgående transporter från gården inte korsar varandra
• att bekämpningen av skadedjur är effektiv och att det inte finns några gnagare eller fåglar i svinhuset och foderlagren
• att katter och hundar inte kommer in i svinhuset
• att dörrarna är låsta

Mera information om afrikansk svinpest:

Uppgifterna om sjukdomens förekomst i EU och våra närområden uppdateras regelbundet på Eviras webbplats.

Riskprofilen för ankomstrutter: Oravainen, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T. Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreitteja - riskiprofiili. Eviran tutkimuksia 4/2011.

Mera information om smittskydd:

Vid smittskyddet bör man följa Eviras och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT:s föreskrifter och anvisningar.

Enkät om smittskyddet på finländska gårdar: Sahlström, L., et al. Biosecurity on Finnish cattle, pig and sheep farms – results from a questionnaire. PREVET (2014).

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om förbudet mot utfodring av vilda vildsvin samt om effektiverad jakt (på finska).

Mera information:
överinspektör Miia Kauremaa, tfn 040 031 8510
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400