Edellytykset lääkkeiden luovuttamiseksi varalle terveydenhuoltosopimuksen tehneille tiloille

Tuotantotilan eläimiä pääasiallisesti hoitava eläinlääkäri saa luovuttaa varalle lääkkeitä myöhemmin ilmenevien tautitapausten hoitoon. Lääkkeiden varalle luovuttamisen ehtoina ovat muun muassa terveydenhuoltosopimus, säännölliset terveydenhuolto-
käynnit tilalle sekä raportointi lääninhallituksille. Jos ehtoja ei noudateta, eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle. Erityisesti raportoinnissa lääninhallituksille on ilmennyt puutteita.

Tuotantotilan eläinlääkäriavusta pääasiallisesti vastaava eläinlääkäri saa luovuttaa varoajallisia ja injektiona annettavia lääkkeitä tuotantoeläinten myöhemmin ilmenevien sairastapausten hoitoon tietyin edellytyksin. Mikrobilääkkeitä saa kuitenkin luovuttaa ainoastaan lihasikojen ja porsaiden yksittäisten niveltulehdusten ja hännänpurentatapausten hoitoon. Lääkkeitä saa luovuttaa kerrallaan enintään kahden kuukauden tarvetta vastaava määrä ja ne saa luovuttaa vain tuotantotilalla.

Edellytyksenä lääkkeiden luovutukselle on, että tuotantotila ja eläinlääkäri ovat tehneet kirjallisen terveydenhuoltosopimuksen sekä laatineet vuosittain päivitettävän terveydenhuoltosuunnitelman. Eläinlääkärin on käytävä terveydenhuoltokäynnillä sikalassa vähintään joka toinen kuukausi ja muulla tuotantotilalla vähintään neljä kertaa vuodessa. Terveydenhuoltosopimukseen tulee olla kirjattuna terveydenhuoltokäyntien tiheys ja sisältö, menettelytavat aloitettaessa uusien sikojen hoito mikrobilääkkeillä ja sikojen oireiden poiketessa tavanomaisten tulehdussairauksien oireista. Terveydenhuoltosuunnitelmassa kuvataan tilalla toteutettavat sairauksia ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja lääkitykset, niiden toteutuksen aikataulu sekä muut edellytykset lääkkeiden luovutukselle.


Tuottajan velvollisuudet

Eläinten omistajalla tai haltijalla on oltava riittävät tiedot ja kyvyt kyseisten eläinten sairauksien toteamiseen ja lääkitsemiseen. Eläintenpitoyksikössä on oltava lääkkeiden säilytykseen soveltuvat tilat. Tilalla on pidettävä erillistä kirjanpitoa edellisellä terveydenhuoltokäynnillä luovutetuista lääkkeistä sekä niiden käytöstä. Eläinlääkärin on tarkastettava kirjanpito jokaisella terveydenhuoltokäynnillä.


Eläinlääkärin raportointivelvollisuus lääninhallituksille

Eläinlääkärin on lähetettävä kopio terveydenhuoltosopimuksesta ja terveydenhuoltosuunnitelmasta sen läänin läänineläinlääkärille, jonka alueella tuotantotila sijaitsee. Myös vuosittain päivitetyt terveydenhuoltosuunnitelmat lähetetään läänineläinlääkärille. Lisäksi eläinlääkärin on jokaisen terveydenhuoltokäynnin jälkeen lähetettävä läänineläinlääkärille raportti, josta käy ilmi vähintään edellisen terveydenhuoltokäynnin jälkeen tehdyt sairauksia ennaltaehkäisevät toimenpiteet tilalla, eläinten sairastavuustiedot, tilan tuotantoeläimille käytetyt lääkkeet sekä niiden määrät, annokset ja käyttötarkoitukset. Raportissa on oltava myös kyseisellä terveydenhuoltokäynnillä luovutetut lääkkeet sekä niiden määrät, annokset ja käyttötarkoitukset. Lisäksi raporttiin kirjataan suunnitelma sairauksia ennaltaehkäiseviksi jatkotoimenpiteiksi aikatauluineen. Raportti sekä kopiot terveydenhuoltosopimuksesta ja -suunnitelmasta on lähetettävä lääninhallitukselle viivytyksettä.

Sikava-ohjelmaan oli aikaisemmin rakennettu järjestelmä, jonka avulla eläinlääkärin oli mahdollista toimittaa lääkitystiedot lääninhallituksille. Mahdollisuutta ei kuitenkaan käytetty ja osio onkin nyt poistettu Sikavasta. Tästä syystä yllä luetellut tiedot tulee jatkossa lähettää erikseen lääninhallituksille joko paperiversiona tai sähköisesti. Vuoden 2008 eläinlääkärien lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidontarkastuksissa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että edellytykset lääkkeiden luovuttamiselle myöhemmin ilmenevien tautitapausten varalle täyttyvät.

Lääkkeiden luovutuksesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 23/EEO/2002.


Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400