Övergångstiden för kraven på utrymme för hästar löper ut 2013

Övergångstiden på 15 år för kraven på utrymme för hästar löper snart ut. Alla stall skall uppfylla de noggrannare utrymmeskraven i djurskyddslagstiftningen om hållning av hästdjur från och med början av år 2014. Tillsyn över att kraven uppfylls utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner.

Övergångstiden för vissa krav på utrymmen i stall, som tagits i bruk före 1.1.2001, löper ut 31.12.2013. Om ett djurstall tagits i bruk efter 1.1.2001, skall de nya utrymmeskraven ha följts från första början. Kraven har gällt också sådana gamla djurstall, som förnyats i sin helhet efter 1.1.2001. Utrymmeskraven gäller utöver hästar också ponnyer, åsnor och andra motsvarande hovdjur.

Inomhushöjden
Från och med 1.1.2014 skall inomhushöjden i djurstallet vara minst hästens mankhöjd multiplicerad med 1,5, dock alltid minst 2,2 meter.

Utrymmeskravet i boxar
Från och med 1.1.2014 skall utrymmet i en enhästbox beroende på mankhöjden på hästen som hålls där vara minst 4-9 m². Detta utrymmeskrav tillämpas ändå inte i sådana fall, då det rör sig om kortvarig och tillfällig förvaring av hästar under tävlings- och utställningsresor eller andra motsvarande resor.

I en gruppbox och i ligghallen i ett lösdriftsstall är minimigolvytan per häst bunden till hästens ålder och kravet som gäller storleken på enhästboxar.

Det är också skäl att hålla i minnet att det när hästar hålls i grupp för varje påbörjad grupp om 10 hästar skall finnas en sjukbox eller något annat ändamålsenligt och vid behov uppvärmbart utrymme för avskiljande och vård av hästarna.

Tillsyn över att kraven följs utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner
Tillsyn över att gällande djurskyddslagstiftning följs utövas med hjälp av djurskyddsinspektioner. En djurskyddsinspektion kan alltid utföras på en djurhållningsplats, då man har skäl att misstänka att ett djur sköts eller behandlas i strid mot bestämmelserna. Yrkesmässig eller annars omfattande hållning av sällskaps- och hobbydjur kan inspekteras också utan misstanke. Som yrkesmässig eller omfattande verksamhet betraktas uppfödning, hyrning, tagande i förvar eller skötsel och tagande för träning eller skolning av minst sex vuxna trav- eller ridhästar eller givande av undervisning i användning och hantering av nämnda djur. Målet är att sådana djurhållningsplatser, där yrkesmässig eller annars omfattande hållning av trav- eller ridhästar idkas, inspekteras regelbundet.

Om missförhållanden konstateras under inspektionerna, förelägger djurskyddsmyndigheten djurhållaren att rätta till djurets förhållanden inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut utförs en ny inspektion på gården, med vilken man övervakar att föreläggandet följts. Vid behov kan föreläggandet effektiveras med vite eller med hot från regionförvaltningsverket om att de förelagda åtgärderna vidtas på försummarens bekostnad. Om djurskyddsmässiga skäl så kräver, kan myndigheterna under inspektionsbesöket också vidta omedelbara åtgärder i avsikt att säkerställa djurens välmående.

Läs mera
Statsrådets förordning om skydd av hästar 588/2010 (Finlex)
Djurskyddslagstiftningen (jord- och skogsbruksministeriet)
Brochyren ”För friska och välmående hästar” (Evira)

Mer information ger:
Sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400