Terveiden nautojen BSE-tutkimukset lopetettiin 1.3.2013 alkaen

Suomessa ja tietyissä muissa EU:n jäsenvaltioissa syntyneiden, terveinä teurastettujen nautojen BSE-tutkimukset lopetettiin Suomessa 1.3.2013 alkaen.

Muutamissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa syntyneiden terveiden nautojen osalta BSE-tutkimus on tehtävä yli 30 kuukauden ikäisistä naudoista.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn lausunnon mukaan BSE-taudin esiintymisen seuraamiseksi Euroopan unionin alueella riittää, että tutkitaan itsestään kuolleet ja lopetetut sekä sairaana teurastetut tai hätäteurastetut naudat. Kuluttajien terveys turvataan poistamalla teurastuksen yhteydessä ne eläimen osat (ns. TSE-riskiaines), joissa BSE-taudinaiheuttaja voisi esiintyä, jos eläimellä olisi tartunta.

Jatkossa on siis edelleenkin tutkittava kaikenikäiset naudat, joilla epäillään BSE-tartuntaa. Lisäksi on tutkittava Suomessa ja tietyissä muissa EU:n jäsenvaltioissa syntyneet, yli 48 kuukauden ikäiset naudat, jos ne on hätäteurastettu tai teurastettu minkä tahansa muunkin sairauden kuin BSE:n toteamisen tai epäilyn vuoksi sairaiden eläinten teurastusosastossa tai tarkastuseläinlääkärin määräämän erityisjärjestelyn mukaisesti normaalilinjassa. BSE-tutkimus on tehtävä myös niistä Suomessa ja tietyissä muissa EU:n jäsenvaltioissa syntyneistä yli 48 kuukauden ikäisistä naudoista, jotka ovat hylätty ante mortem -tarkastuksessa tai ovat kuolleet itsestään tilalla, teuraskuljetuksen aikana tai teurastamossa tai ovat lopetettu. Muutamissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa syntyneiden nautojen osalta noudatetaan 48 kuukauden ikärajan sijaan 24 kuukauden ikärajaa.

Määritelmiin TSE-riskiaineksen ikärajoista ei asetusmuutoksen yhteydessä tullut muutoksia. Samoin lampaiden ja vuohien scrapie-näytteenottoa koskevat vaatimukset säilyivät ennallaan.

TSE-tautiseurannasta vastaa teurastamossa, pienteurastamossa ja poroteurastamossa tarkastuseläinlääkäri ja alkutuotantotilalla kunnaneläinlääkäri. Alkutuotantotilalla tuottajan omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista nautaeläimistä ei tarvitse tehdä BSE tutkimusta.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet teurastamossa tehtävän BSE-näytteenottoon vaatimuksista ja ikärajoista on kuvattu Eviran ohjekirjeessä "Nautojen BSE-tutkimukset teurastamossa, pienteurastamossa ja poroteurastamossa 1.3.2013 alkaen" (Dnro 1408/0969/2013, 15.2.2013).

Ohjekirje löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta:
www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/lihantarkastus/nautojen_bse-
tutkimukset_01032013_alkaen_lopullinen.pdf


Eviran ohjeessa TSE-toimenpiteistä laitoksessa (16011/2, 9.7.2012) on kuvattu muun muassa TSE-riskiaineksen poistamiseen liittyvät ikärajat sekä BSE-näytteenottoon liittyvät toimenpiteet. Lisäksi ohjeessa on kuvattu toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä epäiltäessä TSE-tartuntaa tai todettaessa TSE-tartunta. BSE-näytteenottoa koskevat lainsäädäntömuutokset päivitetään TSE-ohjeeseen kevään 2013 aikana.

Näytteenotto-ohjeet ja tutkimuslähete BSE- tutkimuksia varten:
Evira.fi > Eläimet >Eläinten terveys ja eläintaudit > Näytteenotto- ja lähetysohjeet > Nauta > BSE
ja
Evira.fi > Tietoa Evirasta > Lomakkeet ja ohjeet > Eläimet > Eläintautitutkimus


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Nina Kaario, elintarvikehygieniayksikkö, p. 050 347 0884, nina.kaario@evira.fi ja
Ylitarkastaja Anne Fagerlund, elintarvikehygieniayksikkö, p. 050 386 8415, anne.fagerlund@evira.fi,
Ylitarkastaja Sari Salminen, eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö, p. 050 368 4043, sari.salminen@evira.fi
Erikoistutkija Maria Hautaniemi, eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 050 573 6891, maria.hautaniemi@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400