Import av apor, skunkar och andra däggdjur från EU-medlemsstater

Import av apor är tillåten endast till godkända djurparker och försöksdjursanläggningar. Import av apor till privatpersoner är förbjuden. Aporna kan sprida mycket farliga och smittsamma sjukdomar till människor, som exempelvis blödarfebern Ebola. Apor bjuds ut till försäljning på gratissidor på webben, men annonserna är sannolikt bedrägeriförsök.

Import av gnagare och igelkottsdjur, t.ex. pygméigelkottar, från EU-stater kräver inget importtillstånd eller andra veterinärmedicinska intyg.

För import av vissa andra däggdjur krävs importtillstånd. Ett sådant kan beviljas bara om de djur som ska importeras inte orsakar någon risk för djursjukdomar. I importtillståndet kan fastställas nödvändiga djurhälsovillkor och importtillstånd kan beviljas exempelvis djurparker, godkända anläggningar eller cirkusar. Importören ska också följa de andra krav som veterinärmyndigheterna i destinationslandet ställer.

Veterinären borde komma ihåg att fråga efter eventuellt importtillstånd om exotiska djur kommer till mottagningen. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1002/2010 fastställer villkoren för export och import av vissa däggdjursarter.

Vid handel med hotade arter ska man kontakta Finlands miljöcentral. Det är förbjudet att importera eller exportera fredade arter samt delar eller avledningar av dem. Bestämmelser om import och export på den inre marknaden av hotade och fredade djurarter ingår i 44 och 45 § i naturvårdslagen 1096/1996

Införsel av nya viltarter av främmande ursprung är förbjuden utan tillstånd av Viltcentralen. Tillstånd beviljas inte om åtgärden medför avsevärd skada på naturen eller de vilda djuren. I tillståndet kan meddelas föreskrifter om hur införseln ska ske. Bestämmelser om införsel till den inre marknaden av viltarter av främmande ursprung ingår i 42 § i jaktlagen 615/1993 .

Ansökan om importtillstånd till Evira

Ansökan om importtillstånd är fritt formulerad och ska innehålla följande information:
1) Sökanden och dennes kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post) 

2) Vilken djurart ansökan gäller samt antalet djur 

3) Det land varifrån djuret avses importeras 

4) En utredning av hur djuren vid behov kan isoleras.

Den skriftliga ansökan ska skickas till:
Evira, Enheten för djurens hälsa och välfärd
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS
fax 029 530 4350
e-post: kirjaamo (at) evira.fi

Importtillståndet är avgiftsbelagt och gäller i ett år. Sökanden ska först utreda eventuella Cites-villkor med SYKE samt vid behov ansöka om importtillstånd hos Viltcentralen.

Mera information:
överinspektör Virva Valle, tfn 040 489 3359

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400