Eviras laboratorieutredning 2008 är färdig

Den laboratorieutredning som Evira startade är nu färdig och den har publicerats på Eviras webbplats. I utredningen granskas behovet och utbudet av laboratorietjänster i anslutning till livsmedels-, foder-, gödselfabrikats-, hushållsvatten- och badvattenanalytik samt sund boendemiljö och det nationella salmonellakontrollprogrammet i Finland.

» Läs mera

Eviras anvisning om kedjeinformation om slaktdjur har förnyats

I Eviras nya anvisning står det: ”Kedjeinformation om djur till slakt” (16005/1) Evira ger anvisningar till livsmedelsföretagare som idkar verksamhet i slakterier, renslakterier och små slakterier samt till de myndigheter som har tillsyn över nämnda anläggningar om information om livsmedelskedjan, dvs. om tillämpningen av kraven på s.k. kedjeinformation vid slakt av svin, hästar, nötdjur, får, getter, renar samt hägnat vilt.

» Läs mera

Kontroll av tvärvillkor i oktober

Kommissionens kontroll av tvärvillkoren sker i Finland 27–31.10.2008. Inspektörerna besöker Landsbygdsverket, som ansvarar för minskningarna av odlarstöden i anslutning till tvärvillkoren. Under inspektionens gång bedöms den tillsyn som olika myndigheter utför beträffande tvärvillkoren.

» Läs mera

Ny narkotikalagstiftning

Den nya narkotikalagen 373/2008 och de statsrådsförordningar som utfärdats med stöd av den, 548/2008 om kontroll av narkotika (nedan kontrollförordningen) och 543/2008 om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (nedan narkotikaförteckningsförordningen) trädde i kraft i början av september 2008. En ny sak i lagstiftningen är att förvaringstiden för narkotikaredovisningen förkortas från 10 år till sex år. Förvaringstiden tillämpas också på redovisning från tiden före lagens ikraftträdande.

» Läs mera

EU:s veterinärmedicinska vecka firas 10-16.11.2008

Europeiska unionens medlemsländer påminner under tiden 10–16.11.2008 resenärer om riskerna med hemkomstgåvor som de för med sig. Under kampanjen uppmärksammas resenärer som kommer från länder utanför EU på riskerna med olagligt införda livsmedel.

» Läs mera

Antalet BSE-undersökningar minskas i Finland från 1.1.2009

Antalet undersökningar av nötkreatur med tanke på sjukdomen BSE (smittsam degenerativ hjärnsjukdom hos nötkreatur) minskas i Finland och i andra gamla EG-medlemsländer från 1.1.2009. Minskningen beror på EU-kommissionens beslut att höja åldersgränsen för undersökning av nötkreatur från nuvarande 24–30 till 48 månader. I Finland innebär det här att antalet prover minskar från 120 000 till cirka 75 000 stycken. I kostnader betyder det en inbesparing på hundratusentals euro.

» Läs mera

Faxade svar kostar

Från och med 1.11.2008 börjar Evira ta ut en avgift för kopierade och faxade undersökningsintyg. I de avgiftsbelagda undersökningsintygen (t.ex. undersökning av rabiesantikroppar) ingår ett exemplar ”för kännedom” som postas avgiftsfritt.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400