EU-djurskyddsinspektionerna breddas till får- och getgårdar år 2009

EU-djurskyddsinspektionerna breddas att också gälla får- och getgårdar år 2009. Gårdarna som inspekteras väljs ut dels utgående från risken och dels med hjälp av ett slumpmässigt urval utan misstanke om förbrytelser mot djurskyddsförfattningarna.

» Läs mera

Evira intensifierar uppföljningen av bortskaffandet av avlidna och avlivade nötdjur i hela Finland

Vad gäller bortskaffandet av kadaver av idisslare, svin, fjäderfä och pälsdjur har Finland indelats i två områden: uppsamlingsområdet och det perifera området. Inom uppsamlingsområdet får ovan nämnda kadaver inte bortskaffas genom nedgrävning. Vad gäller kadaver av andra produktionsdjur, biprodukter från hemslakt och dödfödda djur är däremot hela Finland klassificerat som ett perifert område, inom vilket det är tillåtet att gräva ned ovan nämnda biprodukter.

» Läs mera

Förutsättningarna för överlåtelse av läkemedel till gårdar som ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal med tanke på sjukdomsfall som kan yppa sig senare

Den veterinär som huvudsakligen behandlar djuren i en produktionsenhet får överlåta läkemedel i reserv för sjukdomsfall som kan yppa sig senare. Villkor för överlåtande av läkemedel i reserv är bland annat att gården ingått ett hälso- och sjukvårdsavtal, att regelbundna hälso- och sjukvårdsbesök görs på gården och att en rapport över dessa besök lämnas till länsstyrelserna. Om villkoren inte uppfylls, får veterinären inte överlåta läkemedel i reserv. Brister har konstaterats särskilt i rapporteringen till länsstyrelserna.

» Läs mera

Resultaten av EU-djurskyddsinspektionerna har förbättrats

År 2007 inspekterades sammanlagt 726 produktionsenheter och i 19 % av dem konstaterades försummelser av författningarna om djurens välmående. Försummelserna som uppdagades var klart färre än år 2006, då något under 30 % av gårdarna inte uppfyllde kraven på djurens välmående. Inspektionsresultaten förbättrades på kalv- svin- och hönsgårdar, men på pälsdjursfarmer ökade försummelserna något jämfört med året 2006.

» Läs mera

Veterinärmedicinskt symposium i Helsingfors i höst

Den 8:e och 9:e september ordnas i Evira-huset i Vik, Helsingfors ett NKVet-symposium som behandlar det ökande hotet från parasitsjukdomar i Norden.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400