Lintuinfluenssan vasta-aineita löytyi

Siipikarjan keväiset suojaustoimenpiteet osoittivat tarpeellisuutensa, kun keskisuomalaiselta hanhitilalta löytyi niin lintuinfluenssan kuin Newcastlen taudinkin vasta-aineita. Lintujen suojauksessa oli ollut selviä puutteita eikä lintujen suojausta ollut pystytty toteuttamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vasta-aineet löytyivät Newcastlen tauti -ja lintuinfluenssakartoituksia varten tilalta otetuista verinäytteistä.

» Lue lisää

Siipikarjan salmonellavalvonta uudistuu

Kana-, kalkkuna- ja broileritiloilla toteutettava kansallinen salmonellavalvontaohjelma uudistuu vuoden 2007 alusta alkaen. Muutoksia tulee niin näytteenottotiheyksiin, näytteisiin kuin näytteen tutkimusmenetelmiin.

» Lue lisää

Asetus eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla muuttunut

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (978/2006) tuli voimaan 22.11.2006.

» Lue lisää

Asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (977/2006) tulee voimaan 22.11.2006 ja se korvaa eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (N:o 572/1995; Ea 4).

» Lue lisää

Hevosten lääkityssäädökset muuttuvat 2007

Suurin osa suomalaisista hevosista on harraste- tai kilpahevosia, eikä niitä ensisijaisesti ajatella tuotantoeläiminä. Euroopan yhteisön säädösten mukaan hevonen lajina on kuitenkin yksiselitteisesti tuotantoeläin eli niitä voi lääkitä vain sellaisilla lääkevalmisteilla, joiden jäämien turvallisuus eläimistä saatavissa elintarvikkeissa on tutkittu.

» Lue lisää

Uusi vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi hyväksytty

Uusi vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi hyväksyttiin maatalous- ja kalastusministereiden kokouksessa 24. lokakuuta 2006. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin vasta 1. elokuuta 2008 lähtien. Siihen saakka ovat voimassa nykyiset säädökset.

» Lue lisää

Venäjän vientitodistukset muuttuvat 1.2.2007 mennessä

EU-maista tapahtuvaa Venäjälle vientiä koskevat vuonna 2004 käyttöön otetut 14 yhtenäistä terveystodistusmallia muuttuvat 1.2.2007 mennessä. Samalla käyttöön otetaan 4 uutta todistusmallia. Muutaman muun todistusmallin sisällöstä neuvotellaan vielä. Evira uudistaa todistusten painatuksen ja jakelun.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Edellisiä uutiskirjeitä


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Lintuinfluenssan vasta-aineita löytyi

Siipikarjan keväiset suojaustoimenpiteet osoittivat tarpeellisuutensa, kun keskisuomalaiselta hanhitilalta löytyi niin lintuinfluenssan kuin Newcastlen taudinkin vasta-aineita. Lintujen suojauksessa oli ollut selviä puutteita eikä lintujen suojausta ollut pystytty toteuttamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vasta-aineet löytyivät Newcastlen tauti -ja lintuinfluenssakartoituksia varten tilalta otetuista verinäytteistä.

Jatkotutkimuksissa ei pystytty enää osoittamaan taudinaiheuttajaviruksia. Kliinisten oireiden puuttuminen viittaa siihen, että kyseessä on ollut todennäköisesti matalapatogeeninen lintuinfluenssavirustyyppi.

Lintuinfluenssakartoitus jatkuu vuosittaisena. Kartoituksessa tutkitaan viruksen esiintymistä luonnonlinnuissa ja etsitään vasta-aineita siipikarjasta. Newcastlen taudin varalta tutkitaan siipikarjan emotilat entiseen tapaan vuosittain. Kliinisistä, tautiin viittaavista oireista on jatkossakin ilmoitettava virkaeläinlääkärille normaalin ilmoitusmenettelyn mukaisesti.

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Siipikarjan salmonellavalvonta uudistuu

Kana-, kalkkuna- ja broileritiloilla toteutettava kansallinen salmonellavalvontaohjelma uudistuu vuoden 2007 alusta alkaen. Muutoksia tulee niin näytteenottotiheyksiin, näytteisiin kuin näytteen tutkimusmenetelmiin.

Tutkimuksen kohteena on edelleen koko siipikarjaketju. Munintavaiheessa olevien emoparvien osalta tutkimusten painopiste siirtyy hautomolle, joista tehdyt salmonellalöydökset on aiempaa varmemmin pystyttävä yhdistämään juuri oikeaan emoparveen. Muutenkin siipikarjan parvien jäljitettävyyttä pyritään lähitulevaisuudessa painottamaan niin, että parvien yksilöllinen tunnistaminen tiloilla helpottaisi myös salmonellavalvontaohjelman toteutumisen valvontaa tiloilla käytännössä.

Näytteenotossa suurin uudistus ovat ns. tossunäytteet, joiden ottamista on useilla tiloilla jo harjoiteltukin EU-tason kartoitustutkimusten yhteydessä. Tossunäytteitä voidaan ottaa lattiakanaloissa. Muista kuin lattiakanaloista kerätään edelleen ulostenäytteitä, tosin niiden osalta muutoksena näytteen määrä kasvaa yhteensä 300 grammaan.

Aiemmasta ohjelmasta poiketen, kansallinen salmonellavalvontaohjelma kattaa vuoden 2008 alusta lukien myös pelkästään suoramyyntiä harjoittavat tilat sekä poikkeusalueella kananmunia myyntiin toimittavat tilat.

Salmonellavalvontaohjelman toteuttaminen on edelleen tuottajan vastuulla. Valvontavastuu säilyy totuttuun tapaan paikallisesti kunnaneläinlääkäreillä ja alueellisesti läänineläinlääkäreillä. Viranomaisen on jatkossa dokumentoitava valvontakäynnit entistä tarkemmin. Tähän tarkoitukseen voi hyvin käyttää salmonellavalvonnan käyntikaavaketta, jota saa tilata Evirasta Irina Kenneriltä, p. 020 77 24223 tai irina.kenner@evira.fi

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216
elintarvikeylitarkastaja Mari Laihonen, p. 020 77 24780

Laboratoriomenetelmät: eläinlääkäri Henry Kuronen, p. 020 77 24956

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Asetus eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla muuttunut

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (978/2006) tuli voimaan 22.11.2006.

Asetuksen 12 §:n mukaan lannoitekäyttöön tarkoitetun luokan 2 sivutuotteiden (lihaluujauhon) ja niitä sisältävien lannoitevalmisteiden tuonti kielletään. Lisäksi tuontikielto koskee käsittelemätöntä lantaa kuitenkin siten, että sivutuoteasetuksen mukaisesti käsiteltyä lantaa ja lantavalmisteita saa tuoda Suomeen.

Asetuksen 12 a §:ssä säädetään eläinten ruokintaan tarkoitettujen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluvien sivutuotteiden sekä kalaperäisen aineksen tuonnin asettamisesta Elintarviketurvallisuusviraston myöntämän tuontiluvan varaiseksi. Asetuksessa on lueteltu ne laitostyypit, joihin tuonti on sallittua, sivuotteiden tuontia koskevat vaatimukset sekä lupahakemukseen liitettävät tiedot. Lisäksi tuontiluvan saanut tuoja itse vastaa kaikissa tapauksissa jokaisen erän tuontitarkastuksesta määräpaikassa.

Asetus kokonaisuudessaan (Finlex)


Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Minna Suokko, MMM, p. 09 160 52272
eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen, p. 020 77 24217

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla (977/2006) tulee voimaan 22.11.2006 ja se korvaa eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (N:o 572/1995; Ea 4).

Asetus koskee eläviä eläimiä, eläimistä saatavia muiksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavia tuotteita. Sitä sovelletaan näiden eläinten ja tuotteiden sisämarkkinakaupassa. Asetus sisältää eläinten ja tuotteiden sisämarkkinakaupan valvontaa varten säännökset rekisteröinnistä sekä vienti- ja tuontitarkastuksissa noudatettavista menettelyistä. Lisäksi sillä annetaan säännökset eläimiä ja tuotteita koskeville asiakirjoille ja yhdennetyn eläinlääkinnällisen TRACES-tietojärjestelmän käytölle asetettavista vaatimuksista.

Asetuksella saatetaan voimaan EU:n lainsäädännön muutokset. Samalla siinä on huomioitu eläintautilain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusviraston perustamisesta aiheutuneet muutokset. Pääasiallisia muutoksia asetuksessa ovat muun muassa:

1) eläimen tai tuotteen tuojan ja viejän määritelmää on tarkennettu;
2) suoraan teurastamoihin teurastettaviksi tulevat eläimet ovat tuontirekisteröinnin alaisia;
3) kaupalliseen tarkoitukseen sisämarkkinoilla tuovat ja vietävät koirat, kissat, hillerit ja fretit ovat rekisteröinnin ja tuonnin ennakkoilmoituksen alaisia;
4) ennakkoilmoitus tuonnista koskee aikaisempaa laajemmin eläimistä saatavia sivutuotteita;
5) hevosten tuojien on pidettävä luetteloa tuomistaan eläimistä.

Asetus kokonaisuudessaan (Finlex)

Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Minna Suokko, MMM, p. 09 160 52272
eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen, Evira, p. 020 77 24217

Lannoitevalmisteet: ylitarkastaja Arja Vuorinen, p. 020 77 25240

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Hevosten lääkityssäädökset muuttuvat 2007

Suurin osa suomalaisista hevosista on harraste- tai kilpahevosia, eikä niitä ensisijaisesti ajatella tuotantoeläiminä. Euroopan yhteisön säädösten mukaan hevonen lajina on kuitenkin yksiselitteisesti tuotantoeläin eli niitä voi lääkitä vain sellaisilla lääkevalmisteilla, joiden jäämien turvallisuus eläimistä saatavissa elintarvikkeissa on tutkittu.

Nämä vaatimukset ovat johtaneet siihen, että myyntiluvallisia lääkevalmisteita ei ole kaikkiin hevosille tarpeellisiin käyttöaiheisiin. Myöskään potilas- ja eläinlääkärikohtaiset erityisluvat eivät lääkepulaa ratkaise.

Tilanteen helpottamiseksi Komissio antoi vuonna 2000 hevospassipäätöksen, jolla mahdollistettiin hevosten lääkitseminen sellaisilla lääkeaineilla, joiden jäämien turvallisuutta ei ole tutkittu. Hevospassipäätös mukaan hevonen voidaan sulkea kokonaan elintarvikeketjun ulkopuolelle, mutta sitä voidaan myös lääkitä ”ei tuotantoeläimelle sallituilla” lääkeaineilla kun hevoselle määrätään kuuden kuukauden varoaika. Edellytyksenä on että hevonen on rekisteröity ja että lääkityksestä tai teurastuskiellosta tehdään merkinnät hevosen tunnistusasiakirjaan.

"Hevoslääkelista"

Lääkeaineisiin, joita Komission hevospassipäätöksen mukaan voidaan käyttää kuuden kuukauden varoajalla hevosille, voi kuulua täysin vaarattomia aineita, mutta myös sellaisia lääkeaineita jotka MRL-arvioinnissa todettaisiin sellaisiksi, että turvallista jäämien enimmäismäärää ei voida asettaa.
Tämän vuoksi Komissio haluaa rajata hevosille kuuden kuukauden varoajalla käytettävien lääkeaineiden määrää ja yhtenäistää tilannetta yhteisön alueella. Uusi säädös ”hevosille välttämättömistä lääkeaineista” on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alussa, (tarkka päivämäärä ei tiedossa 30.11.2006). ”Hevoslääkelistan” edellyttämät muutokset tullaan tekemään Eviran ylläpitämiin tuotantoeläimille hyväksytyt –valmisteet ja –vaikuttavat aineet luetteloihin. Asiasta tiedotetaan eläinlääkäreille kun yksityiskohdat tarkentuvat.

Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Katariina Kivilahti-Mäntylä, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Uusi vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi hyväksytty

Uusi vesiviljelyeläinten terveysdirektiivi hyväksyttiin maatalous- ja kalastusministereiden kokouksessa 24. lokakuuta 2006. Direktiiviä sovelletaan kuitenkin vasta 1. elokuuta 2008 lähtien. Siihen saakka ovat voimassa nykyiset säädökset.

Koska direktiivi on vain raami,on kunkin jäsenvaltion valmisteltava sen perusteella oma kansallinen lainsäädäntö, jota on sovellettava 1. elokuuta 2008 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että vuosien 2007 ja 2008 aikana uudistetaan koko nykyinen kalaterveyslainsäädäntö, mukaan lukien äyriäiset ja nilviäiset kuten simpukat. Säädösvalmistelutyö on mittava ja siihen toivotaan eri toimijoiden aktiivista osallistumista.

Direktiivissä säädetään kalojen, äyriäisten ja nilviäiset terveyttä koskevista vaatimuksista sisämarkkinakaupassa ja tuonnissa EU:n alueelle, sekä ennaltaehkäisevistä toimista ja tautien torjuntatoimenpiteistä. Seuraavien otsikoiden alla on selvitetty niitä asioita, jotka tulevat uusina vaatimuksina tai joihin tulee oleellisia muutoksia.

Tuotantoyritysten ja tiettyjen perkaamoiden terveyslupa

Kaikilla vesiviljelyn tuotantoyrityksillä tulee olla terveyslupa toiminnan harjoittamiseen. Vesiviljelyn tuotantoyrityksellä tarkoitetaan "voittoa tuottavaa tai tuottamatonta, julkista tai yksityistä yritystä, joka toteuttaa mitä tahansa toimia, jotka liittyvät vesiviljeltyjen eläinten kasvatukseen". Tuotantoyrityksellä voi olla useita kasvatuspaikkoja, jotka täytyy luetella luvassa ja kukin täytyy olla rekisterissä. Hyvin pienet, paikallisesti toimivat ruokakala/rapu/simpukkalaitokset ja "istuta- ja ongi" -kalastuspaikat eivät tarvitse lupaa, mutta niidenkin tulee rekisteröityä. Luvat ovat voimassa toistaiseksi ja ne voidaan evätä yhden tai useamman kasvatuspaikan osalta, jos yrityksen toiminnassa todetaan vakavia laiminlyöntejä.

Luvan edellytyksenä on mm., että yritys pystyy osoittamaan toiminta-/omavalvontajärjestelmän avulla, että sillä on tarkka kirjanpitoa kala- ja mätiliikenteestä, kuolleisuudesta, terveyden seurannasta ja sen tuloksista, sekä hyvä hygieniakäytäntö ja riskiin perustuva eläinten seurantajärjestelmä, joka havaitsee lisääntyneen kuolleisuuden. Yrityksen kaikki kasvatuspaikat tulee olla myös viranomaisen valvonnassa.

Lisäksi sellaisilla perkaamoilla tulee olla lupa, jotka käsittelevät esim. VHS- tai IHN-laitoksilta peräisin olevaa kalaa näistä taudeista vapailla alueilla tai joilla on vapauteen tähtäävä ohjelma. Luvan edellytyksenä on mm. jäteveden käsittely siten, että taudit eivät leviä.

Vuoden 2007 aikana on selvitettävä ja päätettävä mm.
• mikä on lupaviranomainen
• määriteltävä tarkasti mitä lupa edellyttää yrittäjiltä
• valmisteltava ja testattava käytännölliset "työkalut" omavalvontajärjestelmän rakentamiseksi
• yrityskohtaisen neuvonnan suunnittelu omavalvontajärjestelmien aikaansaamiseksi

Rekisteri terveysluvan saaneista viljely-yrityksistä ja perkaamoista

Viranomaisten on pidettävä rekisteriä terveysluvan saaneista yrityksistä. Uutta nykyisen vesiviljelyrekisterin vaatimuksiin on yksityiskohtainen tieto sisävesilaitoksen tulo- ja poistovesityksestä, sekä mihin terveysluokkaan yrityksen eri laitokset kuuluvat direktiivin listalla olevien tautien suhteen. Myös simpukkaa viljelevät laitokset, vaikka vain veden puhdistamiseksi, tulevat rekisteröinnin piiriin. Kalataudeista listalla ovat VHS (virusperäinen verenvuotoseptikemia), IHN (tarttuva haimakuoliotauti), ISA (tarttuva lohen anemia), SVC (karpin kevätviremia) ja KHV (koikarpin herpesvirus). Nilviäistaudeista listalla ovat ostereiden bomamioosi ja marteilioosi, jolle myös sinisimpukka on herkkä, sekä äyriäisten taudeista valkopilkkutauti.

Osa rekisterin tiedoista tulee olemaan julkisia kunkin maan www-sivulla, kuten yhteystiedot, viljelläänkö direktiivin listan taudeille herkkiä lajeja sekä terveysluokka kunkin taudin osalta.

Terveysluokat ovat seuraavat:
Luokka I: Hyväksytysti vapaa
Luokka II: Vapauteen tähtäävä ohjelma
Luokka III: Ei tiedetä olevan infektoitunut, mutta ei tautivapauteen tähtäävää ohjelmaa
Luokka IV: Taudin hävittämisohjelma
Luokka V: Infektoitunut

Vuosien 2007 ja 2008 aikana on tehtävä töitä mm. nykyisen vesiviljelyrekisterin sisällön ja hallinnoinnin uudistamiseksi. On päätettävä myös mm. mikä viranomainen luo ja ylläpitää internetsivustoa. Suomen jo saavuttamat VHS, IHN ja SVC-vapaudet siirtyvät uuden direktiivin kaudelle automaattisesti. Muiden tautien osalta on kerättävä evidenssiä tautivapauden osoittamiseksi. Merialueen VHS-vapautta haetaan talven aikana. Ahvenanmaan, Pyhtään ja Uudenkaupungin VHS-rajoitusalueilla jatketaan tautivapauteen tähtäävää ohjelmaa.

Kirjaamista koskevat velvoitteet

Toiminnan kirjaamista koskevat määräykset ovat samat kuin hygieniapaketissa: eläinten ja niistä saatavien tuotteiden siirrot, kuolleisuus kussakin epidemiologisessa yksikössä ja eläinten terveyden seurantajärjestelmän tulokset. Luvan saaneet perkaamot joutuvat pitämään kirjaa sisään tulevasta ja ulos menevästä materiaalista.

Uutta on kalojen kuljettajille osoitetut kirjaamisvaatimukset, kuten kuolleisuus kuljetuksen aikana, laitokset joilla kuljetusväline käy sekä mahdollinen veden vaihto kuljetuksen aikana, eli mistä vettä otettu ja minne laskettu. Vuosien 2007 ja 2008 aikana olisi luotava pelisäännöt vedenvaihtopaikoista ja desinfiointikäytännöistä. Tämä koskee myös sumppuveneitä.

Eläinten terveyden valvonta ja terveydenhuolto

Tautiriskiin perustuvaa eläinten terveyden seurantajärjestelmää on sovellettava kaikilla viljelylaitoksilla. Sen tavoitteena on havaita lisääntynyt kuolleisuus listattujen tautien osalta. Seurantajärjestelmään kuuluu seuranta (aktiivinen, passiivinen tai kohdennettu), viranomaisten tekemät tarkastukset sekä laitoksen itse organisoimat yksityisten tahojen tekemät tarkastukset.

Passiivinen seuranta tarkoittaa, että kuolleisuuden syyt tutkitaan. Aktiivinen seuranta tarkoittaa viranomaisen tai muun pätevän henkilön tekemää rutiinitarkastusta, jossa huomioidaan kliiniset oireet, otetaan näytteitä jos on kuolleisuutta tai muuten epäillään tauteja, ja ilmoitetaan niistä toimivaltaiselle viranomaiselle. Kohdennettu seuranta tarkoittaa viranomaisen tai muun pätevän henkilön tekemää rutiinitarkastusta, jossa otetaan näytteitä tietyn ohjelman mukaan ja tutkitaan ne. Jos on kuolleisuutta tai muuten epäillään tauteja, on niistä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Käytännössä kohdennetulla seurannalla osoitetaan jonkun taudin vapaus.

Vuosien 2007 ja 2008 aikana on määriteltävä kriteerit eri riskitason kala-, rapu- ja simpukkalaitoksille esim. toiminnan ja sijainnin perusteella, ja päätettävä niiden valvonta- ja terveydenhuoltokäyntien ja näytteenottojen määrät. Tämä koskee myös luonnonravintolammikoita ja hautomoita. Direktiivissä on annettu minimisuositukset, mutta tarkoista vaatimuksista eri terveysluokissa säädetään myöhemmin komission päätöksillä.

Jäljitettävyys ja todistukset

Eläinten terveystodistusta edellytetään silloin, kun eläimet tuodaan sellaiseen jäsenvaltioon, vyöhykkeeseen tai osastoon, joka on vahvistettu direktiivin listan taudista vapaaksi tai sillä on tautivapauteen tähtäävä ohjelma tai jonkin taudin hävittämisohjelma. Terveystodistus tarvitaan myös jäsenvaltion sisällä, jos eläimet liikkuvat ao. vyöhykkeiden välillä. Terveystodistusvaatimus ei koske perattuja kaloja. Terveystodistus edellytetään myös silloin, kun esim. elävät tai teurastetut mutta perkaamattomat lohikalat lähtevät VHS-rajoitusalueelta.

Eläinten siirrot on kirjattava EU:n laajuiseen sähköiseen TRACES-järjestelmään aina, jos eläimet siirtyvät jäsenvaltioiden välillä ja ne tarvitsevat terveystodistuksen. Lisäksi TRACES-ilmoitus tulee tehdä aina, jos eläimet tulevat viljelyyn tai istutukseen, vaikka terveystodistusta ei tarvittaisikaan.

Tauteja koskevat ilmoitukset

Mikäli direktiivin listalla olevia tauteja epäillään tai havaitaan lisääntynyttä (=selittämätöntä) kuolleisuutta viljellyissä tai luonnonvaraisissa vesieläimissä, on siitä ilmoitettava välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus on paljon nykyistä laajempi: eläinten omistaja ja laitoksen työntekijät, kalojen kuljetuksessa mukana olevat henkilöt, eläinten terveyspalveluun osallistuvat eläinlääkärit ja muut spesialistit, virkaeläinlääkärit, laboratorioiden johtajat sekä "kaikki muut henkilöt, jotka ovat ammatillisesti tekemisissä taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien vesieläinten tai tällaisista eläimistä saatavien tuotteiden kanssa".

Ilmoitusvelvollisuuden laajeneminen sisällytetään käynnistyneeseen eläintautilain kokonaisuudistukseen.

Kansallisesti vastustettavat taudit

Direktiivissä annetaan lakipohja vastustaa muitakin kuin listan tauteja kansallisesti, jos se maan sisällä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Mikäli toimet vaikuttavat jäsenmaiden väliseen kauppaan, ne on hyväksytettävä EU:n pysyvässä eläinlääkintökomiteassa. Tällä hetkellä näitä lisävakuuksia on myönnetty Gyrodactylus salaris -loiselle ja bakteeriperäiselle munuaistaudille (BKD) ja tarttuvalle haimakuoliotaudille (IPN), mutta nämä arvioidaan uudelleen lähivuosien aikana.

Vuoden 2007 aikana on selvitettävä mitä tauteja vastustetaan viranomaistoimin ja mitkä jätetään elinkeinon hoidettaviksi, sekä mille taudeille yritetään lisävakuuksia. Myös nykyisten siirtorajoitusten tarve ja sisältö on arvioitava uuden direktiivin valossa, eli siirtokielto merestä ja alimman nousuesteen alapuolelta sisävesiin ja paisetaudin suoja-alueet. Asetus G. salaris -loisen leviämisen ehkäisemiseksi Ylä-Lappiin uusittiin vuonna 2004, eikä asetukseen ole näköpiirissä muutostarpeita.

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Riitta Rahkonen, MMM, p. 09 160 53280

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Venäjän vientitodistukset muuttuvat 1.2.2007 mennessä

EU-maista tapahtuvaa Venäjälle vientiä koskevat vuonna 2004 käyttöön otetut 14 yhtenäistä terveystodistusmallia muuttuvat 1.2.2007 mennessä. Samalla käyttöön otetaan 4 uutta todistusmallia. Muutaman muun todistusmallin sisällöstä neuvotellaan vielä. Evira uudistaa todistusten painatuksen ja jakelun.

Todistusmallit

Vuonna 2004 EU ja Venäjä sopivat 14 yhtenäisen terveystodistusmallin käyttöönotosta silloin, kun EU-maista viedään eläviä eläimiä, elintarvikkeita tai rehuja Venäjälle. Kaikki nämä todistukset muuttuvat 1.2.2007 mennessä.

Nämä muuttuvat terveystodistukset koskevat seuraavia eläimiä ja tuotteita:

Elävät eläimet
Hevoset - pysyvä vienti
Hevoset - tilapäinen vienti
Jalostussiat
Teurassiat
Siipikarjan untuvikot ja siitosmunat


Rehut
Eläimistä saatavat rehut ja rehujen lisäaineet
Kalajauho rehuksi


Elintarvikkeet
Luuton naudanliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet
Sianliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet
Siipikarjanliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet
Maito ja maitotuotteet
Kalastustuotteet sekä niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet
Lihavalmisteet
Ruokavalmisteet, jotka sisältävät eläimistä saatavia raaka-aineita


Näiden 14 todistusmallin lisäksi tulee 4 täysin uutta todistusmallia:
Välitysporsaat
Turkiseläimet
Turkiseläinten nahat
Elintarvikekäyttöön tarkoitetut suolet


Lisäksi neuvottelut ovat käynnissä mm. lemmikkieläinten rehujen ja niiden raaka-aineiden sekä yhdistelmäelintarvikkeiden saamiseksi yhtenäistettyjen terveystodistusten piiriin.

Muun muassa Venäjän Maailman kauppajärjestöön WTO:n liittymiseen johtuen EU ja Venäjä ovat neuvotelleet vuoden 2006 aikana uudet sisällöt näihin todistusmalleihin ja tietyiltä osin vientiehdot helpottuvat. Suomalaisten elävien eläinten ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta muutoksilla ei ole suurta merkitystä. Uusitut terveystodistukset voidaan ottaa käyttöön 1.1.2007 ja siirtymäaikaa on 1.2.2007 saakka. Evira tulee ohjeistamaan viejiä siinä, milloin Suomen osalta uudet todistukset otetaan käyttöön, mutta todennäköisesti vanhoja todistuksia käytetään 31.1.2007 lähteviin eriin saakka ja 1.2.2007 lähtien todistettavissa ja lähetettävissä erissä käytetään uutta todistusmallia.

Todistuslomakkeet muuttuvat

EU-maiden jäsenmaiden on toimitettava Venäjän viranomaisille mallit uusituista todistuksista. Evira on päättänyt, että tässä yhteydessä Suomessa käyttöönotettavat uudet terveystodistusmallit muutetaan aikaisempaa käyttäjäystävällisemmiksi.

Uudet todistukset tulevat olemaan standardi A4 kokoa ja ne tullaan täyttämään kaksipuolisina. Todistuslomakkeet tulevat edelleen olemaan samanlaista vesileimallista turvakuvioitua paperia kuin aiemminkin. Todistukset ovat numeroituja, mutta aikaisemmasta poiketen, todistuksessa ei ole enää turvakuviopaperille painettuja kopiosivuja. Jatkossa viejien ja todistukset allekirjoittavien virkaeläinlääkäreiden on otettava tarvitsemansa kopiot todistuksista normaaleina valokopioina.

Todistuslomakkeiden painatus

Todistuslomakkeet tehdään edelleen Setec Oy:ssä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetulle vesileimapaperille ja vain Eviran todistuksiin suunnitellulla turvakuvioinnilla. Setec Oy painaa myös valmiiksi juoksevan numeroinnin todistuksiin. Muun osan terveystodistusten sisällöstä tehdään todistuksiin Evirassa. Näin todistusten hinta voidaan pitää kohtuullisena ja joustavana. Tämä on myös nopein ja kustannustehokkain tapa varautua mahdollisiin muutoksiin tulevaisuudessa.

Todistusten tilaus ja jakelu

Ennen Elintarviketurvallisuusviraston aloittamista Venäjän vientiin tarkoitettuja todistuksia tilattiin ja jaettiin kolmesta eri paikasta – elävien eläinten todistukset maa- ja metsätalousministeriöstä, elintarvikkeiden Elintarvikevirastosta ja rehujen Kasvintuotannontarkastuskeskuksesta.

Elintarviketurvallisuusviraston aloittamisen jälkeen kaikki edellä mainitut toiminnot siirtyivät samaan organisaation, mutta sen eri osastoihin ja yksiköihin.

Uusien terveystodistusten myötä Evira tulee yhtenäistämään terveystodistusten tilauksen, jakelun ja hinnoittelun samanlaiseksi riippumatta siitä, mikä terveystodistusmalli on kyseessä. Suunnittelu tilausten ja jakelun yhtenäistämisestä on vielä kesken, mutta siitä tiedotetaan erikseen sekä viejiä että eläinlääkäreitä, muun muassa Eviran internetsivuilla ja tiedotteilla heti asian varmistuttua.

Pre-export todistukset

EU:n ja Venäjän välisessä sopimuksessa vuonna 2004 sovittiin myös pre-export todistusten käytöstä silloin, jos vietävän eläimistä saatavan tuotteen raaka-aineen alkuperä on jostain toisesta EU-maasta kuin siitä missä se on valmistettu Venäjälle vientiä varten. Uusittujen terveystodistusten myötä myös nämä pre-export terveystodistukset muuttuvat vastaavalla tavalla niin malliltaan kuin myös muodoltaan. Näiden todistusten tilaus ja jakelu tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisten vientitodistustenkin.

Muiden kuin aiemmin mainittujen elävien eläinten ja elämistä saatavien tuotteiden terveystodistukset

Kaikissa muissa Venäjän vientiin tarkoitetuissa terveystodistuksissa tulee käyttää Evirasta saatavia terveystodistuslomakkeita, jotka ovat vesileimallisia, turvakuvioituja ja esinumeroituja. Näiden osalta viejä on kuitenkin velvollinen selvittämään, mitkä ovat vientivaatimukset Venäjälle ja millainen sisältö terveystodistuksessa on oltava. Yleensä ehdot selviävät Venäjän viranomaisten antamasta tuontiluvasta. Myös Eviralla voi olla aikaisempien vientien ja Venäjän kanssa kahdenkeskisesti sovitusti tiedossa vientiehdot. Myös näihin vienteihin tarvittavien terveystodistusten tilaus ja jakelu tapahtuu vastaavalla tavalla kuin yhtenäistettyjen todistusten tilaus vuonna 2007 alkaen.

Evira tiedottaa Venäjän vientiin liittyvistä asioista sitä mukaan kuin uudet ohjeistukset valmistuvat.

Lisätietoa:

Elävät eläimet ja sivutuotteet
eläinlääkintöylitarkastaja Lea Pessi, p. 020 77 24331
eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen, p. 020 77 24217

Elintarvikkeet
Liha ja lihatuotteet sekä kalastustuotteet
ylitarkastaja Marjoriikka Keränen, p. 020 77 24266
ylitarkastaja Tiina Läikkö, p. 020 77 24284

Maito ja maitovalmisteet
ylitarkastaja Pirjo Korpela, p. 02077 24235

Rehut
valvontaeläinlääkäri Annikki Latvala-Kiesilä, p. 020 77 25226

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

Lääkeluettelot

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400