Afrikansk svinpest kan följa med insmugglade livsmedel

Införseln av livsmedel och jakttroféer från områden där afrikansk svinpest förekommer har begränsats. Matrester som slängs i terrängen kan sprida smittan till vilda vildsvin.

» Läs mera

Fjäderfän bör skyddas på våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfän liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda vattenfåglar under vårflyttningen. Fjäderfäna ska antingen hållas inomhus eller utomhus på ett område som är skyddat till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till slutet av maj.

» Läs mera

Patologisk-anatomiska undersökningar av produktionsdjur fortsätter i Seinäjoki

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter med sin verksamhet i Seinäjoki trots att Seinäjokilaboratoriets verksamhet som har att göra med djursjukdomsbakteriologi stegvis minskas under våren 2015.

» Läs mera

Bekanta dig med den uppdaterade aktuella texten om MRSA-bakterier i svingårdar

Under februari skickas alla svingårdar ett uppdaterat informationspaket om MRSA-bakterien. Detta finns även på webbplatsen Evira.fi.

» Läs mera

Vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka

Eviras anvisning om vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka har reviderats så att den ska motsvara den förändrade lagstiftningen. Ändringen av lagstiftningen förändrar till vissa delar praxis i anslutning till vaccinering mot Newcastlesjuka.

» Läs mera

Kommunalveterinärernas exportkontroller enligt lagen om djursjukdomar samt faktureringspraxis från och med 1.1.2015

Den nya förordningen om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer JSMf 1287/2014 är i kraft 1.1.2015–31.12.2016. Endast punkt 6 i förordningens bilaga har ändrats jämfört med den tidigare avgiftsförordningen JSMf 1012/2013. På vissa villkor kan man i fortsättningen anteckna flera registrerade hästar i samma intyg.

» Läs mera

Blåtunga spred sig till nya områden 2014

Blåntungevirus av serotyp 4 (BTV-4), som uppträdde på grekiskt område sommaren 2014 spred sig snabbt och till ett stort område i östra Europa under svidknottsäsongen.

» Läs mera

Dag om tillsyn över biprodukter 28.4.2015

Eviras biproduktteam ordnar den första riksomfattande dagen om tillsyn över biprodukter tisdagen den 28 april 2015 för alla som arbetar med tillsyn över biprodukter.

» Läs mera

Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Reservera redan nu den 7 maj i din kalender. Program och anmälningsdirektiv publiceras i april månads Saparo. Nu är det hög tid att komma med förslag till teman.

» Läs mera

Nytt i Eviras prislista; som exempel nämns priser för hanterings/destrueringsavgift för prover för patologiska undersökningar, minimumavgift och myndighetsundersökningar

Ändringar i priser och faktureringsgrunder för Eviras laboratorieundersökningar från och med 1.1.2015.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Afrikansk svinpest kan följa med insmugglade livsmedel

Införseln av livsmedel och jakttroféer från områden där afrikansk svinpest förekommer har begränsats. Matrester som slängs i terrängen kan sprida smittan till vilda vildsvin.

En potentiell inkörsport för afrikansk svinpest är smitta som sprids med infekterat matavfall (Riskprofil 2011, Evira). Afrikansk svinpest har konstaterats i bland annat Estland, Lettland, Litauen, Polen, Italien, Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Införsel till Finland av svinkött, vildsvinskött och köttprodukter samt andra produkter som eventuellt sprider smitta är förbjuden från områden där smitta har konstaterats. Av de olagliga livsmedel innehållande svinkött som 2014 beslagtogs vid Lettlands östgräns innehöll 6 prover av 42 virus som orsakar afrikansk svinpest. I en motsvarande undersökning i Litauen innehöll 3 prover av 20 ASF-virus.

Evira har utarbetat en affisch om riskerna med hemkomstgåvor för resenärer och i synnerhet jägare som är på väg till de baltiska länderna. Affischer sätts upp bland annat i hamnen i Tallinn för att påminna resenärerna om riskerna med hemkomstgåvor. Riskprodukter är särskilt livsmedel som innehåller vildsvinskött (korvar, charkuterier och köttkonserver), jakttroféer och hudar. Även utrustning som använts på jaktresor kan orsaka risk för smittspridning. Evira rekommenderar att jakttroféer (t.ex. tänder och hudar) behandlas på ändamålsenligt sätt i avgångslandet så att de kan förvaras i rumstemperatur och först därefter skickas till Finland. I fråga om de EU-länderna där sjukdomen inte har konstaterats gäller normala regler för införsel av hemkomstgåvor.

Resenärerna ombeds bekanta sig med den aktuella smittsituationen vad gäller afrikansk svinpest och ta reda på var smittområdena finns ifall de har för avsikt att ta med sig vildsvinskött, livsmedel som innehåller vildsvinskött eller andra hemkomstgåvor som härrör från vildsvin till Finland. Afrikansk svinpest kan sprida sig snabbt även utanför smittområdena.

I regel får man inte ta med sig kött- och mjölkprodukter från länder utanför EU till Finland. Även införseln av jakttroféer är begränsad. Evira har tillsammans med tullen försökt se till att det på alla gränsövergångar och gränskontroller finns synliga affischer som varnar för djursjukdomsriskerna och förbjuder införsel av vissa hemkomstgåvor av animaliskt ursprung. För att bekämpa afrikansk svinpest har Evira informerat tullen, speditörer, exportörer av foder och produktionsdjur, andra intressegrupper samt läns- och kommunalveterinärerna om kraven på desinficering av transportfordon.

Smittan kan nå även vildsvin i Finland med färdkost eller mat som man har med sig från smittområden, om matavfall som är kontaminerat med virus av afrikansk svinpest slängs vid vägkanten eller i naturen och lockar till sig vildsvin som äter matresterna och smittas. Antalet vildsvin uppskattas ha ökat i Finland de allra senaste åren och för närvarande uppskattas stammen till cirka 1000–1300 individer, år 2010 uppskattades stammen vara under 500. Det växande antalet vildsvin ökar sannolikheten för att en del av det matavfall som slängs vid vägkanten äts av vildsvin vid sidan av mårdhundar och rävar.

I höstas lät Evira utreda om nedskräpning av vägrenarna med livsmedelsavfall för närvarande utgör ett problem i Finland. Frågor i anslutning till avfallshanteringen och nedskräpningen av vägrenar och rastplatser för långtradare sändes till bland annat Trafikverket och kommunalveterinärernas i östra Nyland och sydöstra Finland. De svarandes erfarenheter av nedskräpning varierade något; skräpproblemet har minskat, eftersom det för närvarande förekommer mindre långtradar- och personbilsköer. För några år sedan, då det förekom mera långtradarköer, upplevdes problemet som större. Förpackningsavfall från nya hushållsapparater och avstjälpningsplatser som befolkningen inrättat på eget bevåg upplevs som ett större problem. Matsäcksavfall slängs dock hela tiden i naturen och om det är fråga om livsmedel som kontaminerats med afrikansk svinpest kan smittan spridas till vildsvin och eventuellt också till produktionssvinpopulationen.

Evira tackar alla som deltagit i höstens utredning/besvarat förfrågan och hoppas att tjänsteveterinärerna, om de upptäcker problem i anslutning till matsäcksavfall och risk för spridning av djursjukdomar, försöker sköta saken tillsammans med de myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen i området.

Mer information:
överinspektör Mikko Hautamäki, tfn 040 827 9613 (övervakning på första ankomstplatsen)
gränsveterinär Anna-Stiina Antola, tfn 050 337 1893 (veterinärmedicinsk gränskontroll)
överinspektör Miia Kauremaa tfn 0400 318 510 (djursjukdomsövervakning)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Fjäderfän bör skyddas på våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfän liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda vattenfåglar under vårflyttningen. Fjäderfäna ska antingen hållas inomhus eller utomhus på ett område som är skyddat till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till slutet av maj.

Om fjäderfän inte hålls inomhus, ska ägaren underrätta kommunalveterinären skriftligen om detta. Skyddsbestämmelserna gäller inte duvors friflygning, djurparker eller permanenta djurutställningar.

Fågelinfluensasituationen i Europa

Högpatogen fågelinfluensa H5N8 konstaterades i slutet av 2014 hos fjäderfän i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Italien. Dessutom konstaterades samma virustyp hos vilda vattenfåglar i Tyskland och Nederländerna. I januari 2015 har flera fall konstaterats i Tyskland. Fågelinfluensa H5N8 har konstaterats hos fåglar i en djurpark samt två hobbyfjäderfägårdar i norra Tyskland. I Nederländerna och Storbritannien har inga nya sjukdomsfall konstaterats och restriktionszonerna har upphävts.

På grund av fågelinfluensasituationen i Europa är det mycket viktigt att iaktta förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus och sköta om övrigt smittskydd på fjäderfägårdar.

Läs mer:
Fågelinfluensa

Mer information:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Patologisk-anatomiska undersökningar av produktionsdjur fortsätter i Seinäjoki

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter med sin verksamhet i Seinäjoki trots att Seinäjokilaboratoriets verksamhet som har att göra med djursjukdomsbakteriologi stegvis minskas under våren 2015.

En del av de laboratorieundersökningar som tidigare gjorts i Seinäjoki flyttas till Eviras andra verksamhetsenheter. I verksamhetsenheten i Seinäjoki utförs även i fortsättningen patologisk-anatomiska undersökningar av såväl hela döda produktionsdjur (svin, nötkreatur, små idisslare och pälsdjur) som organprover från dem. Obduktioner av hästar och sällskapsdjur görs inte i Seinäjoki. Det informeras senare i detalj om var till exempel undersökning av tarminfektioner hos svin och antikroppsundersökningar i fråga om grishosta kommer att utföras. Obduktioner av fjäderfä kommer under våren 2015 att utföras i Helsingfors.

Evira erbjuder diagnostiska tjänster på samma sätt som tidigare, men verksamhetsenheten kan ändras för enskilda undersökningar. Samarbetet, kompetensutvecklingen och nätverksbildningen mellan verksamhetsenheterna ökar.

Läs mer:
Provtagning och insändning av prover

Mer information:
Antti Oksanen, chef för forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa (TUVI), tfn 044 561 6491
Taina Laine, sektionschef, TUVI, produktionsdjurssektionen, tfn 050 373 6614
Ina Toppari, sektionschef, TUVI, laboratoriesektionen i Seinäjoki, tfn 050 565 9180

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Bekanta dig med den uppdaterade aktuella texten om MRSA-bakterier i svingårdar

Under februari skickas alla svingårdar ett uppdaterat informationspaket om MRSA-bakterien. Detta finns även på webbplatsen Evira.fi.

Om MRSA-bakterien i svingårdar

Till informationspaketet har även fogats anvisningar om åtgärder som är centrala med tanke på arbetstagarnas skydd. Även för den som har brått lönar det sig att läsa åtminstone minneslistan över viktiga saker i slutet av anvisningen.

Läs mer:
Vanliga frågor om MRSA
MRSA-situationen hos djur i Finland


Mer information:
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka

Eviras anvisning om vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka har reviderats så att den ska motsvara den förändrade lagstiftningen. Ändringen av lagstiftningen förändrar till vissa delar praxis i anslutning till vaccinering mot Newcastlesjuka.

Duvor som hålls i tävlings- och utställningssyfte ska ha giltig vaccinering mot Newcastlesjuka. Alla duvor på djurhållningsplatsen ska vaccineras. Ett nytt krav är att alla fåglar som vaccineras ska ha individuell identifieringsmärkning. Identifieringsmärkningen kan vara en fotring med fågelns individuella beteckning eller ett mikrochip. Veterinären ska ge duvornas ägare eller innehavare ett vaccinationsintyg, med de vaccinerade duvornas individuella beteckningar. Ägaren eller innehavaren ska föra in uppgifterna om vaccineringar i djurförteckningen, som ska föras över duvorna på djurhållningsplatsen.

Ett nytt krav är också att duvornas ägare eller innehavare ska anmäla vaccineringar av duvor till regionförvaltningsverket. Veterinärerna har inte längre motsvarande anmälningsskyldighet.

Läs mer:
Anvisning om vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning (1118/2014) om vaccinering av brev-, utställnings- och prydnadsduvor mot Newcastlesjuka trädde i kraft 1.1.2015.

Mer information:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Kommunalveterinärernas exportkontroller enligt lagen om djursjukdomar samt faktureringspraxis från och med 1.1.2015

Den nya förordningen om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer JSMf 1287/2014 är i kraft 1.1.2015–31.12.2016. Endast punkt 6 i förordningens bilaga har ändrats jämfört med den tidigare avgiftsförordningen JSMf 1012/2013. På vissa villkor kan man i fortsättningen anteckna flera registrerade hästar i samma intyg.

Från och med 1.1.2015 kostar ett officiellt hälsointyg som utfärdats på mottagningen för till exempel utförsel av ett sällskapsdjur 50 euro. Om exportkontroll på en djurhållningsplats eller i en anläggning görs i samband med något annat besök kan man likaså fakturera 50 euro. Annars kostar ett inspektionsbesök alltid minst 200 euro. För samma pris kan man under ett inspektionsbesök på samma ställe utfärda från ett till fyra hälsointyg, med hänsyn till den tid som använts för kontrollen. Om man företar fler än fyra separata exportkontroller och utfärdar fler än fyra intyg, kostar följande kontroller och intyg 50 euro per intyg.

Om flera registrerade hästar sänds samtidigt från samma avgångsplats till samma destinationsplats inom EU, kan ett gemensamt hälsointyg utfärdas för alla hästar. Då ska intyget upprättas inom TRACES-systemet. Som modell för intyget väljs Registrerade hästdjur, hästdjur för avel och bruksändamål, hästdjur för slakt. Intyget kostar 200 euro, om inspektionstiden inte överstiger två timmar. Annars väljs för en registrerad häst modellen Registrerade hästdjur och för varje häst upprättas ett eget intyg. Då måste man beakta prissättningen per intyg när man beviljar flera än fyra intyg på samma gång.

För en registrerad häst kan intyget fortfarande fyllas i manuellt för handel på den inre marknaden. Det rekommenderas dock att man fyller i intyget i TRACES-systemet. Om man fyller i det manuellt ska tomma intygsblanketter skrivas ut från TRACES-systemet. Intyget ska fyllas i på blanketter på avgångs- och mottagarlandets språk. Eventuella transitländer antecknas i intygen. I Finland används inte någon tryckt nationell blankett för inremarknadsintyg för registrerade hästar (s.k. utlåtande om hälsotillstånd). JSM:s tidigare intygsmallar har inte på flera år använts för utförsel till EU-länder, och det får inte heller användas.

Om det är fråga om export till ett land utanför EU, nämns inte eventuella provtagningar och karantän särskilt i punkt 6 i bilagan, men de faktureras ändå i enlighet med punkt 6 (71 § i lagen om djursjukdomar), enligt timbaserad fakturering. Ett nytt inspektionsbesök kostar alltid minst 200 euro även i detta fall.

Priserna för Eviras undersökningar för handel på den inre marknaden och export samt i fråga om hästar olaglig import ingår numera i Eviras avgiftsförordning.

Läs mer:
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer 1287/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer 1161/2014
Anvisningar om handel med hästdjur på den inre marknaden

Mer anvisningar om handel med hästar på den inre marknaden och kommunalveterinärens avgiftsbelagda prestationer ger regionförvaltningsverkens länsveterinärer.

Mer information om införsel- och utförselkrav för sällskapsdjur och hästar vilka gäller EU-länder:
överinspektör Virva Valle, tfn 040 489 3359

Mer information om införsel- och utförselkrav för produktionsdjur vilka gäller EU-länder:
överinspektör Jaana Vuolle, tfn 040 489 3322

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Blåtunga spred sig till nya områden 2014

Blåntungevirus av serotyp 4 (BTV-4), som uppträdde på grekiskt område sommaren 2014 spred sig snabbt och till ett stort område i östra Europa under svidknottsäsongen.

Förutom Grekland har smitta rapporterats även från länderna på Balkan (Albanien, Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien), Italien, Rumänien och Ungern. Transporterna av levande djur har begränsats, men enbart denna åtgärd räcker inte till för att stoppa virussjukdomen, som sprids effektivt med hjälp av svidknott. Vintersäsongen avbryter spridningen. Om viruset övervintrar bra fortsätter spridningen sannolikt när svidknottsäsongen börjar våren 2015. De länder som smittats har för avsikt att vaccinera sina idisslare i år. Vaccineringar behövs sannolikt under flera år för att man ska lyckas utrota viruset inom idisslarpopulationen.

EU-området upplevde föregående omfattande blåtungeepidemi 2006–2008. Då började blåtungevirus av serotyp 8 (BTV-8) sprida sig i Holland, Tyskland, Belgien och Frankrike. År 2008 fick man tillgång till vaccin, med vars hjälp epidemin kuvades och sjukdomen utrotades inom idisslarpopulationen. Sjukdomsfall konstaterades ända i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien, Spanien, Portugal, Italien, Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Blåtunga spred sig inte till Finland och de baltiska länderna. I Medelhavsområdet förekommer blåtungevirus kontinuerligt i Italien, Spanien, Portugal samt länderna i Nordafrika och Mellanöstern.

Mer information:
specialforskare, sektionschef Ulla Rikula, tfn 050 563 2052

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Dag om tillsyn över biprodukter 28.4.2015

Eviras biproduktteam ordnar den första riksomfattande dagen om tillsyn över biprodukter tisdagen den 28 april 2015 för alla som arbetar med tillsyn över biprodukter.

Under dagen behandlas biprodukter på ett heltäckande sätt ur flera olika synvinklar. Teman är bland annat användning av biprodukter som foder, användning i gödselfabrikat, handel på den inre marknaden, införsel och utförsel, biprodukter i livsmedelslokaler och livsmedelsanläggningar samt aktuellt om biproduktlagstiftningen. Mera detaljerad information om programmet och anmälan kommer senare. Dagen ordnas hos Evira i Vik. Evenemanget är avgiftsfritt.

Mer information:
överinspektör, sektionschef Olli Venelampi, tfn 040 842 3478

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Reservera redan nu den 7 maj i din kalender. Program och anmälningsdirektiv publiceras i april månads Saparo. Nu är det hög tid att komma med förslag till teman.

Eviras utbildning Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur ordnas i år under den dag, den 7 maj. Denna avgiftsfria utbildning för alla veterinärer ordnas i mötesrummet Kalevi i Eviras verksamhetsenhet i Vik. Det är dessutom möjligt att delta i utbildningen i form av en videokonferens i flera av Eviras verksamhetsenheter, som meddelas senare. Program och anmälningsdirektiv publiceras i april månads Saparo.

Om du har något tema som du skulle vilja höra mer om så skicka e-post eller ring till Liisa Kaartinen.

Mer information:
överinspektör Liisa Kaartinen, liisa.kaartinen@evira.fi, p. 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Nytt i Eviras prislista; som exempel nämns priser för hanterings/destrueringsavgift för prover för patologiska undersökningar, minimumavgift och myndighetsundersökningar

Ändringar i priser och faktureringsgrunder för Eviras laboratorieundersökningar från och med 1.1.2015.

Allmänt
Det har skett en generell höjning på 1,5 procent av avgifterna för Eviras laboratorieundersökningar i och med att den allmänna kostnadsnivån stigit. Den nya prislistan trädde i kraft 1.1.2015 och gäller prover som kommit in efter det.

Djursjukdomsundersökningar som utförs som myndighetsundersökningar
Prislistan över djursjukdomsundersökningar som utförs som myndighetsundersökningar finns från och med 1.1.2015 i Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1161/2014 (punkt 5.11 i bilagan).

Hanterings/destrueringsavgift för prover för patologiska undersökningar
Förutom undersökning av djur som sänts in för obduktion uppbärs en särskild avgift för hantering av kroppar som ska transporteras till ett privat kremeringsföretag samt för samkremering och destruering i en avfallshanteringsanläggning. Avgifterna är följande:

Produktionsdjur:
Hantering av djur och djurförsändelser som väger under 25 kg i obduktionssal samt destruering i en destrueringsanläggning för avfall av animaliskt ursprung: 10 euro.
Destruering av djur som väger över 25 kg i en destrueringsanläggning för avfall av animaliskt ursprung: 0,4 euro/kg, dock så att den högsta destrueringsavgiften är 80 euro.

Sällskapsdjur:
Beredning av kroppar för ett privat kremeringsföretag eller samkremering av djur och djurförsändelser som väger under 25 kg i en destrueringsanläggning för avfall av animaliskt ursprung: 10 euro.
Samkremering av djur och djurförsändelser som väger över 25 kg i en destrueringsanläggning för avfall av animaliskt ursprung: 0,4 euro/kg, dock så att den högsta destrueringsavgiften är 200 euro.

PRRS-undersökningar som gäller svingårdar på specialnivå
PRRS-undersökningar som gäller svingårdar på specialnivå blir avgiftsbelagda. Avgiften för undersökningen hittas i priserna för undersökningspaket som gäller svin.

Minimumavgift när den totala undersökningsavgiften understiger 25 euro
Minimumavgiften uppbärs så att den lägsta avgiften för undersökningarna är 25 euro utan moms.

Följande ändringar har gjorts i Eviras undersökningsutbud:
Tritrichomonas-undersökningar av avföring hör inte längre till undersökningsutbudet från början av 2015.
Nya fiskvirusundersökningspaket finns nu med bland Eviras undersökningar.

Läs mera:
Eviras prislista

Mer information:
forskningsenhetschef Marjukka Anttila, forskningsenheten för patologi, tfn 050 354 4601
forskningsenhetschef Sinikka Pelkonen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, tfn 0400 287 061
forskningsenhetschef Antti Oksanen, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, tfn 044 561 6491
forskningsenhetschef Tuija Gadd, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 357 0328

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400