Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastukset vuonna 2011

Vuonna 2011 tarkastettiin 387 eläinkuljetusta, joista noin 16 prosentissa havaittiin epäkohtia. Epäkohtien määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Huomattava osa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista suurin osa kohdistui nauta- ja sikakuljetuksiin sekä siipikarjakuljetuksiin. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 10 kpl ja keskimääräinen kuljetusaika oli kolme tuntia.

Tavoitteena oli tarkastaa vuonna 2011 yhteensä 735 – 1470 kaupallista eläinkuljetusta. Vaikka tarkastuksia tehtiin 39 enemmän kuin edellisenä vuonna, tavoitteesta jäätiin silti vielä selvästi; tavoitteen alarajasta toteutui vain 53 %. Eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa havaittiin yhteensä 61 eläinkuljetuksessa eli noin 16 %:ssa tarkastetuista ajoneuvoista. Viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 39 kuljetuksessa eli noin 64 %:ssa tarkastuksista, joissa oli havaittu epäkohtia.

Lähes puolet epäkohdista johtui puutteellisista asiakirjoista
Yleisimmät epäkohdat olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Eniten yksittäisiä epäkohtia havaittiin kuljettajan pätevyystodistuksiin, kuljetusasiakirjoihin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa (46 kpl). Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa (19 kpl), ja kolmanneksi eniten epäkohtia todettiin tilavaatimusten noudattamisessa (12 kpl), jolloin kuormaustiheys oli liian suuri.

Lisäksi yhdessätoista kuljetuksessa ei ollut huolehdittu eläinten asianmukaisesta erottamisesta ja kytkemisestä. Neljässä kuljetuksessa havaittiin kuorman lastaukseen ja purkuun sekä eläinten käsittelyyn liittyviä epäkohtia. Pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamiseen sekä kuljetuksen kestoon liittyviä ongelmia todettiin neljässä kuljetuksessa. Kolmessa kuljetuksessa havaittiin kuljetuskunnottomia eläimiä.

Myös välityseläinkuljetuksia sekä hevos- ja porokuljetuksia tarkastettiin
Välityseläinkuljetuksia tarkastettiin 14 kpl, näistä neljässä kuljetuksessa todettiin epäkohtia. Kolmessa tapauksessa epäkohdat liittyivät puutteellisiin asiakirjoihin ja yhdessä kuljetuksessa todettiin kuorman lastaukseen ja purkuun liittyviä ongelmia. Yhdessä välityseläinkuljetuksessa havaittiin epäkohtia pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa. Lisäksi ajoneuvossa ei ollut vasikoille juottorehua ja lisäksi puutteita oli lämpötilan kirjaamis- ja hälytysjärjestelmässä.

Hevosten kuljetuksia tarkastettiin yhteensä 48 kpl. Epäkohtia havaittiin 15 kuljetuksessa ja ne kaikki liittyivät puutteellisiin asiakirjoihin.

Porojen kuljetuksia tarkastettiin kuljetuksen lähtöpaikassa ja teurastamoilla. Yhteensä tarkastettiin 8 kuljetusta. Näistä tarkastuksista 50 %:ssa todettiin epäkohtia. Kahdesta kuljetuksesta puuttui eläinkuljetusmerkintä, kahdessa kuljetuksessa oli puutteellinen valaistus ja kahden ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa oli huomautettavaa. Yhdessä ajoneuvossa kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävät välineet eivät olleet asianmukaisia.

Valvonnan kohdentaminen
Tarkastuksia pyydettiin vuonna 2011 kohdentamaan maantiekuljetuksiin ja kuljetusten lähtöpaikkoihin, välityseläinkuljetuksiin sekä porokuljetuksiin. Teurastamoilla tarkastuksia pyydettiin kohdentamaan eläinkuljetuksiin, jotka saapuivat teurastamolle ilta-aikaan tai virka-ajan ulkopuolella sekä pieniin, kaupallisiin eläinkuljetuksiin, kuten lammaskuljetuksiin.

Läänineläinlääkärien tekemien tarkastusten osalta valvonnan kohdentaminen onnistui kohtuullisen hyvin maantiekuljetusten osalta (20 % tehdyistä tarkastuksista). Välityseläinkuljetusten tarkastusprosentti oli alhainen (4 %), samoin porokuljetusten (2 %). Teurastamoilla tehdyistä tarkastuksista kohdentaminen ei toteutunut lammaskuljetusten osalta (0,5 % tehdyistä tarkastuksista). Teurastamoilla tehtyjen tarkastusten osalta tietoa ei ole saatavilla mihin aikaan vuorokaudesta tarkastuksia on tehty.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain
Suomessa kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2011 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 4100 eläinkuljetusta, joista keskimäärin 22 %:ssa on havaittu eläinsuojelullisia epäkohtia.

Lue tiedote Eviran internetsivuilta


Lue lisää Eviran internetsivuilta

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400