Antikroppar mot fågelinfluensa hittade

Vårens skyddsåtgärder visavi fjäderfä visade sig nödvändiga eftersom man hittade antikroppar mot såväl fågelinfluensa som Newcastlesjukan på en gård i mellersta Finland där det hölls gäss. Skyddandet av fåglarna uppvisade klara brister och man hade inte förmått skydda fåglarna på det sätt som lagstiftningen förutsatte. Antikropparna hittades i blodprov som tagits på gården för kartläggning av Newcastlesjuka och fågelinfluensa.

» Läs mera

Övervakningen av salmonella hos fjäderfä förnyas

Det nationella salmonellaövervakningsprogrammet som genomförs på höns-, kalkon- och broilergårdar förnyas vid ingången av 2007. Såväl provtagningsintervallerna, proven som metoderna för undersökning av prov ändras.

» Läs mera

Förordningen om djursjukdomskrav för djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad har ändrats

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (978/2006) trädde i kraft 22.11.2006.

» Läs mera

Förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006) trädde i kraft 22.11.2006 och den ersätter jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995; Ea 4).

» Läs mera

Bestämmelserna om medicinering av hästar ändras 2007

Största delen av hästarna i Finland är hobby- eller tävlingshästar och man tänker inte i första hand på dem som produktionsdjur. Enligt Europeiska gemenskapens rättsakter är hästen ändå som art entydigt ett produktionsdjur, dvs. hästar kan behandlas endast med sådana läkemedel som har undersökts med avseende på säkerheten i fråga om rester av läkemedlen i livsmedel av animaliskt ursprung.

» Läs mera

Det nya direktivet gällande djurhälsokrav för vattenbruksdjur godkänt

Det nya direktivet gällande djurhälsokrav för vattenbruksdjur godkändes på jordbruks- och fiskeministrarnas möte den 24 oktober 2006. Direktivet tillämpas emellertid först från och med den 1 augusti 2008. Till dess gäller de nuvarande rättsakterna.

» Läs mera

Exportintygen till Ryssland ändras 1.2.2007

De 14 enhetliga hälsointygsmodeller som togs i bruk 2004 för export från EU-länderna till Ryssland ändras senast 1.2.2007. Samtidigt tas 4 nya intygsmodeller i bruk. Förhandlingarna om innehållet i några andra intygsmodeller fortsätter. Evira förnyar tryckningen och distributionen av intygen.

» Läs mera

Tidigare nyhetsbrev


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400