Förordning om ibruktagande av kedjeinformation

I 12 § i primärproduktionsförordningen (134/2006) föreskrivs om de uppgifter (s.k. kedjeinformation), som en producent som sänder djur till slakt ska lämna till den som tar emot djuren. För fjäderfä har kravet gällt sedan 1.3.2006.

Nu bestäms om de tidpunkter då kraven på kedjeinformation träder i kraft för andra djurarters del. Tidpunkterna överensstämmer med tidsgränserna i EG-förordning 2076/2005: svin 1.1.2008, hästar 1.1.2009, andra djur 1.1.2010.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 19 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (primärproduktionsförordningen)(1048/2007)

En aktör inom primärproduktionen som sänder djur till ett slakteri, litet slakteri eller renslakterig är skyldig att för egen del lämna uppgifter om livsmedelskedjan, s.k. kedjeinformation, till mottagaren. Den EG-lagstiftning som ligger till grund för detta finns i den allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004 och förordningen om hygienregler för livsmedel av animaliskt utsprung (EG) nr 853/2004, som trädde i kraft 1.1.2006. Med kedjeinformation avses med tanke på livsmedelssäkerheten betydande uppgifter om djuren och produktionsstället, t.ex. uppgifter om djurens hälsotillstånd och medicinering, analysresultat och tidigare resultat av köttbesiktning. I 12 § i primärproduktionsförordningen (134/2006) anges närmare vilka uppgifter som ska lämnas och i 13 § på vilket sätt och när uppgifterna ska lämnas, för hur lång tid bakåt uppgifterna ska lämnas samt om de situationer då aktören inte nödvändigtvis behöver lämna uppgifter särskilt.

Kraven i 12 och 13 § utarbetades med tanke på att de så småningom skulle kunna tillämpas på alla djur som sänds till slakt. När primärproduktionsförordningen trädde i kraft 1.3.2006 skulle kraven i 12 och 13 § ändå bara tillämpas på fjäderfä.

Informationsöverföringssystemen för andra djurarter ansågs vara så ofullständiga att det var nödvändigt att utnyttja de övergångstider som tilläts i artikel 8 i kommissionens förordning 2076/2005 (för svin till 31.12.2007, för hästar och kalvköttsproduktion till 31.12.2008 och för andra djur till 31.12.2009). Frågan om från vilken tidpunkt 12 och 13 § i primärproduktionsförordningen skulle tillämpas på andra djur än fjäderfä lämnades öppen i 19 §.

Förmedlingen av kedjeinformation har i praktiken förutsatt utvecklande av hälsovårdssystemen för svin och nötkreatur (Sikava och Naseva). Också för andra djurs del bör det säkerställas att informationen kan överföras på ett ändamålsenligt sätt. Livsmedelssäkerhetsverket meddelar vid behov tillämpningsanvisningar om kedjeinformationens innehåll och hur den ska lämnas, och när de utarbetas är det möjligt att beakta särdragen hos respektive djurproduktion. För att aktörerna och myndigheterna i livsmedelsbranschen ska ha tillräcklig tid att förbereda genomförandet av kraven i fråga om kedjeinformation, utnyttjas nu de övergångstider som kommissionen beviljat fullt ut. Eftersom sådan kalvköttsproduktion som avses i kommissionens förordning inte just bedrivs i Finland, är det inte ändamålsenligt att förutsätta något separat system för kalvar, utan övergångstiden för nötkreatur tillämpas på dem.

Mera information:
Veterinärinspektör Joanna Kurki, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 52435

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400