Nya rekommendationer för användning av mikrobläkemedel åt djur

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har publicerat uppdaterade rekommendationer om användning av mikrobläkemedel mot de viktigaste infektionssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur. Avsikten med rekommendationerna är att främja en behärskad användning av mikrobläkemedel i veterinärmedicinen och därmed hejda ökad läkemedelsresistens hos mikrober.

» Läs mera

Anvisningar om mikrobiologisk provtagning och analyser av livsmedel har publicerats

Evira har utarbetat två anvisningar om mikrobiologisk provtagning och analyser av livsmedel. I anvisningarna betonas att man vid planeringen av provtagning och analyser ska beakta förekomsten av risker både i egenkontrollen och i myndighetstillsynen.

» Läs mera

Evira har uppdaterat rekommendationen om åtgärder för att minska förekomsten av bakterien Yersinia pseudotuberculosis i inhemska morötter

I rekommendationen finns anvisningar för morotsodlare, lagerhållare och livsmedelslokaler som hanterar grönsaker. Avsikten med de rekommenderade åtgärderna är att förhindra bakterien Yersinia pseudotuberculosis från att föröka sig i morötterna och att minska risken för att människor ska insjukna på grund av morötter.

» Läs mera

Anvisningar för fjäderfägårdar med tanke på botulism utarbetas

De botulismfall som upptäcktes på fjäderfägårdar i början av året visade på ett behov av gemensamma anvisningar vid misstanke om eller konstaterad botulism. ETU-tjänsternas arbetsgrupp för köttfjäderfä har börjat göra upp anvisningar tillsammans med näringen, Evira och Helsingfors universitet.

» Läs mera

Galtspermaförordningen 2/VLA/2007 ändras p.g.a. svininfluensan

Svininfluensa klassificeras i lagstiftningen (JSM VLA beslut 1346/95, senast ändrat genom JSM förordning 1246/2007) som en annan smittsam djursjukdom som ska anmälas omedelbart, på samma sätt som bl.a. PNWS bland sjukdomarna hos svin. Att sjukdomen konstateras medför inga bekämpningsåtgärder från myndigheternas sida på det sätt som allvarligare sjukdomar hos svin, t.ex. svinpest, Aujeszky-sjuka eller PRRS, skulle medföra.

» Läs mera

MRSA hos produktionsdjur, sällskapsdjur och i livsmedel

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA, Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har publicerat en rapport om MRSA-bakterien hos produktionsdjur, sällskapsdjur och i livsmedel.

» Läs mera

Centret för djurvälfärd bildades

Helsingfors universitet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och jord- och skogsbruksministeriet undertecknade onsdagen den 27.5.2009 i Helsingfors ett avtal om att bilda det nationella Centret för djurvälfärd.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400