Ändringar i lagstiftningen om medicinbehandling av hästar

Kommissionens förordning (EU) 122/2013 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur har trätt i kraft 16.2.2013.

I förordningen uppräknas de substanser som får användas för hästdjur för de förordningen nämnda ändamålen med sex månaders karenstid, bara veterinären gör en anteckning om medicinbehandlingen och karenstiden i läkemedelsdelen (avsnitt IX del III) i hästens identitetshandling. Förordningen är i kraft som sådan i alla medlemsstater, dvs. den orsakar förändringar i karenstiderna för läkemedel som används för hästar även i Finland.

Vissa nya substanser har lagts till i förteckningen. Nya substanser är bland annat triamcinolonacetonid, vasopressin och ranitidin, som man hittills har fått använda endast för hästar, i vilkas identitetshandling det står antecknat att de inte kommer att slaktas för att användas som livsmedel. Nu är karenstiden för läkemedelspreparat (bl.a. Kenacort-A, Pitressin och Ulcerguard) som innehåller dessa substanser sex månader och anteckning om medicinbehandlingen ska göras i läkemedelsdelen i hästens identitetshandling.

I den förteckning som Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea för över läkemedelssubstanser och preparat avsedda för människor som på vissa villkor får användas för produktionsdjur kommer det att företas ändringar som berör några substanser till följd av kommissionens förordning. Information om dessa ges särskilt under våren.

Det behöver inte göras någon anteckning om användningen av preparat som innehåller substanser som är upptagna i förteckningen över hästmedicin i läkemedelsdelen i hästens identitetshandling om det i avsnitt IX del II i identitetshandlingen uppges att hästen inte är avsedd att slaktas för att användas som livsmedel.


Mera information:
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352 (Evira)
Veterinär Karoliina Laine, tfn 029 522 3371 (Fimea)
Veterinär Tita-Maria Muhonen, tfn 029 522 3394 (Fimea)

Den läkemedelsförteckning som Evira upprätthåller
Förteckningar över läkemedel

Fimea: Nödvändiga veterinärläkemedel som saknar försäljningstillstånd
www.fimea.fi/specialtillstand/nodvandiga_veterinarlakemedel_som_saknar_forsaljningstillstand

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400