Eviras effektiverade undersökningar av kastningsfall hos nötkreatur, får och getter samt orsaker till missbildningar hos kalvar, lamm och killingar fortsätter till 31.5.2013

Eviras undersökning av prover av kastningar och missbildningar är avgiftsfri för producenten. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset under riskperioder och alltid andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013 och förutsätter inte misstanke om Schmallenbergviruset.

Ägarna ombeds underrätta veterinären om kastningar hos idisslare. Om det föds missbildade kalvar, lamm eller killingar eller om antalet kastningar har ökat, är det viktigt att utreda vad som orsakar missbildningarna och orsaken till kastningarna. Det är skäl att undersöka samtliga fall där det har fötts djur som avviker från det normala vad gäller utseendet eller utvecklingen.

Vi ber att ni skickar djur som fötts med missbildningar och kastade foster samt efterbörd till Eviras närmaste verksamhetsställe. Veterinären kan vid behov ta blodprover av de djur som kastat för undersökning av orsakerna till kastningen. Om det nyfödda djuret måste avlivas, rekommenderas att djuret avlivas med läkemedel, så att hjärnan bevaras oskadad för undersökningen.

Bakgrund
Hösten 2011 påträffades ett nytt virus hos nötkreatur i Tyskland. Viruset döptes till Schmallenberg efter namnet på den plats där det först påträffades. Viruset har också påträffats hos får och getter. Även om det utgående från vad vi vet i dag inte verkar sannolikt att sjukdomen sprider sig till Finland, behövs det ändå mer information om sjukdomsläget bland nötkreatur samt får- och gethjordar i Finland. Eventuell sjukdomsförekomst utreds genom att vi undersöker missbildade nöt, får- och getfoster med tanke på viruset, och samtidigt utreder vi mer allmänt orsakerna till kastning hos våra idisslare. För att vi ska få in information är det viktigt att veterinärerna och producenterna är aktiva.

Schmallenbergviruset orsakar allmänna symtom, kastning och missbildningar hos nötkreatur, får och getter. Viruset har hittills konstaterats i flera länder i Europa. Schmallenbergviruset hör till orthobunyavirusen, som sprids av myggor och knott. Missbildningarna som beror på Schmallenbergvirus som spridits via svidknott förekommer hos avkomma som smittats av viruset i fosterstadiet när organen utvecklas. Hos får och getter kan dessa missbildningar förekomma på båda sidorna om årsskiftet och hos nötkreatur under perioden mellan vårvintern och början av sommaren. Människor smittas sannolikt inte av viruset.

Prover bör tas om
• det föds missbildade kalvar, lamm eller killingar. Förändringar som orsakats av Schmallenbergviruset kan vara bl.a. styvnade krökta leder, vriden hals eller ryggrad, samt vattenskalle.
• det föds kalvar, lamm eller killingar som är oförmögna att röra sig eller att dia eller som uppvisar nervsymtom.
• hos fostret eller efterbörden konstateras för ögat synliga förändringar, t.ex. hudförändringar eller förtjockad efterbörd.
• i besättningen förekommer flera än en kastning eller flera än ett dödfött djur inom en kort tid.
• antalet kastningar eller dödfödda djur har ökat på årsnivå, och överstiger 5 % per år.

Undersökningen av prover vid Evira är avgiftsfri. Häri ingår undersökning med tanke på Schmallenbergviruset och andra undersökningar som görs för att utreda orsaken till kastning. Avgiftsfriheten gäller till 31.5.2013. För prover som skickas in efter det tas det ut en avgift enligt Eviras prislista.

Det är avgiftsfritt att sända in prover via Matkahuolto.

Kommunalveterinärens besök och provtagningskostnaderna betalas av statens medel när det är fråga om misstanke om en djursjukdom som ska bekämpas. Misstanke kan uppstå t.ex. om antalet kastningar har ökat. Annars svarar djurets ägare för kostnaderna för veterinärbesök och provtagning.

Mer information:

Forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa:
Specialforskare Paula Syrjälä, tfn. 044 720 1470, paula.syrjala@evira.fi
Forskare Johanna Mattila, tfn. 050 386 7150, johanna.mattila@evira.fi

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi:
Specialforskare Ulla Rikula, tfn. 050 563 2052, ulla.rikula@evira.fi (på plats från och med 13.8.)
Forskare Kirsti Pekkanen, tfn. 050 5702916, kirsti.pekkanen@evira.fi

Enheten för djurens hälsa och välfärd:
Översinspektör Miia Kauremaa, tfn. 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Prov

Foster samt efterbörd: Skicka alltid helst hela foster eller dödfödda djur. Efterbörden skickas med även om den är smutsig. Om det inte går att få hela efterbörden, så skicka åtminstone några bitar av moderkakan. När det är fråga om får som har kastat tas 1-3 foster samt efterbörden eller delar av den som prov.

Om veterinären öppnar djuret på gården, tas huvudet, mjälten, lungorna, löpmagens innehåll och efterbörden som prov. Organprov ska både sättas i 10 % formalin och inskickas färska.

Blodprov av modern: Veterinären kan vid behov ta blodprov av djur som kastat för undersökning av orsakerna till kastningen. Som prov tas 5 serumblodprov/gård. Proven tas av de mödrar som kastat, om de är färre än 5 tas resten prov av andra djur.

Om blodproven förstörs eller fryser duger de inte att undersökas, så de ska tas så aseptiskt som möjligt och förpackas omsorgsfullt (lindas in i wellpapp och dessutom t.ex. tidningspapper) samt förvaras i kylskåp eller på något annat svalt ställe innan de skickas in.

Brusellauppföljningen hos nötkreatur blev 2008 riskbaserad, så i fråga om mjölkbesättningar baserar den sig helt och hållet på anmälningar om kastningar och prov som veterinären tar av kreatur som kastat. Samtidigt undersöks proven med tanke på BVD, IBR och bluetongue. Prov för bruselluppföljning bör tas om andelen kastningar på gården överstiger 5 %. Undersökningen är avgiftsfri för producenten.

Remiss

Undersökningsremiss: Remissen för utredning av orsaken till kastning hos nötkreatur kan användas för både nötkreatur och får. Förhandsuppgifterna ifylls så noggrant som möjligt, får- och getgårdar fyller i motsvarande uppgifter. Undersökningen är avgiftsfri för ägaren. Den behandlande veterinären antecknas i punkten För kännedom i remissen.

Insändning

Samtliga fosterprov sänds via Matkahuolto på mottagarens räkning till Eviras närmaste verksamhetsställe (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki). Man kan också själv föra proven ända fram, transportkostnaderna ersätts inte. Blodprov sänds till forskningsenheten för djursjukdomsvirologi i Helsingfors.

Mer information om kastning


Provtagning och insändning, kastning

Kastning hos nötkreatur – anvisningar för provtagning och försändelse

Remissblanketter: Utredning kastningsorsak hos nötkreatur - undersökningsremiss

Får och getter – anvisningar för provtagning och försändelse


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400