Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta

Eviran ohje Elintarvikeketjutietojen toimittamisesta ja valvonnasta (16005/4) on valmistunut. Ohje korvaa Eviran aiemman ohjeen ”Teurastettavia eläimiä koskeva ketjuinformaatio” (16005/3).

Ohjeen liitteenä olevan ilmoituslomakemallin voi tulostaa myös erikseen. Ohje ja ilmoituslomake on julkaistu Evira.fi-sivuilla kohdissa:

Ketjuinformaatio
Alkutuotanto
Laitokset

Elintarvikeketjutietojen toimittamista ja valvontaa koskevassa ohjeessa annetaan teurastamotoimijoille ja niitä valvoville tarkastuseläinlääkäreille ohjeita ja suosituksia lainsäädännön vaatimusten soveltamiseksi ja noudattamiseksi. Alkutuotannon toimijat ja alkutuotannon toimijoita valvovat elintarvikevalvontaviranomaiset saavat myös ohjeesta tietoja elintarvikeketjutietojen toimittamiseen liittyvistä vaatimuksista.

Ohjeen on tarkoitus yhdenmukaistaa valvojien ja toimijoiden käsityksiä elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevista vaatimuksista, olennaisista vaaroista ja riskeistä sekä niiden hallinnasta ja valvonnasta. Ohjeessa on selvennetty EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia sekä elintarvikeketjun toimijoiden ja valvontaviranomaisten vastuita.

Elintarvikeketjutietojen toimittamisvaatimus koskee kaikkia muita teurastettavia eläinlajeja paitsi luonnonvaraista riistaa ja kaloja. Elintarvikeketjutiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka alkutuotannon toimijan on toimitettava alkutuotantopaikasta teurastamoon silloin, kun eläimiä lähetetään teurastamoon teurastettavaksi. Alkutuotantopaikalla tarkoitetaan Eviran ohjeessa alkuperätilaa, alkutuotantotilaa, alkutuotantopaikkaa tai eläinten pitopaikkaa, josta eläin tai eläinerä lähetetään teurastamoon. Porojen osalta alkutuotantopaikalla tarkoitetaan myös porojen erotuspaikkaa tai muuta paikkaa, jossa poron teurastamisen aloittaminen on sallittua.

Elintarvikeketjutietojen toimittamiseen kuuluu myös teurastamotoimijan vastuulla oleva, lihantarkastuspäätöksen tietojen, sikojen sairastuvuustietojen ja muiden merkityksellisten tietojen antaminen palautteena alkutuotannon toimijalle. Elintarvikeketjutietojen toimittamiseen kuuluu lisäksi tarkastuseläinlääkärin vastuulla oleva, merkittävistä elintarviketurvallisuuteen, kansanterveyteen, eläinten terveyteen tai eläinten hyvinvointiin vaikuttavista löydöksistä tai tarkastustuloksista ilmoittaminen teurastamotoimijalle ja alkutuotannon toimijalle.

Elintarvikeketjutietojen toimittamisen tarkoituksena on elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja tuottajan avustaminen mm. eläinten terveydentilaan liittyvien ongelmien tunnistamisessa. Elintarvikeketjutietojen avulla teurastamo voi suunnitella esimerkiksi eläinten teurastusjärjestystä. Elintarvikeketjutiedot toimivat myös tarkastuseläinlääkärin tukena lihantarkastuksessa, esimerkiksi eläimen terveydentilaa arvioimisessa ennen teurastusta. Elintarvikeketjutietoihin kuuluvaa palautetta voidaan käyttää hyväksi myös eläinten terveyden tai niiden kasvatusolosuhteiden edistämisessä tilalla.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Nina Kaario, p. 050 347 0884


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400