Ändringar i köttbesiktningen av frilevande vilt

Jaktföreningarna kan enligt lagstiftningen (853/2004/EG kapitel III, avsnitt IV, livsmedelslagen 30 §) ha personer som är utbildade i att utföra en första undersökning av viltet genast efter att det fällts eller fångats. Dessa personer kallas utbildade personer. En utbildad person har genomgått en särskild kurs som ger utbildning i saken. Kursen ordnas av jägarorganisationen och dess program skall vara godkänt av Evira. Jägarnas Centralorganisation planerar att ordna hygienutbildning men den genomförs åtminstone inte 2007. Evira anser att veterinärer som hör till jaktföreningar redan nu kan fungera som här avsedda utbildade personer utan extra utbildning.

Vid utbildning av jägare i hälsa och hygien behandlas viltets anatomi, patologiska förändringar, andra miljöfaktorer som kan inverka på människors hälsa via viltet samt hygienisk hantering av kött och författningar och bestämmelser i anslutning till saken. I förordningen (853/2004/EG) uppräknas detaljerade krav på utbildningens innehåll.

För köttbesiktning av frilevande vilt bör djurets kropp, huvud och alla inälvor med undantag för magen och tarmarna så snabbt som möjligt levereras till ett ställe där det slaktas färdigt och besiktigas. Om jaktföreningen emellertid har en s.k. utbildad person som medlem kan denna undersöka kroppen och inälvorna redan på fångstplatsen (854/2004/EG). Undersökningen skall utföras så snabbt som möjligt efter att villebrådet fällts. Om den utbildade personen inte upptäcker några onormala egenskaper vid undersökningen och hos djuret inte har iakttagits onormalt beteende innan det avlivades och det inte råder någon misstanke om att miljön är förorenad kan viltets huvud och inälvor lämnas kvar på fångstplatsen medan endast kroppen levereras till köttbesiktningen. Om det är fråga om björn, vildsvin eller något annat eventuellt värddjur för trikiner, skall emellertid även huvudet och pallea levereras tillsammans med kroppen, men inte andra inälvor.

Den utbildade personen skall låta kroppen åtföljas av ett skriftligt meddelande till den tjänsteveterinär som utför köttbesiktningen. Av dokumentet skall framgå iakttagelser, fångstdag, -tid och -kommun och det skall vara numrerat.

Om en utbildad person vid undersökningen av kroppen eller inälvorna upptäcker något onormalt eller hos djuret iakttogs onormalt beteende före avlivandet eller man misstänker att miljön är förorenad skall kroppen, huvudet och alla inälvor med undantag för magen och tarmarna levereras till köttbesiktning. Den person som utfört undersökningen skall underrätta den tjänsteveterinär som utför köttbesiktningen om avvikande iakttagelser, onormalt beteende eller misstänkta miljöföroreningar.

När en utbildad person inte finns tillgänglig skall kroppen, huvudet och samtliga inälvor med undantag för magen och tarmarna levereras till köttbesiktning. Också då skall kroppen åtföljas av ett dokument med uppgifter om fångstdag, -tid och -kommun samt eventuella uppgifter om misstänkt djursjukdom, iakttagna tarmförändringar samt andra omständigheter som inverkar på köttkvaliteten (primärproduktionsförordningen 134/JSM/2006).

Mera information:
Överinspektör Leena Oivanen, Evira, tfn 020 77 24272

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400