Afrikansk svinpest fortsätter att spridas i Ryssland – provtagning viktig även i Finland

Afrikansk svinpest (ASF) har inom det senaste året konstaterats i närheten av S:t Petersburg samt i Murmansk- och Archangelskområdena i Ryssland. Sjuka svin är den viktigaste smittkällan, men för Finlands del hänför sig de största riskerna för tillfället till att ASF också kan spridas via matavfall som innehåller kött och indirekt med t.ex. människor eller förorenade djurtransportmateriel.

Till Finland kan sjukdomen komma med välkomstgåvor eller medhavd mat som ges åt svin. Vid sjukdomsbekämpningen bör uppmärksamhet fästas vid sjukdomsskyddet inom persontrafiken, om personer som arbetar i svingårdar har varit på resa i områden där ASF-fall har förekommit. I Finland baserar sig övervakningen av sjukdomen på snabb upptäckt av symtom och undersökning av sjuka djur. Det lönar sig för veterinärerna att sända in prover fast misstanken är liten.

Afrikansk svinpest har konstaterats i Kaukasusområdet sedan 2007 och sjukdomen har inte fåtts under kontroll. År 2009 konstaterades sjukdomen i en svingård i närheten av S:t Petersburg. Vid årsskiftet 2010-2011 samt i mars 2011 konstaterades sjukdomen åter i Leningradområdet i närheten av S:t Petersburg. I april 2011 konstaterades afrikansk svinpest i Murmansk- och Archangelskområdena. Fallen i Leningrad-, Murmansk- och Archangelskområdena har uppträtt i små svingårdar. Den senaste tidens nya fall utanför Kaukasus har i huvudsak uppträtt i Tverområdet, där sjukdomen också har konstaterats hos vilda vildsvin.

Sjukdomens utbredning i Ryssland orsakar konstant hot om att sjukdomen ska sprida sig även till Finland, särskilt som det är fråga om en djursjukdom som sprider sig med lätthet. Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland.

Övervakning

I Finland baserar sig övervakningen av sjukdomen i huvudsak på snabb upptäckt av symtom och undersökning av sjuka djur. Även vid mycket vaga misstankar lönar det sig att sända prover både av sjuka svin och för utredning av orsaken till kastning. Särskilt i östra Finland vore det viktigt att undersöka sjuka vildsvin med tanke på tidig upptäckt av sjukdomen. I höst är avsikten dessutom att undersöka prover av slaktade hägnade vild svin i östra och sydöstra Finland.

Från och med 2010 har vilda vildsvin undersökts med avseende på afrikansk svinpest. Kymmene jaktvårdsdistrikt har på Eviras begäran sänt in prover av fällda vilda vildsvin. År 2010 undersöktes prover av tio vildsvin och samtliga resultat var negativa med avseende på afrikansk svinpest. I år önskas prover av alla vilda vildsvin som fällts eller som hittats döda i östra och sydöstra Finland. Evira har gett de lokala Viltcentralerna anvisningar om provtagningen.

Symtom

Inkubationstiden för afrikansk svinpest är 5-15 dygn hos enskilda djur. Symtomen kan variera i styrka. I allmänhet påminner akut afrikansk svinpest kliniskt och patologiskt mycket om akut klassisk svinpest. Alltid då blodutgjutning tydligt kan ses i djurets hud och öron är det skäl att misstänka akut klassisk svinpest eller afrikansk svinpest. Det finns få andra sjukdomar som ger upphov till sådana förändringar. I den akuta formen är andra symtom i allmänhet hög feber i kombination med apati, aptitlöshet, snabb och försvårad andning, ögon- och näsflöde samt hög dödlighet. Kastning kan också vara ett symtom.

Bekämpning och profylax

Afrikansk svinpest är en djursjukdom som sprider sig med lätthet och som ska bekämpas enligt lag. Djurens ägare eller innehavare är skyldig att omedelbart meddela veterinären när ovan beskrivna symtom iakttas hos svin.

Tjänsteveterinären ska meddela sjukdomsmisstanken omedelbart och vidta åtgärder för att säkerställa diagnosen och förhindra att smittan sprider sig. För en gård där afrikansk svinpest misstänks eller har konstaterats utfärdas restriktioner. Runt en sådan gård där smittan har konstaterats ska enligt EU-lagstiftningen (rådets direktiv 2002/60/EG) dessutom inrättas skydds- och övervakningszoner, där djur och animaliska produkter inte får röra sig och transporteras fritt.

Det finns ingen behandling för sjukdom som redan brutit ut och därför är det viktigt att den konstateras och effektivt hindras från att sprida sig i ett tidigt skede. För att bekämpa sjukdomen är det mycket viktigt att upprätthålla sjukdomsskyddet på svingårdar och iaktta en karenstid efter besök på utländska lantgårdar. Det är förbjudet att mata svin med alla slags matrester för att förhindra smittspridning. Sjukdomen kan spridas med levande djur och könsceller samt med livsmedel. Därför är det viktigt att iaktta de begränsningar som satts för import av dessa.

Också vilda vildsvin bör hindras från att komma i närheten av svingårdar i de områden där vildsvin förekommer. Den vilda vildsvinspopulationen i Finland är fortfarande liten, men kan föröka sig i framtiden.

Forskning om sjukdomens potentiella intåg i Finland Eviras riskvärderingsenhet har 2011 utarbetat en riskprofil för den afrikanska svinpestens potentiella intåg i Finland.

Riskprofilen (Evira, på finska)
Afrikansk svinpest (Evira)
Mer information om insändande av prover (Evira)
Mer information om insändande av prover av fällda vildsvin (Evira, på finska)

Mer information:
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348
Specialforskare Tiina Nokireki (provtagning), tfn 050 413 1687
Forskare Marja Isomursu (provtagning av vilda vildsvin), tfn 040 512 1248

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400