Afrikansk svinpest hotar – information om sjukdomen har skickats till svingårdar och kommunalveterinärer

Afrikansk svinpest är en av de mest betydande virussjukdomarna som drabbar svin och om smittan kom till Finland skulle följden bli betydande ekonomiska förluster för hela svinnäringen. I Ryssland har afrikansk svinpest på senare år spritt sig på ett oroväckande sätt och risken att smittan kommer till Finland har ökat.

Afrikansk svinpest kan sprida sig direkt från ett djur till ett annat eller indirekt via personer, bilar eller till exempel otillräckligt upphettat kött. Att mata svin med matavfall är absolut förbjudet såväl i Finland som i hela EU.

I Finland bygger uppföljningen av afrikansk svinpest på undersökning av sjuka djur och tagning av uppföljningsprover av friska, symptomfria djur. Prover undersöks såväl från friska tamsvin inför slakt som av hägnade vildsvin. Alla djur som uppvisar symtom som kan tyda på afrikansk svinpest undersöks hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira med tanke på sjukdomen. Vi hoppas att prover av alla fällda, avlidna eller symptombärande frilevande vildsvin sänds in till Evira.

Arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar bedrivs i samarbete med producenterna, näringen, veterinärerna och myndigheterna. Evira och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT kommer med anvisningar och rekommendationer som kompletterar kraven i lagstiftningen om hur djursjukdomar kan bekämpas.

I mars har Evira skickat alla svingårdar, slakterier som slaktar svin samt kommunalveterinärer ett brev med information om afrikansk svinpest och bekämpning av sjukdomen. Brevet innehåller illustrerade sjukdomskort om afrikansk och klassisk svinpest samt mul- och klövsjuka. Sjukdomskorten har nu översatts även till ryska och engelska, så att information om sjukdomarna kan förmedlas bättre även till sådana anställda i svinhusen som har ett annat modersmål än finska eller svenska. Förutom sjukdomskorten innehåller brevet Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf:s anvisning om anställning av utländska arbetstagare på finländska produktionsdjurgårdar, Eviras anvisning om införsel av produkter som enskilda personer tar med sig, Eviras anvisning om hur djurtransportfordon i utrikestrafik desinficeras och Eviras anvisning för utländska arbetstagare.

I brevet ingår också Eviras meddelande om övergångstider för svinhus och meddelande om belysningen i svinhus som kontrollobjekt för tvärvillkoren.

Läs mer (Eviras webbplats)

Djursjukdomskortet kan laddas ner
från Eviras webbplats.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400