Orsaker till kastning hos nötkreatur har undersökts i tankmjölksprover samt nya undersökningspaket

Evira undersökte förekomsten av antikroppar mot Q-feber (bakterien Coxiella burnetii) och urdjuret Neospora caninum hos finländska mjölkbesättningar på gårdar där antalet kastningar ökat. Totalt undersöktes 851 prover på tankmjölk. För undersökningen tog man ur produktionsuppföljningsregistret fram de gårdar där andelen dräktighetstider under 260 dygn var över 5 % 2008, beräknade från semineringen till kalvningen. Av dessa gårdar valde man dem där det genomsnittliga antalet kor översteg 15.

» Läs mera

Veterinärernas månadsanmälningar

Enligt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut (1346/1995) ska alla veterinärer månatligen rapportera förekomsten av vissa sjukdomar och djursjukdomar hos patienter som de vårdat till länsstyrelsen. Det är nödvändigt att revidera förfarandet med månadsanmälan så att det börjar fungera bättre och enklare än för närvarande.

» Läs mera

Projektet Hästens bästa började i östra Finland

Evira är med i Suomen Hevostietokeskus ry:s tvååriga projekt Hevosten hyväksi (’Hästens bästa’), varmed syftet är att producera information om hästars hälsa och förbättra hästarnas välfärd. Projektet genomförs på Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelens TE-centralers område.

» Läs mera

Anmälningspliktig verksamhet och övervakning av den

Enligt 21, 23 och 24 § i djurskyddslagen (247/1996) ska en skriftlig anmälan till länsstyrelsen göras om yrkesmässigt hållande av sällskaps- och hobbydjur samt om farmuppfödning i produktionssyfte och farmuppfödning i viltvårdssyfte av vilda däggdjur och fåglar.

» Läs mera

Den nya biproduktförordningen har publicerats

Den nya biproduktförordningen (nr 1069/2009), som ersätter den nuvarande biproduktförordningen (nr 1774/2002) har publicerats. Den nya förordningen tillämpas fr.o.m. den 11 mars 2011.

» Läs mera

Ny förordning av rådet om skydd för produktionsdjur under avlivning och slakt

Förordningen som gäller avlivning av djur fastställer minimibestämmelser för skydd av produktionsdjur vid tidpunkten för avlivning och slakt. Den preciserar och uppdaterar direktiv 93/119/EG om skydd av djur vid tidpunkten för slakt och avlivning, som är av allmän natur samt i behov av revidering eftersom metoderna och förhållandena utvecklats.

» Läs mera

Tjänsten www.zoonoosikeskus.fi öppnad

De senaste uppföljningsuppgifterna om förekomsten av zoonooser, orsakerna till dem, matförgiftningsepidemier och mikrobläkemedelsresistens i Finland har hittills funnits allmänt tillgängliga i publikationerna ”Smittsamma sjukdomar i Finland” (THL), ”Eläintaudit Suomessa” (’Djursjukdomar i Finland’) (Evira), ”Ruokamyrkytykset Suomessa” (’Matförgiftningar i Finland’) (Evira), ”Finres-Vet” (Evira) och ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset” (’Analysresultat av foder- och gödselmedelsövervakningen’) (Evira), samt i EFSAs länderrapport gällande Finland och i EUs årssammandrag. På grund av det stora antalet uppgiftskällor har det inneburit en tämligen stor utmaning att skapa en helhetsbild av uppföljningen av förekomsten av zoonooser i Finland. För att underlätta saken har den information som finns i ovan nämnda publikationer nu samlats på zoonooscentrets webbplats.

» Läs mera

Anvisning om myndighetsuppgifter i anslutning till färdjournalen

I de olika faserna av en djurtransport som förutsätter färdjournal har de behöriga myndigheterna många uppgifter som är uppdelade på flera olika punkter i djurtransportförordningen. Därför har man vid Evira berett en anvisning om myndighetsuppgifterna i de olika faserna av djurtransporter som förutsätter färdjournal.

» Läs mera

Man får inte skaffa veterinärläkemedel utomlands ifrån via internet

Alla veterinärer mottog e-post med reklam för läkemedelspreparatet Masivet, som beviljats ett centraliserat försäljningstillstånd inom EU:s område. I reklamen gavs instruktioner om hur man beställer preparatet direkt från försäljningstillståndsinnehavaren via internet. Det är ändå inte tillåtet. Veterinärläkemedel får inte tas emot per post från utlandet.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar

Gud Jul och Gott Nytt År!


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400