Resultaten av EU-djurskyddsinspektionerna har förbättrats

År 2007 inspekterades sammanlagt 726 produktionsenheter och i 19 % av dem konstaterades försummelser av författningarna om djurens välmående. Försummelserna som uppdagades var klart färre än år 2006, då något under 30 % av gårdarna inte uppfyllde kraven på djurens välmående. Inspektionsresultaten förbättrades på kalv- svin- och hönsgårdar, men på pälsdjursfarmer ökade försummelserna något jämfört med året 2006.

Kalvar

På kalvgårdar utfördes 421 inspektioner och i cirka 17 % av dem konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna. Liksom under tidigare år rörde det sig i de flesta fall om alltför små gruppfållor eller att åtta veckor gamla kalvar i strid mot författningarna hölls i individuella fållor. Brister konstaterades också i tillgången på vatten, bokföringen över sjukdomsbehandlingar, konstruktioners material och renligheten. Den maskinella ventilationen saknade också larmsystem på flera gårdar eller så hade systemet inte regelbundet testats. Resultaten förbättrades ändå klart jämfört med året 2006, då försummelser konstaterades på 28 % av kalvgårdarna.

Svin

På svingårdar utfördes 92 inspektioner. Också på svingårdarna förbättrades resultaten av inspektionerna. Förfarandena som strider mot djurskyddsförfattningarna minskade från 35 procent det föregående året till 23 procent. Mest brister konstaterades i kraven på lokalerna. I vissa svinstallar saknades ännu stimulans eller ett larmsystem för den maskinella ventilationen. Kastrering av över sju dagar gamla grisar konstaterades inte längre år 2007.

Värphöns

I hönshus med över 350 värphöns utfördes sammanlagt 89 inspektioner och i cirka 17 % av dem konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna. Ett typiskt problem var att utrustning för slipning av klorna saknades. Jämfört med år 2006 minskade mängden försummelser med fem procentenheter.

Pälsdjur

På 29 % av de 124 inspekterade pälsdjursfarmerna konstaterades förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna och det är något mer än året innan. Det största problemet på pälsdjursfarmerna visade sig fortsättningsvis vara att rävarna saknade ligghyllor och tuggpinnar. I bokföringen över behandlingen av djursjukdomar och mängden avlidna djur konstaterades också brister och farmerna var inte alltid rymsäkra.


Liite 1. EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottujen tilojen ja havaittujen rikkomusten lukumäärä vuosina 2001-2007 (pdf, 19 kt)
(på finska)

Mer information:
Veterinäröverinspektör Sanna Varjus, tfn 020 77 24225
Veterinärinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 020 77 24220

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400