Afrikansk svinpest hotar – information om sjukdomen har skickats till svingårdar och kommunalveterinärer

Afrikansk svinpest är en av de mest betydande virussjukdomarna som drabbar svin och om smittan kom till Finland skulle följden bli betydande ekonomiska förluster för hela svinnäringen. I Ryssland har afrikansk svinpest på senare år spritt sig på ett oroväckande sätt och risken att smittan kommer till Finland har ökat.

» Läs mera

Övergångsperioderna för djurhållning i svinhus löper ut i slutet av 2012

Den tioåriga övergångsperioden som gäller krav för svinens välbefinnande håller på att löpa ut. Från ingången av 2013 måste alla svinstallar uppfylla djurskyddslagstiftningens krav på svinstallarnas konstruktioner och utrymme samt skötseln av svinen. Iakttagandet av kraven övervakas i samband med djurskyddsinspektioner samt tvärvillkorskontroller.

» Läs mera

Representativiteten av kontrollprogrammen för sjukdomar hos suggor utvärderades

I Finland har man kontrollprogram för ett flertal svinsjukdomar. Den årliga kontrollen av sjukdomar hos suggor grundar sig på omkring tusen blodprov som tas på suggor på slakteri.

Läs mera (Evira)

Av dem som håller broilrar krävs ett intyg över kompetensen

Av dem som håller broilrar krävs i fortsättningen ett intyg över kompetensen utfärdat av utbildningsanordnaren. Om personen före den 30 juni 2010 har minst tre års erfarenhet av att sköta broilrar kan han eller hon dock till och med den 1 maj 2012 ansöka om ett intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen från sitt eget regionförvaltningsverk.

Läs mera (Evira)

Fjäderfä bör skyddas under våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfä liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning ska fjäderfä hållas inomhus eller deras område utomhus skyddas helt och hållet med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät för tiden 1.3.–31.5.

Läs mera (Eviras)

Infektiös laryngotrakeit (ILT) påträffad i en hobbyhönsgård i västra Finland

Infektiös laryngotrakeit (Infectious laryngotracheitis eller ILT) har påträffats i en hobbyhönsgård i västra Finland. Fallet uppdagades då en död höna sändes in från gården för undersökning i Evira. Smittan bekräftades i fortsatta undersökningar i Evira. Smittkällan är inte känd. I Finland har sjukdomen före detta påträffats år 1978. ILT smittar inte till människan.

Läs mera (Evira)

Virus som orsakar newcastlesjuka har konstaterats hos tamduvor i Sydöstra Finland

Evira har påvisat paramyxovirus-1 (PMV-1) hos döda tamduvor. Tre döda tamduvor som hittades i Imatra skickades in till Evira för undersökning.

Läs mera (Evira)

I fiskar har påträffats den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN

Livsmedelssäkerhetsverket Evira utreder förekomsten av den i insjöområdet sällsynta sjukdomen IPN (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros) i en fiskodlingsanläggning i vattendraget Kymmene älv. I finska havsområdet konstateras IPN-virus årligen. IPN-viruset är ofarligt för människan och hindrar inte användning av fisken som matfisk.

Läs mera (Evira)

Det lönar sig att vaccinera rävar mot parvovirus

Under de två senaste åren har parvovirus förekommit allmänt i prover från farmade rävar som undersökts vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Under hösten 2011 kom det prover från ett tjugotal rävfarmer till Evira. Det har också konstaterats förhöjda mängder antikroppar mot parvovirus i blodprover från rävar, vilket tyder på att rävarna har haft en infektion tidigare.

Läs mera (Evira)

Uppföljningen av bakteriernas resistens mot antibiotika i EU ger värdefull information i kampen mot antibiotikaresistens

De zoonotiska bakterier som allmännast orsakar matförgiftningar i Europa, såsom salmonella och campylobakter, visade sig år 2010 ofta vara resistenta mot flera slag av antibiotika. Förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från djur och livsmedel var i linje med tidigare år.

Läs mera (Evira)

Veterinärer och producenter ombeds anmäla kastning hos nöt, får och getter samt missbildade kalvar, lamm och killingar

Uppföljningen av orsakerna till kastning hos nötkreatur, får och getter effektiviseras i Finland. Hösten 2011 påträffades ett nytt virus hos nötkreatur i Tyskland. Viruset döptes till Schmallenberg efter namnet på den plats där det först påträffades.

» Läs mera

JSM:s förordning om ändring av programmet för kontroll av salmonella hos höns trädde i kraft 1.3.2012

Den viktigaste ändringen i kontrollprogrammet är att att provtagningen av flockar i värpningsskedet flyttas från kläckerierna till värpstallen för avelshönor.

» Läs mera

Berätta för ägaren vart du skickar blodprov för undersökning

En bra kundrelation är viktig för oss alla. Ibland tycks denna ha gått förlorad i fråga om ägare till sällskapsdjur, eftersom man frågar efter provresultat hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är viktigt att den behandlande veterinären kommer ihåg att berätta för ägaren var han eller hon får information om resultaten av undersökningen av sitt sällskapsdjur.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar 22.5. och Läkemedelsdagen 23.5

Evira erbjuder utbildning om smittsamma sjukdomar och medicinsk behandling av djur på traditionellt sätt i maj.

» Läs mera

Obduktionssalen på Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas åter 3.4.2012

Obduktionssalen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas efter renoveringen åter 3.4.2012.

» Läs mera

Framsteg i bekämpningen av salmonella i EU - I Finland mer listeria än i andra länder

Mängden salmonellainfektioner som konstaterades hos människor och förekomsten av salmonella bland fjäderfä minskade i EU år 2010. Jämfört med året innan konstaterades hos människor nio procent färre salmonellainfektioner. Året var redan det sjätte i rad då mängden salmonellainfektioner konstaterade hos människor minskade i EU. I Finland var Salmonella Enteritidis fortsättningsvis den vanligaste orsakaren till salmonellainfektioner erhållna utomlands.

Läs mera (Evira)

Djursjukdomar i Finland 2010

Publikationen Djursjukdomar i Finland 2010 (på finska, Evira)

Företagets tillstånd och anmälningar nu på en adress

I Företagsfinland publiceras en tjänstehelhet som heter ”Tillstånd för företag”. Där har man bransch för bransch samlat tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden som har med start av företagsverksamhet att göra.

» Läs mera

Våra telefonnummer ändras 12.4.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras telefonnummer som börjar med 020 tas ur bruk och i stället kommer statsförvaltningens nya numrering som börjar med 0295. Växelns nya nummer från 12.4.2012 är 029 530 0400. Mobiltelefonnumren förblir i stort sett oförändrade.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400