Fler anmälningar än tidigare om försummelser av djur

Medborgarna gör allt fler anmälningar till myndigheterna om dålig djurhållning. Under de senaste åren har kommunerna fått fler tillsynsveterinärer som koncentrerar sig på tillsyn över misstänkta fall.

Antalet anmälningar har hållits på en högre nivå än tidigare under de tre senaste åren.

”Typiska orsaker till brister i hållningen av produktionsdjur är att det är dyrt att följa bestämmelserna och att produktivitetskraven i branschen har ökat. Orsaker till brister när det gäller sällskapsdjur är oftare okunskap och i allvarliga fall problem som djurhållaren har med kontrollen över sitt eget liv”, säger sektionschef Jaana Mikkola vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Knappt hälften av inspektionerna ledde till förbud eller ålägganden

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sammanställda resultat från tillsynen visar att misstankar om djurhållning i strid med djurskyddsbestämmelserna ledde till cirka femtusen inspektionsbesök år 2014. Antalet inspektionsbesök och upptäckta försummelser låg på samma nivå som under de tre föregående åren. Knappt hälften av alla inspektioner ledde till myndighetsåtgärder.

Fastän närmare hälften av inspektionerna av gårdar med produktionsdjur på grund av misstankar ledde till förbud och ålägganden var det ändå sällan som brådskande åtgärder behövde vidtas. När det gäller dem som har sällskapsdjur gavs förbud eller ålägganden vid bara cirka var fjärde inspektion. Vid 14 procent av inspektionerna som gällde sällskapsdjur vidtogs brådskande åtgärder, vilket är något oftare än under tidigare år. För att avhjälpa bristerna gavs råd till dem som håller produktionsdjur och även till dem som håller sällskapsdjur.

Färre gårdar med produktionsdjur än förut inspekterades

I fjol behandlades produktionsdjuren något bättre än tidigare. Vid 22 procent av de systematiska djurskyddsinspektionerna på gårdarna upptäcktes brister. Siffrorna är inte helt jämförbara med tidigare år, eftersom inspektionerna år 2014 var speciellt koncentrerade på gårdar med suggor på grund av en begäran från Europeiska kommissionen. Därför inspekterades gårdar med produktionsdjur i betydligt mindre omfattning än tidigare år.

”Vid inspektioner på gårdar med nötdjur upptäcktes något färre försummelser än året innan, vid 23 procent av inspektionerna. På en gård med nötdjur uppdagades försummelser som krävde brådskande åtgärder”, säger överinspektör Taina Mikkonen vid Evira.

På svingårdar upptäcktes fler försummelser än året innan, vid 29 procent av de inspekterade gårdarna. Gårdar med pälsdjur inspekterades betydligt mindre än tidigare år. Endast enstaka gårdar med värphöns, broiler, ankor och gäss samt gårdar med getter och får inspekterades. På dem förekom inga brister alls.

Försummelserna i djurtransporterna minskade klart

Missförhållandena i djurtransporterna minskade klart från 20 procent året innan till 12 procent. En betydande del av bristerna fanns liksom under tidigare år i de dokument som lagstiftningen kräver.

Djurens transportskick har tydligt förbättrats. Åtskiljningen av djuren har också förbättrats och fordonens skick har förbättrats en aning. Däremot har antalet missförhållanden i fråga om transportdokumenten, kraven på utrymme för djuren, hur länge transporterna varar samt lastning och lossning av djuren nästan inte alls förändrats under de senaste 18 åren.

Läs mera:
Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke
Övervakning av djurtransporter
Urvalsbaserade inspektioner

Mera information:
överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404 (tillsyn över produktionsdjur)
överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 040 489 3358 (tillsyn över djurtransporter)
överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355 (inspektioner på grund av misstankar)
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425 (allmän djurskyddstillsyn)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400