Hästinfluensa har konstaterats i Södra Finland - det finns skäl att skicka prover för att utreda epidemin

I början av april konstaterades en luftvägssjukdom hos travhästar i Södra Finland. Symptomen är feber, rinnande näsborrar och hosta. Infektionen har utvecklats till en epidemi åtminstone i Södra Finland och i Österbotten. Det virus som konstaterats i de luftvägsprov som skickats till Evira typbestämdes som hästinfluensavirus A2 (H3N8) och det är av s.k. amerikansk typ.

» Läs mera

Hälsokontroll av ai-galtar; djursjukdomar som skall bekämpas

En ny förordning om hälsokontroll av galtar som används för artificiell inseminering trädde i kraft 15.3.2007. Förordningen ersätter JSM:s tidigare cirkulärbrev om hälsokrav för galtens sperma samt JSM:s beslut om programmet för frivillig hälsoövervakning av svinhus. Ursprungsanläggningarna för galtar som används för artificiell inseminering övervakas nu inom ramen för SIKAVA:s speciella nivå för förnyelsedjurproduktion eller på motsvarande sätt.

» Läs mera

Förordningen om handel med fisk, kräftdjur och blötdjur på den inre marknaden reviderades

Den nya förordningen (312/2007, Ea 13) trädde i kraft den 4 april och ersatte jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut (10/1998) om djursjukdomskrav vid handel på Europeiska gemenskapens inre marknad med levande fisk, kräftdjur och blötdjur. Förordningen gäller djursjukdomsvillkoren för levande fiskar, blötdjur (bl.a. musslor) och kräftdjur (bl.a. kräftor) både från naturvatten och från odlingsanstalter samt djursjukdomsvillkoren för orensad odlad fisk vid import från EU-området och export till andra medlemsländer.

» Läs mera

Den från VHS-virussjukdomen fria zonen utvidgades till sjöområdet i Finland

Finland har nu till stora delar godkänts som ett fritt område med avseende på av laxfiskarnas VHS-virussjukdom. Undantag utgörs av landskapet Åland samt kommunerna Pyttis, Nystads, Pyhäranta och Raumo som är områden där det finns begränsningar med avseende på VHS (D 137, D 138, D 139). Tidigare hade endast Finlands insjöområde godkänts som sjukdomsfritt område.

» Läs mera

Broschyren om införsel av hundar, katter och frettar har reviderats

Evira har reviderat införselbroschyren för hundar, katter och frettar. Broschyren finns på finska, svenska, engelska och ryska. Den tryckta broschyren kan beställas direkt från Evira avgiftsfritt. Beställningen kan göras per e-post: tilaukset@evira.fi eller per telefon, tel. 020 77 25104 eller 020 77 24062. Beställningen kan också lämnas via Eviras webbsidor på adressen: http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/
Leveranstiden för beställningarna är cirka två veckor. Broschyren finns i PDF-form på Eviras webbsidor.

Konsumentbroschyrer om tillsatser att få

Evira har förnyat de för många konsumenter redan bekanta broschyrerna över tillsatser, häftet Nyckel till E-koderna och broschyren Tillsatser i livsmedel. Broschyrerna finns att få på såväl finska som svenska.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400