EFSA har utvärderat det pandemiska virusets (H1N1) 2009 betydelse för djurens hälsa

I en rapport från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderas det pandemiska virusets (H1N1) 2009 betydelse för djurens, särskilt svinens och kalkonernas hälsa. EFSA anser att virusets betydelse för djurens hälsa är ringa. Virusstammen sprider sig huvudsakligen mellan människor. Inga särskilda bekämpningsåtgärder behövs med tanke på djurens hälsa. Det räcker med normala skyddsåtgärder mot sjukdomen.

Det pandemiska viruset (H1N1) 2009 innehåller genetiskt material av influensavirus hos svin, fåglar och människor. Det har sannolikt uppkommit bland svin. Det pandemiska viruset H1N1 (2009) har förutom hos människan konstaterats hos flera olika djurarter på olika håll i världen, bl.a. hos svin, kalkoner och katter.

Viruset smittar lätt från människor till svin och sprider sig lätt från ett svin till ett annat och också från ett svinstall till ett annat. De flesta smittorna är symptomfria. Om symptom upptäcks, är de lindriga luftvägssymptom och sjukdomsbilden skiljer sig inte från de symptom, som andra svininfluensastammar hos svin orsakar. En konstatering av det pandemiska viruset förutsätter således laboratorieanalyser. Det är möjligt att den pandemiska virusstammen stannar kvar i svinpopulationen som endemisk, med det finns inga skäl att anta, att det skulle leda till uppkomst av en till sjukdomsalstringsförmågan allvarligare eller till människan lättare överförd stam.

Hos fjäderfä har sjukdomsutbrott konstaterats endast bland kalkoner och också bland dem har viruset spritt sig från människan till kalkonen i samband med inseminering. Viruset har inte konstaterats sprida sig från en kalkon till en annan. Smittan har medfört att kalkonernas äggproduktion minskat och äggskalets kvalitet försämrats. Genom experiment har konstaterats att av fjäderfä endast vaktlarna utöver kalkonerna är mottagliga för viruset och viruset har inte smittat till fåglar via luftvägarna.

Det finns indirekta bevis på att tidigare infektioner som svininfluensastammar hos svin orsakat och vaccinering med vacciner som innehåller av svinens egna svininfluensastammar delvis ger korsskydd mot pandemisk (H1N1) 2009 -virusinfektion. Vacciner, i vilka pandemisk (H1N1) 2009 -virusstam används, ger ett bättre skydd, men det anses inte nödvändigt att använda sådana i denna epidemiologiska situation. Användning av sådana skulle sannolikt inte hindra den pandemiska (H1N1) 2009 -stammen från att sprida sig i svinpopulationen, även om de minskar sjukdomssymptomen på enskilda gårdar. Som bekämpningsåtgärder räcker det med stopp av djurtrafiken på den infekterade gården i sådana fall, då sjukdomssymptom uppdagas i svinstallet och med en förstärkning av biosäkerhetsåtgärderna.

I Finland har det pandemiska viruset H1N1 (2009) konstateras på två svingårdar.

EFSA:s rapport:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1770.htm (EFSA)Mera information:
Specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400