Ändring i förordningarna om VHS-restriktionsområden

Till förordningarna om restriktionsområdena på grund av VHS-sjuka har 15.9.2007 fogats krav gällande hälsointyg när fiskar och könsceller av dem transporteras till restriktionsområdena.

På grund av VHS-sjuka hos fisk har genom förordningar av jord- och skogsbruksministeriet inrättats restriktionsområden i landskapet Åland (JSM:s förordning 399/2004), Pyttis kommun (JSM:s förordning 79/2004) samt i Nystads, Pyhäranta och Raumo kommuner (JSM:s förordning 452/2003). Med undantag för dessa restriktionsområden är Finland fritt från VHS-sjuka. Restriktionsområdena har dock bekämpningsprogram som syftar till frihet från VHS-sjuka. Rådets direktiv om hälsokrav för djur från vattenbruk förutsätter hälsointyg vid förflyttning av levande fiskar och könsceller när de transporteras till zoner eller anläggningar som är fria från VHS-sjuka eller har ett program som syftar till frihet från VHS-sjuka. Kraven gäller såväl handel inom medlemsländerna som handel mellan dem.

Eftersom VHS-restriktionsområdena nu utgör klart separata zoner i förhållande till andra områden i Finland, skall kravet på hälsointyg tillämpas även vid transporter inom Finland. Av denna anledning har till samtliga tre ovan nämnda JSM-förordningar om restriktionsområden fogats en ny 5 a §, enligt vilken fisk- samt rom- och mjölkepartier som transporteras till fiskodlingsanstalter inom restriktionsområdet från övriga Finland, från både havsområdet och fastlandet, skall åtföljas av ett av kommunalveterinären undertecknat hälsointyg. De ursprungliga förordningarna och de nya ändringarna finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/d/default.html punkterna D 137, 138 och 139.

Ett brev om ändringen av förordningarna samt kopior av hälsointygen har skickats till fiskodlingsanstalterna inom restriktionsområdena och till anläggningar som levererar yngel i hela landet.

Intygsmodeller och ifyllande av dem

Det hälsointyg som åtföljer försändelsen är detsamma som används inom handeln på den inre marknaden och det kan skrivas ut från TRACES-programmet, punkten tomma intyg (empty certificates). Leverantörerna, dvs. fiskodlarna, kan registrera sig som användare av programmet via nedanstående länk. Evira registrerar kommunalveterinärerna som myndigheter som använder programmet.Information om TRACES-programmet och registrering i det finns på adressen:

http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/inforsel_och_utforsel/traces/

Intygsmodellen för laxfiskar heter ”2004/453 91/67 Mottagliga arter av levande fisk, ägg och gameter”. Kontrollen påskyndas om den anläggning som levererar yngel eller könsceller fyller i uppgifterna om partier på intygets första sida. I intygsdelen fyller veterinären i den första punkten I samt den sista punkten II.2, ifall villkoren i dessa punkter är uppfyllda. Plomberingen som nämns i punkt 11.2.g är inte obligatorisk och kan strykas över. Transportbehållarna skall dock desinficeras med medel som godkänts i den kompletterande anvisningen till VHS-förordningarna. Anvisningen finns(på finska) på adressen: http://www.evira.fi/attachments/elaimet_ja_terveys/elaintaudit/desinfiointiohje.pdf
Punkterna II och II.1 behöver inte fyllas i för andra sjukdomars del. Den mottagande anläggningens övervakande veterinär kan under ett kontrollbesök fylla i intygets kontrolldel (del III) men detta är inte obligatoriskt.

För andra arter än laxfiskar används intygsmodellen ”2003/390 Icke mottagliga arter av levande fisk, blötdjur och kräftdjur”.

Ett separat hälsointyg skall utfärdas i fråga om varje transportparti och för varje mottagare inom restriktionsområdet. Kontrollen skall utföras och intyget upprättas tidigast 48 timmar före inlastningen av fisk eller könsceller. Ett transportparti kan bestå av flera lass om de avgår inom 48 timmar från en anstalt till samma mottagare. Den totala mängd fisk som lassen innehåller skall meddelas i del 1 i hälsointyget.

I samband med kontrollen säkerställs att fiskarna är kliniskt friska och livskraftiga. Samtidigt skall kommunalveterinären försäkra sig om den desinficeringspraxis som tillämpas i fråga om företagets transportmedel. Transportmedlet som levererar yngel till ett restriktionsområde skall desinficeras antingen inom restriktionsområdet eller så snart som möjligt efter det. Kostnaderna för hälsointyget betalas av företagaren.

Mera information:
Veterinäröverinspektör Hanna Kuukka-Anttila, p. 040 351 3318

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400