Möjliga smittvägar för afrikansk svinpest in i landet – en riskprofil

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som lätt sprider sig och drabbar både tama och vilda svin. Sjukdomen har allvarliga samhälleliga och ekonomiska effekter och den bekämpas enligt lag. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utarbetat en rapport om möjliga smittvägar för afrikansk svinpest till Finland.

Förekomst av sjukdomen och smittvägar

I Finland har afrikansk svinpest aldrig konstaterats, men oron över spridningen av sjukdomen ökar på grund av att den år 2011 har förekommit nära den finska gränsen i Leningradområdet och på Kolahalvön.

Sjukdomen förekommer både hos tama och vilda svin i största delen av södra Afrika söder om Sahara och på Sardinien. Sedan år 2007 har sjukdomen förekommit i Kaukasusområdet. Sjukdomen smittar inte till människan, men människorna kan bära med sig viruset till exempel på sina skor.

De viktigaste möjliga smittvägarna är: med människor som reser på smittområdet, med kött eller köttprodukter som har kontaminerats av viruset, med levande tama svin och sperma, kontaminerade djurtransportmedel, med matavfall inom internationell trafik och med smittade vilda svin som kommer till Finland.

Sjukdomsskydd på gårdarna i nyckelroll

I den akuta formen av sjukdomen är symtomen hos djur aptitlöshet, hög feber, blodutgjutningar på huden, blodig avföring och eventuellt diarré. Dödligheten är nästan 100 procent och sjukdomen leder till död 7–10 dygn efter smittan.

Eftersom det afrikanska svinpestviruset är mycket ihärdigt och sprider sig lätt bland annat med djur, människor och svinköttsprodukter, smittskyddet på svingårdarna och en ökad medvetenhet om sjukdomsriskerna har en central roll, när man vill skydda Finlands svinnäring mot afrikansk svinpest.

Beskrivningen på svenska kan läsas i rapporten.

Mer information om afrikansk svinpest:
Afrikansk svinpest (Evira)

Införsel av djur från länder utanför EU (Evira)

Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT ry

Mer information:
specialforskare Leena Sahlström, tfn 040 489 3375

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400