Ny förordning innebär ändringar i bortskaffandet av biprodukter

Den nya nationella förordningen om bortskaffande av biprodukter medför ändringar i fråga om de avlägsna områdena från årets början till följd av den nya biproduktförordningens krav. När det gäller svin kommer det avlägsna området att krympa. Små hönserier berörs inte av insamlingskraven. Den nya förordningen innehåller också nationella bestämmelser om bortskaffande av s.k. före detta livsmedel.

När det gäller svin och fjäderfä stryks sex kommuner, Asikkala, Iitti, Lahtis, Nastola, Padasjoki och Sysmä, från det avlägsna området, dvs. det område där bl.a. döda djur kan bortskaffas genom nedgrävning. I de nämnda sex kommunerna finns stora svingårdar, så det är naturligt att de omfattas av insamlingen av kadaver. En lättnad jämfört med nuläget är att små hönserier med färre än 20 hönor ställs utanför kravet på insamling av kadaver i hela landet. I fråga om idisslare försvinner en kommun från det avlägsna området, Kiiminki. Till skillnad från tidigare kommer det avlägsna området för idisslare att tillämpas även på bortskaffande av djur från djurparker.

I den nya förordningen tillämpas samma avlägsna områden på bortskaffande av biprodukter från små slakterier och styckningsanläggningar som på bortskaffande av hela kadaver, eftersom de avlägsna områdenas arealer är kopplade till djurtätheten i fråga om olika djurarter i den nya biproduktförordningen. Detta innebär att bortskaffandet av biprodukter ändras i fråga om små slakterier som slaktar idisslare samt små styckningsanläggningar. Dessutom förbjuder förordningen i enlighet med biproduktförordningens krav att biprodukter som uppkommer vid hemslakt bortskaffas genom nedgrävning utanför de avlägsna områdena. När det gäller hemslakt medger förordningen en övergångstid på ett halvt år.

Den nya nationella förordningen innehåller också nationella bestämmelser om bortskaffande av s.k. före detta livsmedel, dvs. livsmedel av animaliskt ursprung som inte längre får säljas.

Den nya nationella förordningen om bortskaffande av biprodukter ersätter jord- och skogsbruksministeriets nuvarande förordning om avlägsna områden (Nr 1374/2004).

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter
(Punkt H 24a) (JSM)

Mer information:
Veterinäröverinspektör Kirsti Huovinen, tfn (09) 160 52917, 040 502 2917

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400