PKV-lääkkeet ja huumausaineet: Luovuttaminen ja määrääminen

Huumausaineisiin liittyy erityistä lainsäädäntöä, joka eläinlääkäreiden on tunnettava ja otettava huomioon jokapäiväisessä työssään. Lainsäädännön tarkoituksena on estää huumausaineisiin liittyvää laitonta toimintaa ja toisaalta mahdollistaa asianmukainen lääkinnällinen käyttö. Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden luovutusta ja määräämistä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lisäksi eläinlääkäriltä edellytetään erityistä varovaisuutta niiden määräämisessä ja luovuttamisessa.

Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden luovuttaminen eläimen omistajalle tai haltijalle on kielletty. Tästä poiketen eläinlääkäri saa kuitenkin luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle eläimen ensiapuluontoiseen hoitoon tarvittavan määrän PKV-lääkettä, jos lääkettä ei ole vaikeuksitta ja kohtuuajassa saatavissa apteekista ilman, että eläimen hoito vaarantuu. Eläinlääkärin on itse todettava lääkityksen tarpeellisuus. Käytännössä PKV-lääkkeitä saa siis luovuttaa pieniä määriä esimerkiksi päivystysaikana, jolloin apteekit ovat kiinni tai tilanteissa, joissa tarvittavaa lääkettä ei ole apteekin varastossa.

Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden määrääminen

Varsinaisia huumausaineita voi määrätä ainoastaan vahvistetulla huumausainereseptilomakkeella. Reseptiä ei saa uusia puhelimitse. Eläinlääkäri ei saa määrätä eläimen omistajalle tai haltijalle vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloihin I-II kuuluvia aineita. Eläimen omistajalle tai haltijalle ei myöskään saa määrätä injektiona annettavaa huumausainetta. Varsinaisia huumausaineita saa määrätä pro auctore enintään pienimmän pakkauskoon.

Jos lääkkeen myyntiluvassa on ehto säilytettävästä reseptistä (PKV-A -merkintä), saa sitä määrätä ainoastaan erillisellä säilytettävällä reseptillä eli lääkettä ei saa määrätä puhelimitse. Muita PKV-lääkkeitä saa määrätä myös puhelinreseptillä, mutta ainoastaan pienimmän pakkauskoon. Mitään PKV-reseptejä ei kuitenkaan saa uusia puhelimitse. Injektiona annettavia PKV-lääkkeitä ei saa määrätä eläimen omistajalle tai haltijalle. PKV-lääkkeitä saa määrätä pro auctore enintään pienimmän pakkauskoon

Sähköinen lääkemääräys ja sen vaikutus eläinlääkäreihin

Lääkärit määräävät lääkkeet 1.4.2014 alkaen pääsääntöisesti sähköisellä lääkemääräyksellä. Julkinen terveydenhuolto on siirtynyt sähköisen lääkemääräyksen käyttöön jo viime vuonna, ja yksityinen terveydenhuolto siirtyy käyttämään sitä tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Sähköinen lääkemääräys ei koske vielä eläinlääkäreitä, eikä sillä saa määrätä lääkkeitä eläimille.

Sähköisellä lääkemääräyksellä voi kuitenkin olla vaikutusta myös eläinlääkäreiden arkeen. Tämä koskee erityisesti huumausaineita ja PKV-lääkkeitä sekä niiden määräämistä. Yksi syy sähköiseen lääkemääräykseen siirtymiselle on reseptiväärennösten estäminen. Sähköinen lääkemääräys edellyttää, että sen laatija todennetaan sähköisellä allekirjoituksella. Lisäksi lääkemääräyksen laatijan oikeus lääkkeiden määräämiseen varmennetaan. Onkin mahdollista, että eläinlääkäreistä tulee entistä yleisempi kanava hankkia väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä joko reseptejä väärentämällä tai hankkimalla reseptejä muilla keinoilla.

Lisää tietoa:
Muistutus huumausaineiden käsittelystä ja säilyttämisestä (Saparo, elokuu 2013)

Lainsäädäntöä:
Huumausainelaki (373/2008)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (6/EEO/2008) (pdf)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä (7/EEO/2008) (pdf)

Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400