Endemisk leishmaniasis-parasitsmitta har konstaterats för första gången hos hundar i Finland

Leishmaniasis, som är en smitta orsakad av ett urdjur av släktet Leishmania, har för första gången konstaterats hos hundar i Finland. Smittan har spridits direkt från en hund till en annan genom betäckning och bitsår.

Sjukdom som orsakats av leishmaniasis bekräftades hos två i Finland födda hundar vid obduktioner som gjordes hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Smittspridare var en avelshund som besökt det område i Spanien där sjukdomen är endemisk och kommit tillbaka till Finland. Hunden avlivades redan tidigare på grund av symptom som är typiska för leishmaniasis. I hundens blod konstaterades antikroppar mot leishmaniasis. Hundarna som bott i samma hushåll hade slagits sinsemellan och den ena hade betäckt den andra. Hos den kull som föddes till följd av betäckningen konstaterades ingen smitta.

Smittorisken har ansetts vara liten i Finland trots att leishmaniasissmitta kontinuerligt konstateras hos hundar som kommit från områden där sjukdomen förekommer endemiskt. I Finland ökar risken av att smittan kan spridas från en hund till en annan också via sperma, hundbett, sekretoriska förändringar i vävnaden, blodtransfusion eller dräktighet. Leishmaniasis smittar oftast via blodsugande och flygande insekter, sandmyggor. Ibland kan ektoparasiter, som till exempel löss samt brun hundfästing, bära sjukdomsalstraren från ett djur till ett annat. I samband med betäckningar lönar det sig att hålla i minne att det finns risk för att hunden smittas av leishmaniasis, eftersom smittan fram för allt sprids från hanen till honan via sperma.

Leishmaniasis är en långsamt framskridande sjukdom, som uppträder endemiskt i Medelhavsområdet i Europa, i Nordamerika och Asien samt i Centralamerika och Sydamerika. Leishmaniasis förekommer hos hundar, människor och andra däggdjur. Sjukdomen är ovanlig hos katter. Hundar agerar som reservoar för L. infantumin. Som reservoarer för övriga underarter av Leishmaniasis agerar bl.a. rävar, smågnagare och människor.

Människor som smittas av leishmaniasis har oftast fått smittan via sandmyggor. Det har konstaterats att smittan också sprids via blodtransfusion, kontaminerade nålar och kongenitalt från mamma till barn. Också laboratoriesmitta har rapporterats. Det är ovanligt att smittan sprids direkt från hund till människa, men risken kan inte med säkerhet elimineras.

Mera information:
forskningsenhetens chef, professor Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400