Djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter 2012

År 2012 inspekterades nästan 360 djurtransporter och i cirka 17 av dem uppdagades missförhållanden. Även om andelen missförhållanden höll sig så gott som oförändrad jämfört med året innan, konstaterades att djuren skilts åt bättre. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde liksom under tidigare år på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

Största delen av inspektionerna utfördes av besiktningsveterinärerna i slakterier i samband med att transporterna lossades. Länsveterinärerna inspekterade också transporter bland annat på vägen och på startplatsen. Största delen av inspektionerna inriktades på transporter av svin och nötkreatur, men också på transporter av fjäderfä. Man inspekterade 22 transporter som varade i mer än åtta timmar. Den genomsnittliga transporttiden var 3,5 timmar.

Myndigheterna vidtog åtgärder för att säkerställa djurens välbefinnande i 44 transporter, alltså vid ungefär 72 % av de inspektioner där man uppdagade missförhållanden.

För att en tillräcklig mängd kommersiella djurtransporter ska inspekteras är målet att inspektera 2-4 % av dessa transporter varje år. Detta innebär 735 – 1470 transportinspektioner. Detta mål har ändå inte ännu nåtts, utan endast ungefär 1 % av de kommersiella djurtransporterna har inspekterats årligen.

Djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter år 2012

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400