Broilerägare eller -hållares anmälan till regionförvaltningsverket

En lag om ändring 321/2011 av djurskyddslagen (247/1996) har trätt i kraft 1.5.2011. Enligt denna ska den som äger eller håller broilrar göra en anmälan till regionförvaltningsverket om den djurtäthet som tillämpas i broileruppfödningsstallet och om viktiga uppgifter om produktionssystemet. Om kraven på djurtäthet vid uppfödning av broilrar och viktiga uppgifter om produktionssystemet bestäms närmare i statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011), som också trätt i kraft 1.5.2011.

Om djurtätheten för broilrar överstiger 33 kilogram levande vikt per kvadratmeter, ska den djurtäthet som tillämpas i uppfödningsstallet eller den ändring av djurtätheten som görs och viktiga uppgifter om produktionssystemet anmälas till regionförvaltningsverket senast 15 dagar innan den första flocken sätts in i stallet. Viktiga uppgifter om produktionssystemet är t.ex. den area som är tillgänglig för broilrarna och typen av ventilationsanläggning. Uppgifterna uppges per uppfödningsavdelning. Sådana förändringar i produktionssystemet som kan påverka broilrarnas välbefinnande ska utan dröjsmål anmälas till regionförvaltningsverket.

I fråga om broileruppfödningsstall som är verksamma 1.5.2011 ska en anmälan om den djurtäthet som tillämpas och viktiga uppgifter om produktionssystemet lämnas till regionförvaltningsverket inom en månad efter att lagen trätt i kraft eller senast 1.6.2011. Anmälningen ska åtföljas av en redogörelse för produktionskontrakt och slakteriets kvalitetssystem, om djurtätheten är över 39 kg/m2.

Anmälan kan göras genom att man fyller i den bifogade blanketten ”Anmälan till regionförvaltningsverket” som lämnas in till det regionförvaltningsverk inom vars område djurhållningsenheten finns.

Blankett Anmälan till regionförvaltningsverket (doc, 170 kt)

Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverkens verksamhetsställen finns på adressen
http://www.avi.fi/swe/Sidor/default.aspx

Mer information:
överinspektör Helena Hepola, tfn 020 77 24251

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400