Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit

Publikationen Zoonoser i Finland 2000 - 2010 har utkommit. I publikationen har sammanförts information om de orsakare av zoonoser, som förekommit hos människor, djur och foder i Finland åren 2000 - 2010.

I vårt land förekommer för närvarande hos djur inga allvarliga zoonoser, såsom bovin tuberkulos, brucellos eller rabies, som orsakar betydande problem i många andra länder. Zoonoser som är viktiga för oss är däremot till exempel salmonellos, kampylobakterios, listerios och yersinios jämte trikinos. Bakterien EHEC är en ny sjukdomsalstrare som dykt upp under uppföljningsperioden.

Informationskällor till publikationen har varit den statistik, som den uppföljning, som avses i zoonosdirektivet, alstrat. Som informationskällor har också använts uppföljnings- och forskningsinformation från Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Institutet för hälsa och välfärd.

Med en zoonos avses en smittsam sjukdom som överförs från djur till människan och tvärtom. Hos människor och djur kan sjukdomen vara helt symptomfri, orsaka symptom av olika grad eller till och med leda till döden.

Publikationen är på finska och tillgänglig enbart i elektroniskt format. Den kan laddas ned gratis från Zoonoscentrets och Eviras webbplatser:
www.zoonoosikeskus.fi > Zoonoosit > Julkaisut
www.evira.fi > Julkaisut

Samma material på svenska på zoonoscentrets webbplats:
http://www.zoonoosikeskus.fi/portal/se

Mer information
Zoonoscentrets direktör Saara Raulo, tfn 040 825 0261

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400