Ny lagstiftning om försöksdjur i kraft 1.8.2013

Lagstiftningen om försöksdjur reviderades 1.8. Då trädde en ny lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål samt två kompletterande förordningar i kraft. Genom reformerna genomförs EU:s nya försöksdjursdirektiv, vars centrala syfte är att främja principen om ersättning, begränsning och förfining (de s.k. 3 R:ns princip). Genom reformen koncentreras tillsynen över försöksdjursverksamheten till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland.

Försöksdjursdirektivets centrala syfte är att främja de s.k. 3 R:ns princip (replacement, reducement, refinement), dvs. principen om ersättning, begränsning och förfining. Enligt principen får djur hållas och användas för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål endast av behövliga och viktiga orsaker och man ska alltid försöka ersätta användningen av djur med andra metoder när det är möjligt. Antalet djur som används ska begränsas till ett minimum och om det är nödvändigt att tillfoga djuren smärta, lidande, ångest eller bestående men, ska de begränsas till ett minimum.

Vid reformen bland annat preciseras kraven på verksamhetsutövarnas lokaler och personal samt på djurhållningen och djurens skötsel. Verksamhetsutövarna ska i fortsättningen utse en djurskyddsgrupp, till vilken hör åtminstone en veterinär, den person som ansvarar för djurens välbefinnande i anläggningen samt en forskarmedlem. Gruppen ger personalen råd i frågor som gäller djurens välbefinnande och utvecklar uppföljningen och övervakningen i anslutning till djurens välbefinnande i anläggningarna. Nya krav hänför sig också till personalens kompetenskrav och ansvarspersonernas uppgifter. Det föreskrivs bland annat noggrannare än nu om uppgifterna för den veterinär som verksamhetsutövaren utsett. Också kraven på djurhållningen och djurens skötsel preciseras. Samtidigt stiger kraven på djurhållningsplatsens yta. Till kraven på yta hänför sig en övergångsperiod som går ut i slutet av 2016.

För att främja principen om ersättning, begränsning och förfining inrättas en delegation. I enlighet med direktivet ska nämnden ge råd åt behöriga myndigheter och verksamhetsutövare i frågor som rör bästa praxis för införskaffande, uppfödning, hållande, skötsel och användning av djur. Delegationen ska också utveckla informationen i anslutning till försöksdjursverksamheten och delta i samhällsdebatten om försöksdjur. Delegationen ska samarbeta med motsvarande organ i andra EU-länder.

Allmänhetens tillgång till information användning av djur för vetenskapliga ändamål utökas. I fortsättningen ska det offentliggöras en för allmänheten avsedd icke-teknisk sammanfattning över alla projekt som beviljats godkännande. Sammanfattningen ska innehålla information om försökets syften, skadan och nyttan med det de djur som används vid försöket samt en utredning om hur de s.k. 3 R:ns princip har iakttagits i projektplaneringen. Avsikten är att publicera sammanfattningarna på godkännandenämndens webbplats.

En del av projekten ska i fortsättningen utvärderas i efterhand efter att projektet upphört. Vid utvärderingen i efterhand tar man ställning till hur syftet med projektet har uppnåtts, den skada som orsakats djuren och har det under projektet framkommit omständigheter som man borde beakta i fortsättningen för att främja de s.k. 3 R:ns princip. Informationen från utvärderingen i efterhand fogas också till sammanfattningarna för allmänheten.

Tillsynen över försöksdjursverksamheten koncentreras till regionförvaltningsverken i Södra Finland och Östra Finland. Vid brådskande tillsynsuppgifter kan de anlita andra regionförvaltningsverk som hjälp. Tillsynen blir mer systematisk än nu och dessutom riskbaserad. I fortsättningen ska en del av inspektionerna göras utan förhandsanmälan.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
veterinäröverinspektör Tiina Pullola, tfn 0295 162 108

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400