Övergångsperioderna för djurhållning i svinhus löper ut i slutet av 2012

Den tioåriga övergångsperioden som gäller krav för svinens välbefinnande håller på att löpa ut. Från ingången av 2013 måste alla svinstallar uppfylla djurskyddslagstiftningens krav på svinstallarnas konstruktioner och utrymme samt skötseln av svinen. Iakttagandet av kraven övervakas i samband med djurskyddsinspektioner samt tvärvillkorskontroller.

Den övergångsperiod i fråga om vissa krav för svinhållning som beviljades svinhus som tagits i bruk före 1.1.2003 löper ut 31.12.2012. Om svinhuset har tagits i bruk eller renoverats grundligt efter 31.12.2002 ska de nya kraven ha iakttagits redan från ingången av 2003.

Suggor och gyltor ska hållas i gemensamboxar
Från och med 1.1.2013 ska alla svin hållas i grupp om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. Efter att orsaken undanröjts ska svinet återplaceras i gruppen. Om ett sjukt eller skadat svin måste avskiljas från gruppen av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende måste det lätt kunna vända sig i ensamboxen, undantaget en veterinärmedicinsk orsak.

En sugga eller en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under en tid som börjar en vecka före beräknad tidpunkt för grisning och slutar fyra veckor efter följande betäckning eller inseminering som leder till dräktighet. Dessutom får en galt hållas i en individuell box där den kan vända sig.

Kraven för gemensamboxar för suggor och gyltor
Från och med 1.1.2013 ska gemensamboxar för suggor och gyltor ha totalt minst 2,25 m² fri golvyta per sugga och minst 1,64 m² per gylta. Av denna totala golvyta ska minst 1,3 m² per sugga och minst 0,95 m² per gylta utgöras av ett sammanhängande helt golv eller sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 15 % av ytan.

Om suggor och gyltor hålls i en grupp på under sex individer ska den fria golvyta som finns till djurens förfogande totalt vara 10 % större än den yta det är räknat att djuren behöver. I fråga om en grupp på minst 40 individer kan den totala fria golvyta som finns till djurens förfogande minskas med 10 %.

Sidorna på gemensamboxar för suggor och gyltor ska vara över 2,8 meter långa. Om djuren hålls i en grupp på under sex individer ska sidorna på gemensamboxen dock vara över 2,4 meter långa.

Material som suggor och gyltor kan undersöka och böka i
Från och med 1.1.2013 ska alla svin ha ständig tillgång till en tillräcklig mängd sådant material med vars hjälp svinen kan tillfredsställa sina arttypiska beteendebehov, såsom att böka och undersöka, och som inte äventyrar djurens hälsa. Sådant material är bland annat halm, hö, trä, sågspån, torv eller en blandning av motsvarande material.

Spaltgolv av betong i gemensamboxar
Från och med 1.1.2013 ska spaltgolv av betong i gemensamboxar uppfylla följande krav.

För smågrisar från födelse till avvänjning ska gemensamboxens spaltgolv av betong ha en spaltbredd eller håldiameter om högst 11 mm och stavarna ska vara minst 50 mm breda. För avvanda smågrisar får spaltbredden eller håldiametern vara högst 14 mm och stavbredden ska vara minst 50 mm.

För göd- och slaktsvin får gemensamboxens spaltgolv av betong ha en spaltbredd eller håldiameter om högst 18 mm och stavarna ska vara minst 80 mm breda. För suggor och gyltor får spaltbredden eller håldiametern vara högst 20 mm och stavbredden ska vara minst 80 mm. Med gödsvin avses svin från tio veckors ålder tills aveln inleds.

Måttkraven i fråga gäller inte spaltgolv tillverkade av andra material.

Om små måttavvikelser i spaltgolven kommer att tillåtas med en författningsändring, kommer Evira att informera om saken separat.

Iakttagandet av kraven övervakas i samband med djurskyddsinspektioner
Iakttagandet av den gällande djurskyddslagstiftningen övervakas i samband med urvalsbaserade djurskyddsinspektioner samt tvärvillkorskontroller. En djurskyddsinspektion kan också alltid avläggas på djurhållningsplatsen om det finns orsak att misstänka att djur sköts eller behandlas i strid med författningarna. Vissa försummelser som gäller produktionsdjurens välbefinnande kan leda till påföljder också för de jordbruksstöd som betalas till gårdarna.

Skäl att under besök på gårdarna fästa uppmärksamhet vid att svinhuset överenstämmer med kraven
Det vore önskvärt att utöver de övervakande myndigheterna också veterinärerna som utövar praktik i samband med besök på gårdarna fäster uppmärksamhet vid att övergångstidskraven uppfylls och uppmuntrar producenten att kontrollera ovan nämnda saker i sitt svinhus.

Läs mer om ämnet:

Djurskyddskrav vid svinhållning (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 14/VLA/2002)

Djurskyddslagstiftningen (Jord- och skogsbruksministeriet)

Tvärvillkor (Evira)

Ytterligare information:
Överinspektör Taina Mikkonen, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 8308404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400