Nya regler för sperma från hästdjur som insamlas och används i hemlandet

Den nya djursjukdomslagen (441/2013) som träder i kraft i början av 2014 förutsätter att alla insamlingsstationer för sperma (hingststationer), där man samlar in sperma från hästdjur, är godkända av regionförvaltningsverken.

Tidigare förutsattes myndighetsgodkännande endast av sådana stationer där sperma samlades in för överföring från Finland till andra EU-stater. Sperma som överförs till andra EU-stater ska fortfarande uppfylla kraven enligt EU:s lagstiftning (dir. 92/65/EEG) och därom föreskrivs särskilt genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet (1034/2013). Djursjukdomslagen möjliggör lindrigare regler än EU:s lagstiftning för sådana hingststationer där sperma som ska användas endast i Finland samlas in.

Under avelsperioden 2014 fanns det 7 hingststationer i Finland som uppfyllde kraven för godkännande för handel på EU:s inre marknad. Förutom dessa hingststationer fanns det cirka 70 hingststationer vilkas verksamhet borde godkännas av regionförvaltningsverket före nästa års avelsperiod, om de vill fortsätta sin verksamhet 2015. De krav som ställs på verksamheten ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 780/2014, som trädde i kraft 1.10.2014. Regionförvaltningsverket ska inspektera hingststationen innan den godkänns. En förutsättning för att en hingststation ska godkännas är att det har utsetts en stationsveterinär för stationen som svarar för att de krav som ställts på hingststationen iakttas. De hingstar från vilka sperma samlas in ska före avelsperiodens början undersökas med tanke på två djursjukdomar – smittsam livmoderinflammation hos hästar och virusarterit.

Resultatet av undersökningen med tanke på smittsam livmoderinflammation hos hästar (CEM) ska vara negativt. Mer information om CEM finns på Eviras webbplats.

I fråga om virusarterit räcker det att hästen har undersökts med tanke på sjukdomen. Virusarterit kan inte konstateras utifrån klinisk undersökning, så även här förutsätts ett undersökningsresultat från laboratorium. Resultatet av undersökningen med tanke på virusarterit behöver inte nödvändigtvis vara negativt. På så sätt är det möjligt att använda även hingstar som införts från andra ställen och som vaccinerats mot virusarterit. Mer information om virusarterit finns på Eviras webbplats.

Hingstar på hingststationer som är verksamma på EU:s inre marknad ska förutom med tanke på ovannämnda sjukdomar även undersökas med tanke på infektiös anemi hos häst. Resultatet av undersökningen med tanke på infektiös anemi ska vara negativt. Tills vidare krävs inte denna undersökning i fråga om hingstar från vilka sperma samlas in endast för inseminering i Finland. Mer information om infektiös anemi finns på Eviras webbplats.

Stationer där man inte samlar in sperma men inseminerar ston med sperma som samlats in i hemlandet eller någon annanstans i EU behöver inte vara godkända, om de inte samtidigt lagrar sperma. Det finns bestämmelser om godkännande av lager för hästsperma liksom om stostationer som är godkända på EU:s inre marknad.
Huvudprincipen vid övervakning av artificiell förökning är att säkerheten med tanke på djursjukdomar övervakas där sperman samlas in. När sperma har samlats in på en godkänd station kan den säljas färsk eller lagras. Om den lagras ska det ske antingen på en godkänd hingststation eller i ett godkänt spermalager. Även godkända spermalager övervakas och där får inte lagras annan sperma än sådan som samlats in på hingststationer som är godkända för EU:s inre marknad.

Det viktigaste för spermaköpare är därmed att försäkra sig om att de köper sperma endast från aktörer som finns på listan över godkända hingststationer eller spermalager. Alla inrättningar som är godkända för handel på EU:s inre marknad finns bakom länkar på kommissionens webbplats. Hingststationer som är godkända för handel i Finland finns på Eviras webbplats efter att de godkänts.

Mer information:
överinspektör Minnami Mikkola, tfn 040 687 7586

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400