Ändringar i fiskhälsolagstiftningen 2010

Flera förordningar som gäller fiskars och kräftors hälsa har reviderats eller ändrats under 2010. Ändringarna finns samlade i denna artikel. Merparten av ändringarna beror på kommissionens förordning nr 1251/2008 och ändringar av den.

Tillämpningsområdet för denna förordning omfattar fiskar och vattenlevande blötdjur och kräftdjur, om de är odlade, och även fiskar, blötdjur och kräftdjur som fångats i naturliga vatten och som är avsedda för odling. Kommissionens förordning innehåller hälsokrav och förlagor till djurhälsointyg för dessa djur vid förflyttningar inom medlemsländerna, handel på den inre marknaden och import från länder utanför EU. Kommissionens förordning är i kraft som sådan och förpliktande i samtliga medlemsländer.

Kommissionens förordning nr 1251/2008 jämte ändringar samt en anvisning som underlättar tolkningen av förordningen finns på kommissionens webbplats
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/market_imports_en.htm

I april 2010 publicerades ändring nr 346/2010 i kommissionens förordning, genom vilken även sjukdomarna IPN, BKD, SVC och parasiten Gyrodactylus salaris, som berörs av ytterligare garantier, knöts till förordningen. För att förhindra spridningen av dessa sjukdomar har Finland och vissa andra medlemsländer rätt att kräva hälsovillkor. I kommissionens beslut 2010/221/EU uppräknas de länder som områden som berörs av dessa nationella ytterligare garantier.

Ändring av JSM:s beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/1995)

Författningen jämte ändringar finns i elektronisk form på webbplatsen
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/d/default.html punkt 4.

Följande ändringar har företagits i klassificeringen av fisk- och kräftsjukdomar.

VHS-fall som konstaterats inom landskapet Åland har överförts från djursjukdomar som med lätthet sprider sig (bilaga 1) till djursjukdomar som ska övervakas (bilaga 3). Detta motsvarar den redan tidigare förändrade praxisen när det gäller bekämpning av VHS-sjuka på Åland. År 2001 konstaterades flera VHS-fall på Åland och det betraktades inte längre som ändamålsenligt att omedelbart tömma de fiskodlingsanstalter som fått sjukdomen. Man övergick till att begränsa spridningen av sjukdomen genom att kontrollera förflyttningar av levande fiskar från smittade fiskodlingsanstalter och inrätta ett restriktionsområde i hela landskapet Åland. Den ändrade klassificeringen inverkar inte i praktiken på åtgärderna för att bekämpa VHS-sjukan men den klarlägger nuläget. Den förordning som gäller restriktionsområdet för VHS-sjuka inom landskapet Åland har reviderats och det redogörs för den i en egen punkt i denna artikel.

BKD- och IPN-fall inom havsområdet har överförts från djursjukdomar som ska övervakas (bilaga 3) till andra smittsamma sjukdomar som ska anmälas omedelbart (bilaga 5). Dessa sjukdomar ska alltså bekämpas (bilaga 3) endast i inlandet och i vandringsområdet. Ändringarna motsvarar den praxis som införts redan tidigare och bestämmelserna i JSM:s förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk 3/VLA/2003, enligt vilka spridningen av BKD- och IPN-sjuka inte längre begränsas inom havsområdet. Också de övervakningsprogram som Europeiska unionens kommission har godkänt för BKD- och IPN-sjuka gäller endast inlandet och vandringsområdet. Ändringarna inverkar inte på bekämpningen av IPN- och BKD-sjuka.

Till de sjukdomar som ska övervakas (bilaga 3) har fogats PD-sjuka (pancreas disease) och SD-sjuka (sleeping disease) hos fisk. Dessa sjukdomar har aldrig konstaterats i Finland, men de förekommer i våra närområden. Vissa länder till vilka befruktad rom exporteras förutsätter att myndigheterna ska intyga huruvida dessa sjukdomar förekommer inom deras områden.

Furunkulos hos laxfiskar har överförts från sjukdomar som ska övervakas (bilaga 3) till andra smittsamma sjukdomar, som ska anmälas en gång i månaden (bilaga 6). JSM:s beslut om bekämpning av furunkulos hos laxfiskar och dess skyddsområden upphävdes genom JSM:s förordning 470/2008. Efter detta har furunkulos hos laxfiskar i praktiken inte längre bekämpats med stöd av lagen om djursjukdomar, men man vill ändå följa förekomsten av den.

Kräftpest har överförts från sjukdomar som ska anmälas en gång i månaden (bilaga 6) till andra smittsamma sjukdomar som ska anmälas omedelbart (bilaga 5). Kräftpest är av stor betydelse för kräftstammarna, och därför vill man ha aktuell information om den.

Ny förordning om handel på den inre marknaden med fiskar, blötdjur och kräftdjur 343/2010

Förordningen finns i elektronisk form på webbplatsen
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/ea/default.html punkt 13.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för fisk, kräftdjur och blötdjur samt produkter från dessa på Europeiska unionens inre marknad har reviderats helt och hållet, eftersom merparten av kraven bestäms genom kommissionens förordning nr 1251/2008, som är i kraft och förpliktande som sådan.

Eviras anvisning om införsel från och utförsel till den inre marknaden i fråga om odlade fiskar och prydnadsdiskar finns på Eviras webbplats
Införsel och utförsel

Också jord- och skogsbruksministeriets förordning 866/2008 om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen har ändrats på grundval av kommissionens förordning nr 1251/2008 (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 978/2009).

Eviras anvisning om införsel och utförsel av fiskar och könsceller från dem som gäller odlade fiskar och prydnadsfiskar finns på Eviras webbplats
Införsel och utförsel

Ändring av BKD-förordningen 3/VLA/2003
Förordningen jämte ändringar finns i elektronisk form på webbplatsen
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/d/default.html punkt 130.

I ändringen av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk (BKD) 11/VLA/2010 har beaktats att länsstyrelserna har ändrats till regionförvaltningsverk samt att TE-centralerna ändrats till närings-, trafik- och miljöcentraler (kapitlen 5.2.2. och 6.1.). Samtidigt har texten i kapitlen 8. och 9. uppdaterats genom att hänvisningarna till avdelningens upphävda cirkulär har slopats. Dessutom tillfogades en mening till kapitel 5.1.5. för att klarlägga vilka fiskarter som berörs av prov vid fortsatt uppföljning.

Ändring av 2 § i förordningen om Gyrodactylus salaris 1376/2004
Förordningen jämte ändringar finns i elektronisk form på webbplatsen
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/d/default.html punkt 132.

Restriktionerna och kraven för flyttning av fiskar och rom i Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden (=Övre Lappland) har ändrats så att man har beaktat kommissionens förordning nr 1251/2008 och kommissionens beslut 2010/221/EU.

I enlighet med kommissionens beslut 2010/221/EU är Tana älvs och Näätämöjoki avrinningsområden fortfarande fria från parasiten G. salaris och Paatsjoki, Uutuanjoki, Luttojoki (= de delar av Tuulomajoki vattensystem som finns på finska sidan) avrinningsområden utgör ett parasitfritt buffertområde.

Flyttningsrestriktionerna gäller fiskarter som är mottagliga för parasiten G. salaris, alltså havslax, regnbåge, röding, bäcköring, kanadaröding, harr och öring, inklusive rom från dessa. Samma krav tillämpas emellertid på alla fiskarter, om de härrör från ett sådant vattensystem där dessa mottagliga arter förekommer i naturliga vatten.

Flyttningsrestriktionerna för fiskar och rom till Övre Lappland och även inom detta område i 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning 1376/2004 förblir i praktiken desamma, även om kommissionens rättsliga grund har ändrats.

Det är i praktiken förbjudet att flytta levande fiskar till Övre Lappland, men desinficerad rom får flyttas som hittills. Ett romparti ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kommissionens förordning nr 1251/2008. Samma krav gäller också flyttning av rom från Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem till Tana älvs och Näätämöjoki vattensystem.

Den nya förordningen om VHS-restriktionsområdet inom Åland 727/2010

Förordningen finns i elektronisk form på adressen
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/d/default.html i punkt 137.

Restriktionsområdet inom Åland förblir oförändrat. Området baserar sig på kommissionens beslut 2009/177/EG, där Ålands utrotningsprogram för VHS-sjuka har publicerats i del B i bilaga I (senaste ändring kommissionens beslut 2010/171/EU).

De krav och restriktioner som gäller odlad fisk har uppdaterats genom hänvisningar till kommissionens förordning nr 1251/2008. Principerna för flyttningar förblir dock oförändrade. Det är förbjudet att flytta levande fiskar och könsceller till andra ställen i Finland, eftersom VHS-sjuka bekämpas i hela landet. De krav och restriktioner som gäller vilda fiskar har preciserats. De krav som gäller transportmedel och inventarier är i huvudsak oförändrade. Nytt är 2 mom., i vilket har intagits principerna i jord- och skogsbruksministeriets anvisning om sumpbåtar från 2002. 3 mom. har preciserats och i 5 mom. har intagits principerna i jord- och skogsbruksministeriets anvisning om desinficering av transportmedel från 2004. Evira bemyndigas att utfärda närmare anvisningar om tvätt och desinficering.

En hälsointyg enligt förlagan i del A i bilaga II till kommissionens förordning nr 1251/2008 behövs när odlade fiskarter som är mottagliga för VHS-sjuka förs till restriktionsområdet eller vektorarter som sprider sjukdomen och könsceller av dem förs till fiskodlingsanstalter eller för utplantering, och även om vilda stammar av dessa arter förs till en fiskodlingsanstalt. Intyg enligt del B i samma bilaga behövs om en slaktad, ej urtagen odlad fiskart som är mottaglig för VHS-sjuka förs till restriktionsområdet från andra ställen i Finland eller från andra medlemsländer i EU.

I kommissionens beslut 2009/177/EG (senaste ändring kommissionens beslut 2010/171/EU) har också publicerats restriktionsområdet Nystad-Pyttis-Pyhämaa. Den nationella förordningen gällande detta område har inte ändrats, eftersom man ville vänta på resultaten av virusprovtagningen hösten 2010. Om virus inte hittas, kan man ansöka om att området ska förklaras fritt från VHS.

Ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur 470/2008

Förordningen jämte ändringar finns i elektronisk form på webbplatsen
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/d/default.html punkt 129.

När denna artikel skrivs bereds ändringen av förordning 470/2008, och den sänds på remiss under hösten 2010. Merparten av ändringarna beror på de förändringar som inträffat i regionförvaltningen samt på kommissionens förordning nr 1251/2008 och ändringarna av dem.

Mera information:
Konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 09 160 52433, 040 719 3259

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400