Insamling av uppgifter om fjäderfäflockar

Finlands nationella salmonellakontrollsprogram är ett utmärkt bevis på en liten nations samarbetsförmåga och –vilja. Ansvarsfull verksamhet genom hela kedjan har gett oss en i Europa avundsvärd position som ett nästan salmonellafritt fjäderfäproducerande land. Jämförelser mellan salmonellasituationen i alla EU-länder övertygade även de sista tvivlarna om att Finlands salmonellabekämpning är av hög klass.

Evira har varje år rapporterat antalet prov som tagits här enligt programmet och resultaten av dem till EU. EU:s tillsynsmyndigheter är emellertid också intresserade av antalet höns-, broiler- och kalkonflockar i Finland. Myndigheterna har hittills saknat ett system med vars hjälp man kunde få reda på hur många flockar från en viss produktionslinje och generation som har funnits i vårt land under ett år. Endast denna uppgift säkerställer att antalet prov motsvarar det erforderliga, dvs. är tillräckligt i förhållande till antalet flockar.

Djurhållningsplatserna lämnar uppgifter
I förordningen om ett program för kontroll av salmonella hos fjäderfä, JSMf 1148/2006 (28 §), förutsätts att djurhållningsplatserna lämna uppgifter om antalet flockar till kommunalveterinären. När uppgifterna lämnas rekommenderas att man använder en blankett som finns i Eviras anvisning till aktörerna (Siipikarjan salmonellavalvonta 2007) och på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/attachments/svenska/djursjukdom/blanketter/sammandrag_av_flockar.doc

Av blanketten finns också en självkoperande pappersversion som kan beställas från Evira, telefon 020 77 24782 / Mika Varjonen.

Uppfödningsstall och värpstall för avelshönor samt uppfödningsstall och värpstall för produktion ska lämna ett sammandrag över antalet flockar som funnits på gården under 2007 till kommunalveterinären. Anmälan ska göras före utgången av januari 2008.

Kommunalveterinärerna ska påminna om uppgifterna om flockar
Det är bra att påminna höns- broiler- och kalkongårdarna om att de ska lämna in uppgifter om flockarna så snabbt som möjligt. Kommunalveterinärerna lämnar de uppgifter som insamlats från djurhållningsplatserna inom det egna området till länsveterinären.

Länsveterinärerna sammanställer uppgifter och sänder dem till Eviras verksamhetsställe i Åbo (PB 119, 20101 Åbo) före utgången av februari.

Märk också ändringarna i salmonellaövervakningen
Till salmonellakontrollprogrammet fogas i början av 2008 en nyprovtagningsform, dammprov i värpstall. Det tas i värpstallen i samband med ett normalt besök som ingår i kontrollprogrammet.

En annan förändring som inträffar i början av året är att salmonellaövervakningen utvidgas till gårdar som bedriver direktförsäljning av ägg eller direktförsäljning av obesiktigat kalkon- eller broilerkött. För direktförsäljningsgårdarna är kontrollprogrammet enklare än normalt.

Salmonellaövervakningen träder från början av året som sådan i kraft även i de värpstall som är belägna inom det undantagsområde som avses i kommissionens förordning (EG) nr 557/2007 i anslutning till handelsnormer för ägg (Uleåborgs och Lapplands län, landskapen Norra Karelen och Norra Savolax i Östra Finlands län samt Åland).

Ovan nämnda ändringar samt programmets hela innehåll finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning JSMf 1148/2006.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning JSMf 1148/2006

Mera information:
Livsmedelsöverinspektör Mari Laihonen, tfn 020 77 24780
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216
Överinspektör Mika Varjonen, p. 020 77 24782

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400