Åldersgränserna för BSE-provtagning ändras

De undersökningar som görs av nötkreatur med tanke på BSE minskas i Finland och vissa andra EU-länder. Bestämmelser om de nya åldersgränserna utfärdas genom ett nytt beslut av kommissionen samt genom en nationell förordning. Ändringen av den nationella förordningen bereds som bäst och åldersgränserna för BSE-provtagning kommer att ändras genast efter det att förordningen antagits.

» Läs mera

Ändringar i överlåtelsen av smärtstillande medel till produktionsenheter som anslutit sig till hälsovården

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur träder i kraft 9.5.2011. Ändringen gäller överlåtelse av antiinflammatoriska analgetika för lindring av smärta till produktionsenheter som anslutit sig till hälsovården.

» Läs mera

JSM:s reviderade förordningen om bekämpning av salmonellasmitta hos nötkreatur och svin trädde i kraft 1.6.2011

Förordningen (Finlex)
JSM:s memorandum (JSM, på finska)

Nya bestämmelser om broilrars välbefinnande

Från och med början av maj 2011 bedöms de förhållanden som påverkar broilrars välbefinnande på produktionsgården vid slakteriet, utgående från dödligheten och en bedömning av förekomsten av hudinflammationer på trampdynorna som görs i samband med köttbesiktningen. Utgående från de observationer som görs vid slakteriet bedömer besiktningsveterinären broilrarnas välbefinnande under uppfödningen. Länsveterinären får bestämma att djurtätheten ska minskas, om den bedömning som gjorts visar att broilrarnas välbefinnande har försämrats på gården.

» Läs mera

Broilerägare eller -hållares anmälan till regionförvaltningsverket

En lag om ändring 321/2011 av djurskyddslagen (247/1996) har trätt i kraft 1.5.2011. Enligt denna ska den som äger eller håller broilrar göra en anmälan till regionförvaltningsverket om den djurtäthet som tillämpas i broileruppfödningsstallet och om viktiga uppgifter om produktionssystemet. Om kraven på djurtäthet vid uppfödning av broilrar och viktiga uppgifter om produktionssystemet bestäms närmare i statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011), som också trätt i kraft 1.5.2011.

» Läs mera

Bokföring över medicinsk behandling av produktionsdjur och antalet döda djur

I djurskyddslagen har lagts till ett krav på att den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok över medicinsk behandling av djuren och över antalet döda djur. Den nya bestämmelsen förenhetligar de nationella bestämmelserna och motsvarar kraven i EU-lagstiftningen.

» Läs mera

Registret över djurhållningsförbud öppnas i juni

Tjänsteveterinärernas arbete kommer delvis att underlättas i juni, när registret över djurhållningsförbud tas i bruk. Alla myndigheter enligt djurskyddslagen som behöver uppgifter för att övervaka iakttagandet av djurhållningsförbud har tillgång till de uppgifter som registrerats i registret.

» Läs mera

Rådgivare ger hjälp vid provtagning i biodlingar

Finlands Biodlares Förbunds rådgivare erbjuder veterinärer och biodlare gratis hjälp i anslutning till sjukdomen amerikansk yngelröta. Rådgivarna är frivilliga, erfarna biodlare på olika håll i Finland och de har deltagit i utbildning för rådgivare i amerikansk yngelröta.

» Läs mera

Enkät riktad till får- och getproducenter pågår

Eviras forskningsenhet för riskbedömning och MTT Ekonomisk forskning håller på med ett forskningsprojekt där man undersöker strukturutvecklingens inverkan på djursjukdomsläget i Finland. I undersökningen kartlägger vi även den finländska får- och getproduktionen, eftersom den har ökat i betydelse i Finland under de senaste åren.

» Läs mera

Stoppa olaglig import av djur inom EU

Olaglig import av djur utgör ett betydande hot mot djursjukdomsläget i Finland. Djursjukdomsläget i Finland är bra för närvarande, men bakom gränsen hotas Finland av flera sådana djursjukdomar som inte har förekommit hos oss tidigare eller som utrotats genom konsekventa åtgärder. Olaglig import kan även utgöra en risk för människors hälsa.

» Läs mera

Det är viktigt att rastningskravet för nötkreatur följs

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och regionförvaltningsverken verkställde somrarna 2009 - 2010 ett projekt om hur rastningskravet för nötkreatur omsätts i praktiken. Största delen av korna och kvigorna på de inspekterade gårdarna släpptes antingen ut på bete eller i en rasthage.

» Läs mera

Endast få allvarliga djursjukdomar i Finland år 2010

Anmälningar om en misstanke om allvarlig djursjukdom dvs. en sjukdom som skall bekämpas med stöd av lag lämnades 59 gånger till Eviras djursjukdomskontroll år 2010. 7 av anmälningarna gällde fisk och 29 sällskapsdjur. Anmälningar som gällde får och getter, svin och hästar lämnades ändå färre än tio per djurart. Djursjukdomsläget förblev gott i Finland och inga nya djursjukdomar konstaterades. Endast några få misstankar visade sig i fortsatta undersökningar verkligen röra sig om en allvarlig sjukdom.

» Läs mera

Övervakningen av djurskyddet effektiviserades 2010

De missförhållanden i fråga om djurhållningen som upptäcktes i samband med 2010 års EU-djurskyddsinspektioner var i huvudsak likadana som tidigare år, men antalet missförhållanden var högre än tidigare år. För inspektionerna svarade i stället för kommunalveterinärerna regionförvaltningsverkens länsveterinärer som är specialiserade på tillsyn.

» Läs mera

Antalet djurskyddsinspektioner på grund av misstanke har ökat

År 2010 utförde tjänsteveterinärerna ungefär tusen fler djurskyddsinspektioner på grund av misstanke än tidigare år. Det ökade antalet inspektioner torde bero både på att kommunerna och regionförvaltningsverken har fler tjänsteveterinärer som koncentrerar sig på djurskyddstillsyn och på att medborgarna blivit mer alerta.

» Läs mera

EU-djurskyddsinspektioner av transporter 2010

År 2010 inspekterades nästan 350 djurtransporter och i cirka 16 % av dem observerades missförhållanden. Antalet missförhållanden sjönk jämfört med föregående år. En betydande del av de observerade missförhållandena berodde på samma sätt som under tidigare år på brister i de dokument som lagstiftningen förutsätter.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400