Eläintautilain tuomat muutokset EU:n jäsenvaltioiden välisissä eläinten ja eläinperäisten tuotteiden siirroissa

Uusi eläintautilaki 441/2013 on tullut voimaan 1.1.2014. Jatkossa eläintautilakia ja sen alaisia MMM:n asetuksia tulee lukea rinnakkain. Lähes kaikki EU:n jäsenvaltioiden väliset eläinten tai tuotteiden siirtoja koskevat asetukset on uusittu vuoden alussa ja muutamat uusitaan myöhemmin uuden eläintautilain mukaisiksi. Eviran ohjeita päivitetään parhaillaan vastaamaan lakimuutoksia.

Suurin muutos EU:n jäsenvaltioiden välisissä siirroissa on ennakkoilmoituskäytännön poistuminen. Aiemmin Evira lähetti tiettyjen eläinten ja tuotteiden osalta aluehallintovirastoille ja joissain tapauksissa myös suoraan kunnaneläinlääkäreille sähköpostitse erikseen tiedon saapuvista eristä. Jatkossa TRACES-järjestelmän käyttö saapuvien erien seuraamisessa korostuu. Toisista EU:n jäsenmaista saapuneille erille tehdyt tarkastukset tulee raportoida TRACES-järjestelmään. Evira lähettää edelleen läänin- ja kunnaneläinlääkäreille tiedot ohjeineen heidän alueidensa eläinten ja tuotteiden EU:n jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin rekisteröityneistä toimijoista ja myönnetyt tuontiluvat.

EU-vientiin hyväksytyiltä sperman keräysasemilta, spermavarastoilta, alkioiden tuotanto- ja keräysryhmiltä, siipikarjalaitoksilta, keräyskeskuksilta ja eläinvälittäjiltä ei enää vaadita rekisteröitymistä viejäksi Eviraan, jos ne toimittavat eläimiä tai tuotteita toisiin EU:n jäsenvaltioihin. Tuotaessa EU-maista rekisteröinti vaaditaan edelleen. Vuoden 2015 alusta vaaditaan rekisteröityminen viejäksi Eviraan tiettyjen eläinten ja tuotteiden osalta viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin.

Sivutuotteet poistuvat eläinlääkintölainsäädännön Ea-osiosta (sisämarkkinakauppa) kokonaan ja siirtyvät H-osioon (rehut ja sivutuotteet). Sivutuotteiden siirroissa toiseen jäsenvaltioon ei vuoden 2014 alusta alkaen vaadita erikseen toimijan rekisteröitymistä ja ennakkoilmoituksia. Myös tuontiluvat luokan 3 aineksen kohdalla poistuvat.

EU:n jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin rekisteröityneiden toimijoiden rekisteröinnit ovat 1.1.2014 jälkeen voimassa 3 vuotta. Aika lasketaan hakemuksen saapumisesta, eli sitä ei enää myönnetä kalenterivuosittain.
Rekisteröinnit, tuontiluvat ja laitoshyväksynnät voidaan peruuttaa, esim. jos toimijat rikkovat säädöksiä. Toiminta voidaan kieltää asian käsittelyn ajaksi.

Hallintopäätökset laittomista EU-tuonneista tekee jatkossa AVI.

Vientitodistukset EU:n ulkopuolisiin maihin myöntää kunnaneläinlääkäri. Tulee huomioida, että yksityiset eläinlääkärit saavat myöntää vain lemmikkieläinpasseja, eivät esim. vientitodistuksia lemmikeille EU:n ulkopuolisiin maihin.

Eläintautilaki (Finlex)

EU:n jäsenvaltioiden välisten tuontien ja vientien ohjeet ja hyväksytyt laitokset (Evira)

Lisätietoja EU-maita koskevista eläinten ja tuotteiden tuonti- ja vientivaatimuksista:

Ylitarkastaja Jaana Vuolle, p. 040 489 3322 (tuotantoeläimet)
Ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3348 (lemmikkieläimet ja sivutuotteet)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400