Den afrikanska svinpesten fortsätter att sprida sig – nya sjukdomsfall i Lettland, Litauen och Polen

Under sommaren har sjukdomsläget försämrats i Baltikum och nya fall av afrikansk svinpest (ASF) har rapporterats upprepade gånger. Afrikansk svinpest har konstaterats både hos vildsvin och på svingårdar. I Lettland förekommer de flesta fallen i närheten av gränsen till Vitryssland, men sjukdomen har också konstaterats i kommunen Valka i norra Lettland. I Polen och Litauen har afrikansk svinpest nu konstaterats även hos tamsvin, tidigare konstaterades endast enstaka fall av sjukdomen hos vildsvin i början av 2014.

» Läs mera

Endemisk leishmaniasis-parasitsmitta har konstaterats för första gången hos hundar i Finland

Leishmaniasis, som är en smitta orsakad av ett urdjur av släktet Leishmania, har för första gången konstaterats hos hundar i Finland. Smittan har spridits direkt från en hund till en annan genom betäckning och bitsår.

» Läs mera

Djursjukdomar som orsakar produktionsförluster har spritt sig till Finland

Under de senaste åren har nya djursjukdomar spritt sig till Finland, bland annat som en följd av import av djur. Genom lagstiftning kan man endast delvis begränsa att sjukdomar kommer in i landet. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira har djursjukdomsläget emellertid i huvudsak förblivit gott i Finland.

» Läs mera

Informationen om registreringsskyldighet har ännu inte nått ut till alla hobbydjurhållare

Lagen om ett system för identifiering av djur, som trädde i kraft 2010, och de djurartsspecifika förordningar som utarbetats i och med denna lag förpliktar flera olika djurarters innehavare att registrera sig som djurhållare. Denna information har ännu inte nått ut till alla dem som har någon av de djurarter som berörs av skyldigheten.

» Läs mera

Påminnelse om tidsgränser som gäller behandling mot echinococcos och villkoren för beviljande av EU-pass för sällskapsdjur

» Läs mera

Packa prover du tagit rätt!

För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att rätt sorts prover tas för undersökningar och de skickas till Evira så att de hålls analysdugliga.

» Läs mera

Evira har uppdaterat undersökningsremisserna för djursjukdomar

Evira har uppdaterat undersökningsremisserna för djursjukdomar i början av året. När du sänder in prover till Evira är det skäl att alltid använda den senaste versionen av remisserna, som finns på Eviras webbplats.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400