Svininfluensa i Finland – typbestämning av virusstammarna pågår

Under den gångna vintern har det förekommit mer hosta än vanligt på svingårdarna runtom i Finland. De undersökningar som gjorts vid Evira tyder på att det är fråga om svininfluensa åtminstone på en del av gårdarna. För närvarande utreds om det förekommer flera subtyper av influensa A–virus hos oss. Den stam som nu isolerats är av subtyp H1N1.

» Läs mera

Veterinären ska ge information om medicinering av produktionsdjur

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) ska veterinären ge djurets ägare eller innehavare en skriftlig utredning om de läkemedel med föreskriven karenstid som han eller hon har behandlat animalieproduktionsdjuret med. Den skriftliga utredningen ska innehålla namnet på den som äger eller innehar djuret, identifieringsuppgifter om djuret eller gruppen av djur, tidpunkten för behandling, namnen på läkemedlen och mängderna, den karenstid som har föreskrivits för läkemedlen, samt veterinärens namn eller identifikationsnummer.

» Läs mera

Författningarna om köttbesiktning ändras den 1 maj 2009

I den ändring (1137/2008) av livsmedelslagen (23/2004) som träder i kraft den 1 maj 2009 finns också stadganden som gäller beslut om köttbesiktning. I den nya paragrafen 43 a finns stadganden bl.a. om de uppgifter som beslutet om köttbesiktning skall innehålla och om delgivandet av beslutet. Första momentet i paragraf 75 om sökandet av ändring i beslut om köttbesiktning ändras likaså.

» Läs mera

Salmonellainformation och anvisningar som hänför sig till livsmedelssäkerheten på Eviras webbsidor

Eviras hygienenhet har kommit med anvisningar om hantering och märkning av ägg från salmonellapositiva flockar på gårdar och i äggpackerier. För myndigheter och företagare har också utarbetats anvisningar om slakt av svin och fjäderfä i sådana situationer, då fodret till djuren som skall slaktas konstaterats positivt, men djuren negativa, eller då analyserna inte är slutförda eller ett salmonellapositivt resultat erhållits endast i egenkontrollundersökningar.

» Läs mera

De kommunala veterinärerna skall lämna årssammandrag över köttbesiktningarna till Evira

Evira påminner de kommunala veterinärerna om inlämnandet av årssammandraget över köttbesiktningarna till Evira. Kommunalt anställda besiktningsveterinärer som utöver tillsyn över små slakterier och kommunala veterinärer som besiktar frilevande vilt på ett sådant sälle som avses i livsmedelslagens 13 § 2 mom. 18 punkt skall lämna ett årssammandrag över köttbesiktningen under det föregående året till Evira och länsstyrelsen före utgången av januari (förordningen om köttbesiktning 38/VLA/2006, 11 §). För många små slakteriers och kommunala veterinärers del saknas ändå årssammandraget över köttbesiktningen år 2008 fortfarande.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

» Läs mera

Nya broschyrer om fårs, getters och pälsdjurs välmående

Evira har reviderat broschyrerna om fårs, getters och pälsdjurs välmående. I broschyrerna finns den viktigaste djurskyddslagstiftningen om djurhållning och djurens välmående samlad. Förutom bestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Svininfluensa i Finland – typbestämning av virusstammarna pågår

Under den gångna vintern har det förekommit mer hosta än vanligt på svingårdarna runtom i Finland. De undersökningar som gjorts vid Evira tyder på att det är fråga om svininfluensa åtminstone på en del av gårdarna. För närvarande utreds om det förekommer flera subtyper av influensa A–virus hos oss. Den stam som nu isolerats är av subtyp H1N1.

Svininfluensa i Finland
Enligt Eviras undersökningar har också smitta av svininfluensa orsakat hostsymtom på vissa svingårdar under vintern. Svininfluensa förekommer allmänt i många europeiska länder, t.ex. Danmark och Sverige, men tidigare har den inte påträffats i Finland.

I Finland är svininfluensa en djursjukdom som omedelbart måste anmälas, men veterinärmyndigheterna beordrar inte åtgärder för att bekämpa svininfluensa på gårdarna. Man kommer överens om behövliga åtgärder inom ramen för djurhälsovårdssystemet.

Prov på slem från näsborrarna efterlyses för typundersökning
För att klarlägga svininfluensasituationen hoppas Evira under de närmaste veckorna få prov för att påvisa virus på svingårdar där symtomen tyder på akut svininfluensa (nästan alla djur i svingården insjuknar samtidigt med symtom på sjukdom i luftvägarna; hosta, feber, nosflöde på kort tid hos olika åldersgrupper). Dessa prov som ska skickas in är prov på slem från näsborrarna.

När man har kommit överens om provtagningen på förhand med Evira kan under de närmaste veckorna provtagning och undersökning för att påvisa akut svininfluenssmitta för enskilda gårdars del genomföras så att den är avgiftsfri för ägaren. Normalt är undersökningar med avseende på svininfluensa avgiftsbelagda, eftersom svininfluensa inte är en djursjukdom som ska bekämpas med statliga medel.

Om du känner till någon svingård där det nyligen har förekommit symtom som tyder på svininfluensa och du vill skicka prover till Evira för undersökning, ta kontakt med Taina Laine, Teija Kokkonen eller Kirsti Pekkanen vid Evira.

Mer information
Specialforskare Taina Laine, tfn 020 77 24541
Specialforskare Teija Kokkonen, tfn 020 77 24543
Överinspektör Kirsti Pekkanen, tfn 020 77 24215

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Veterinären ska ge information om medicinering av produktionsdjur

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (6/VLA/2008) ska veterinären ge djurets ägare eller innehavare en skriftlig utredning om de läkemedel med föreskriven karenstid som han eller hon har behandlat animalieproduktionsdjuret med. Den skriftliga utredningen ska innehålla namnet på den som äger eller innehar djuret, identifieringsuppgifter om djuret eller gruppen av djur, tidpunkten för behandling, namnen på läkemedlen och mängderna, den karenstid som har föreskrivits för läkemedlen, samt veterinärens namn eller identifikationsnummer.

Om karenstiden för det läkemedel som getts ett animalieproduktionsdjur är 0 dygn, behöver veterinären inte ge någon skriftlig utredning. Veterinären ska dock försäkra sig om att djurets ägare eller innehavare på grundval av den information han eller hon har fått kan föra bok över de läkemedel som animalieproduktionsdjuret har behandlats med. Bestämmelser om animalieproduktionsdjurets ägares eller innehavares skyldighet att föra bok över läkemedlen och om innehållet i bokföringen ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bokföring över medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur (13/VLA/2000 ändr.).

Producenten ska ge slakteriet information om livsmedelskedjan, dvs. s.k. uppgifter för kedjeinformation när djur levereras för slakt. Kedjeinformationskravet gäller också uppgifter om medicinsk behandling av animalieproduktionsdjur. Uppgifter om medicinsk behandling lämnas för de senaste tre månader med undantag för hästar, beträffande vilka uppgifter om medicinsk behandling lämnas för sex månader, samt fjäderfä, beträffande vilka uppgifter ska lämnas för det levererade partiets livstid. Producenten ska meddela slakteriet det använda läkemedlets namn, de dagar då läkemedlet getts samt läkemedlets karenstid. Anmälningsskyldigheten gäller inte läkemedel vars karenstid är 0 dygn. Tills vidare berör kedjeinformationen svin, fjäderfä samt hästar. Nöt, får, getter samt hägnat vilt (inklusive ren) kommer att beröras av kedjeinformationskravet från och med ingången av 2010.

Veterinären ska försäkra sig om att animalieproduktionsdjurets ägare eller innehavare på grundval av de uppgifter om medicinering som veterinären gett kan föra bok över den medicinska behandlingen samt lämna adekvata uppgifter för kedjeinformation till slakterierna. Bristfälligt eller slarvigt antecknade uppgifter om medicinsk behandling kan medföra betydande olägenheter för producenten, om han inte förmår uppfylla lagstiftningens krav på grundval av de uppgifter som veterinären lämnat.

Mer information:
Uppgifter om medicinsk behandling, läkemedelsbokföring
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224
Kedjeinformationskrav
Överinspektör Petra Kirves, tfn 020 77 24003

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Författningarna om köttbesiktning ändras den 1 maj 2009

I den ändring (1137/2008) av livsmedelslagen (23/2004) som träder i kraft den 1 maj 2009 finns också stadganden som gäller beslut om köttbesiktning. I den nya paragrafen 43 a finns stadganden bl.a. om de uppgifter som beslutet om köttbesiktning skall innehålla och om delgivandet av beslutet. Första momentet i paragraf 75 om sökandet av ändring i beslut om köttbesiktning ändras likaså.

Evira utarbetar som bäst instruktioner om de nya kraven. Instruktionerna kommer att publiceras på Eviras webbsidor och Evira informerar också på andra sätt om dem.

Mer information ger:
överinspektör Satu Salmela, tfn 020 77 24273
jurist Hanna Brotherus, tfn 020 77 24058.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Salmonellainformation och anvisningar som hänför sig till livsmedelssäkerheten på Eviras webbsidor

Eviras hygienenhet har kommit med anvisningar om hantering och märkning av ägg från salmonellapositiva flockar på gårdar och i äggpackerier. För myndigheter och företagare har också utarbetats anvisningar om slakt av svin och fjäderfä i sådana situationer, då fodret till djuren som skall slaktas konstaterats positivt, men djuren negativa, eller då analyserna inte är slutförda eller ett salmonellapositivt resultat erhållits endast i egenkontrollundersökningar.

Evira har sammanfört mångsidig information på sina webbsidor om salmonella, salmonellaprov som konstaterats positiva i Finland och åtgärderna som dessa föranlett. På sidorna finns också publikationer som hänför sig till ämnet och till konsumenter riktad information om säker kökshygien.

Salmonellainformationssidorna finns på webbadressen:
http://www.evira.fi/se/salmonella

Mer information om salmonella i frågor som hänför sig till livsmedelssäkerheten ger:
Hygienenheten, direktör Auli Vaarala, tfn 020 77 24274

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

De kommunala veterinärerna skall lämna årssammandrag över köttbesiktningarna till Evira

Evira påminner de kommunala veterinärerna om inlämnandet av årssammandraget över köttbesiktningarna till Evira. Kommunalt anställda besiktningsveterinärer som utöver tillsyn över små slakterier och kommunala veterinärer som besiktar frilevande vilt på ett sådant sälle som avses i livsmedelslagens 13 § 2 mom. 18 punkt skall lämna ett årssammandrag över köttbesiktningen under det föregående året till Evira och länsstyrelsen före utgången av januari (förordningen om köttbesiktning 38/VLA/2006, 11 §). För många små slakteriers och kommunala veterinärers del saknas ändå årssammandraget över köttbesiktningen år 2008 fortfarande.

Vi ber er sända in informationen om köttbesiktningen år 2008 till Evira så fort som möjligt och senast den 20 april 2009. Information skall lämnas såväl om djuren som besiktats i små slakterier som om sådant frilevande vilt, som besiktats på något annat ställe än i ett litet slakteri.

Informationen kan lämnas till Eviras hygieneenhet antingen per post (Byråsekreterare Sirpa Minkkinen, Hygienenheten, Kontrollavdelningen, Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, per fax 020 77 24352) eller per e-post: sirpa.minkkinen@evira.fi. Informationen kan lämnas på den blankett som finns i EELA:s rekommendation Dnr 001/09/98:
http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_334.pdf (på finska)

Mer information ger:
Hygienenheten, överinspektör, sektionschef Leena Oivanen, tfn 020 77 24272.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

Anvisningar om anmälan finns på Eviras webbplats, adress
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/ (på finska)

Mera information:
Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216

Läkemedelsdagen
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Nya broschyrer om fårs, getters och pälsdjurs välmående

Evira har reviderat broschyrerna om fårs, getters och pälsdjurs välmående. I broschyrerna finns den viktigaste djurskyddslagstiftningen om djurhållning och djurens välmående samlad. Förutom bestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

Broschyrerna kan beställas avgiftsfritt från Evira. Inga leveranskostnader tas ut om de är under 5 euro.

Beställningar kan göras per e-post till adressen tilaukset@evira.fi, per telefon 020 77 25104, 0400 378 710 eller via internet på adressen
www.evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400
 

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:

Läkemedelsförteckningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400