Högpatogen aviär influensa i Europa – fjäderfän måste skyddas mot vilda fåglar

Högpatogen aviär influensa H5N8 har konstaterats hos fjäderfän i Tyskland, Holland och Storbritannien. Liknande virus har konstaterats även hos vilda fåglar i Tyskland. Smittan misstänks ha kommit till Europa med vilda flyttfåglar. I Finland är det skäl att ombesörja god biosäkerhet på fjäderfägårdar.

» Läs mera

Ny förordning om sällskapsdjur medför ändringar i passet för sällskapsdjur och vid förflyttning av hundar, katter och illrar mellan EU-länder. Fortsättning.

I oktober månads Saparo lovades en fortsättningsdel om de ändringar som EU:s nya förordning om sällskapsdjur medför.

» Läs mera

Olaglig införsel av hobbyfjäderfän utgör ett hot mot näringen

Det blir allt populärare att hålla hobbyfjäderfän. Veterinären måste informera om de risker och krav som hänför sig till införsel samt berätta om dem för dem som planerar införsel. Ofta är amatörer inte medvetna om de villkor som ställs för införsel av fjäderfän eller så är de inte motiverade att följa dem.

» Läs mera

Evira ändrar metod för undersökning av parvovirusantikroppar hos svin

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi övergår helt och hållet från hemagglutination-inhibition (HI) metoden till ELISA-metoden för att bestämma parvovirusantikroppar i både blodprover av svin och prover av foster.

» Läs mera

Nya regler för sperma från hästdjur som insamlas och används i hemlandet

Den nya djursjukdomslagen (441/2013) som träder i kraft i början av 2014 förutsätter att alla insamlingsstationer för sperma (hingststationer), där man samlar in sperma från hästdjur, är godkända av regionförvaltningsverken.

» Läs mera

EFSA har publicerat ett utlåtande om PED

Porcine epidemic diarrhoea (PED) är en tarmsjukdom hos svin. Den har aldrig påträffats i Finland. Enligt den veterinärmedicinska lagstiftningen är PED en anmälningspliktig djursjukdom (anmälan senast följande vardag). PED väcker för närvarande intresse ute i världen.

» Läs mera

Bekämpningsprogrammet mot bakteriell njurinflammation hos fisk slopas

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat lagstiftningen om bakteriell njurinflammation hos fisk (nedan BKD) så att det nationella bekämpningsprogrammet mot BKD slopas och man övergår till tillsyn inom ramen för den frivilliga hälsoövervakningen.

» Läs mera

Kloramfenikol får inte ges produktionsdjur – inte ens som ögonmedicin

För vissa läkemedelssubstanser går det inte att ange den maximala mängd restsubstanser som tillåts i livsmedel av animaliskt ursprung (MRL-värde). Av denna orsak är det förbjudet att använda dem för produktionsdjur. Kloramfenikol är en sådan substans.

» Läs mera

Lagen om medicinsk behandling av djur reviderades – utbildning ordnas även 13.1.2015

Evira ordnar ytterligare en kurs om den nya lagstiftningen om medicinsk behandling av djur för veterinärer 13.1.2015 kl. 9.00–12.00.

» Läs mera

Export av djur och djurprodukter till länder utanför EU kräver registrering

Från början av år 2015 får endast registrerade exportörer exportera levande djur och djurprodukter från Finland till länder utanför EU. Det nya exportörsregistret handlas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

» Läs mera

Ändringar i Eviras forskningsutbud

Evira avslutar Tritrichomonas-undersökning av avföring i början av 2015.

» Läs mera

Ändring av förteckningen över anmälningspliktiga djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013 har ändrats så att som anmälningspliktiga djursjukdomar har angetts 17 djursjukdomar som inte förekommer i Finland samt infektion med Mycoplasma synoviae, mot vilken antikroppar konstateras tillfälligt.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400