Tillsynen över rätten att utöva veterinäryrket intensifieras

På grund av de misstankar om falska veterinärer som förekommit i medierna har Evira och regionförvaltningsverken (RFV) börjat intensifiera tillsynen för att säkerställa att endast utbildade veterinärer som legitimerats av Evira och personer som beviljats temporär rätt att utöva yrket verkar som veterinärer.

» Läs mera

Noggranna uppgifter om medicinsk behandling av produktionsdjur

Veterinären ska ge ägare eller innehavare av produktionsdjur uppgifter om medicinsk behandling av produktionsdjuren. Produktionsdjurets ägare eller innehavare ska föra bok över den medicinska behandlingen av produktionsdjuren utgående från dessa uppgifter. Nu är det ännu viktigare än förr att ge korrekta och tillräckliga uppgifter om den medicinska behandlingen, eftersom i år övervakas även producenternas bokföring över medicinsk behandling i samband med övervakningen av tvärvillkoren. Dessutom ska producenten meddela uppgifter om medicinsk behandling när djur levereras till slakt.

» Läs mera

Övergångstiden för burhönserier löper ut 31.12.2011

Värphöns får efter den 1 januari 2012 inte längre hållas i oinredda burar i EU:s medlemsstater. Efter det är äggproduktion tillåtet i golvhönserier (frigående hönor i ett eller flera plan) och inredda burar. Evira ber de kommunala veterinärerna påminna hönsgårdar som ännu använder s.k. traditionella burar om saken så att informationen når producenterna så väl som möjligt.

» Läs mera

Ändringar i salmonellakontrollen av fjäderfä

Jord- och skogsbruksministeriets förordningar om ett program för kontroll av salmonella hos broilrar och kalkoner (1173/2009) (D110) och om ett program för kontroll av salmonella hos höns (1172/2009) (D111) trädde i kraft i början av februari. Dessa två förordningar ersätter förordning 1148/2006 (D110). För tydlighetens skull har nya förordningar getts skilt för slaktfjäderfä och värpfjäderfä. Då förordningarna träder i kraft kan man vid provtagning av befintliga flockar ännu följa bestämmelserna i den föregående förordningen.

» Läs mera

Listan över fastställda jourtider för regionförvaltningsverkens länsveterinärer

Under tidigare år har listan över de nuvarande regionförvaltningsverkens länsveterinärers jourer sänts per post hem till alla veterinärer och ändringar har därtill sänts till länsveterinärerna. I år sänds inte listan för 2010 längre till alla veterinärer, utan den sänds per e-post till länsveterinärerna för vidare distribution till kommunalveterinärerna.

» Läs mera

Afrikansk svinpest i Leningradregionen

Världsorganisationen för djurhälsa OIE berättade 20.10.2009 att afrikansk svinpest har konstaterats hos svin i Ryssland i närheten av S:t Petersburg i Leningradregionen. De svin som insjuknat har avlivats. Afrikansk svinpest är djursjukdom ska bekämpas enligt lag, den sprider sig lätt och på grundval av djurens symtom går den inte att skilja från klassisk svinpest. Sjukdomen är vanlig i Afrika. Utanför Afrika förekommer smitta på Sardinien och i Kaukasus i Europa. Sjukdomen smittar inte till människor.

» Läs mera

Finlands Veterinärförbund och Evira har samma linje när det gäller att rädda strykarhundar

Införsel av djur i räddningssyfte har ökat de senaste åren och man kan t.o.m. tala om en slags modetrend. Verksamheten sker antingen via enskilda personer som fäst sig vid en herrelös hund eller via organiserade föreningar. Evira har fått kännedom om allvarliga problem när det gäller både djurens hälsotillstånd och deras beteende. Införsel av hundar, katter och frettar till Finland i syfte att sälja eller förmedla dem betraktas som kommersiell verksamhet och aktören ska då registrera sig som importör hos Evira.

» Läs mera

En ny fluga - mikrogrisar

Hösten 2009 har Evira fått flera förfrågningar om mikrogrisar. Mikrogris är en ny form av den vanliga husgrisen, som har förädlats till synnerligen liten storlek. Mikrogrisen är mindre än minigrisen och dess mankhöjd blir bara ungefär 35 centimeter. Mikrogrisar säljs åtminstone i England och Skottland.

» Läs mera

Alltid lägenhetssignum (TILTU) och telefonnummer på remissen

En omsorgsfullt ifylld remiss är guld värd för laboratoriet och förbättrar vår service för Er bästa samarbetspartner och kunder. Att jaga uppgifter som saknas per telefon upptar onödig tid för alla. Laboratoriet kommer inte heller på att fråga allt. Goda bakgrundsuppgifter ger laboratoriet information som gör att man kan överväga även andra undersökningar än de beställda för att klarlägga problemet. Alla våra remisser hittas lätt på webbplatsen www.evira.fi på både finska och svenska.

» Läs mera

Endast få allvarliga djursjukdomar i Finland år 2009

Anmälningar om en misstanke om allvarlig djursjukdom dvs. en sjukdom som skall bekämpas med stöd av lag lämnades 67 gånger till Eviras djursjukdomskontroll år 2009. 16 av anmälningarna gällde fisk och 14 sällskapsdjur. Anmälningar som gällde får och getter, svin, fjäderfä och hästar lämnades ändå färre än tio per djurart. Djursjukdomsläget förblev gott i Finland – endast några få misstankar visade sig i fortsatta undersökningar verkligen röra sig om en allvarlig sjukdom.

» Läs mera

En förteckning över vattenbruksföretag med hälsotillstånd har lagts ut på Eviras webbplats

De som föder upp vattenbruksdjur (fiskar, kräftor och befruktade könsceller av sådana) behöver ett djurhälsotillstånd för sin verksamhet. Försäljning eller överlåtande av fiskar, kräftor eller musslor för att användas som mat, för vidareuppfödning eller för utplantering är inte tillåtet utan ett hälsotillstånd.

» Läs mera

Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar 11.5.2010 och Läkemedelsdagen 12.5.2010

Eviras traditionella kursdagar ordnas i år 11–12.5.2010. Platsen är Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400